Loading...

Chemie pro vzdělávání

Anotace studijního programu

Studium je koncipováno jako sdružené a je realizováno výhradně v kombinaci s jiným oborem sdruženého studia. Studijním plánem je garantována rovnocennost přípravy v obou programech, které jsou studovány v kombinaci. Absolvent získá obecné chemické vzdělání, základy pedagogicko-psychologických disciplín spolu se zkušenostmi z experimentální a laboratorní práce.

Profil absolventa

Sdružené studium chemie je nabízeno uchazečům, kteří po absolvování bakalářského stupně chtějí přednostně pokračovat v magisterském studiu učitelství chemie Profil absolventa však počítá i s možností jeho vstupu do praxe a s uplatněním na trhu práce.
Absolvent může na PřF UJEP pokračovat v navazujícím studiu učitelství chemie pro střední školy. V případě odchodu do praxe se absolvent může uplatnit v oblastech, kde je nezbytné obecné chemické vzdělání spolu se základy pedagogicko-psychologických disciplín, nebo kde jsou požadovány znalosti a dovednosti z experimentální či laboratorní práce včetně zpracování dat, kvalifikované obsluhy přístrojů a práce s počítači.
Typické pracovní pozice:
– Asistent pedagoga
– Instruktor ve střediscích volného času (zájmová činnost)
– Pedagog volného času
– Pracovník ve vědecko-popularizačních centrech, v redakcích, nakladatelstvích a médiích nebo ve státní správě
– Pracovník ve výzkumných laboratořích či jiných institucích zabývajících se problematikou chemie či jiné příbuzné disciplíny (absolvent je podle zákona 258/2000 Sb. osobou odborně způsobilou, která je oprávněna k samostatnému nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi).

Základní informace o studijním programu

Název programu Chemie pro vzdělávání Fakulta Přírodovědecká fakulta
Místo Ústí nad Labem Typ bakalářské
Číslo oboru/kód xxx Forma prezenční
Udělovaný titul Bc. Jazyk Čeština
Termín přihlášek 16. 8. 2024 Délka studia 3
Maior/Minor Biologie pro vzdělávání, Fyzika pro vzdělávání, Informatika pro vzdělávání, Matematika pro vzdělávání, Geografie pro vzdělávání, Anglický jazyk a literatura pro vzdělávání, Tělesná výchova pro vzdělávání

 

Často kladené dotazy

Jedná se o studium, ve kterém uchazeč volí závaznou kombinaci dvou programů. Program maior je tzv. hlavní program a program minor je vedlejší program. Studijní program maior a minor se liší pouze zařazením kvalifikační práce. Kvalifikační práci budete psát v programu, který zvolíte jako maior.

(Neplatí v případě jednooborových studijních programů)

Všechny předměty, které budete studovat na konkrétním studijním programu, jsou na tomto odkazu.

Nezapomeňte: zadat fakultu, rok, formu a typu studia k nalezení více informací.

Všechny potřebné kontakty na studijní oddělení naleznete v záložce fakulty na konci stránky.

V případě potíží nás kontaktujte zde.


Přijďte se k nám podívat

Kdy: 8. února 2024
Přijďte na Den otevřených dveří na UJEP a zjistěte více o studiu na univerzitě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost a univerzitu, kterou si zamilujete!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Přihlášku ke studiu podávejte do 31. 3. 2024.

Jak se přihlásit na tento studijní program?

Níže naleznete stručný návod jak postupovat při podání přihlášky. Vždy pečlivě sledujte aktuální a úplné podmínky přijímacího řízení!
1
Nezapomeňte na termíny přihlášek

Písemná nebo elektronická přihláška ke studiu se podává do 31. 3. 2024 pro bakalářské a magisterské studijní programy, do 18. 2. 2024 pro doktorské studijní programy na adresu fakulty.

Přírodovědecká fakulta
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3632/15
400 96 Ústí nad Labem

2
V rámci přihlášky dodejte tyto dokumenty
  • Písemnou nebo elektronickou Přihlášku ke studiu na VŠ se všemi náležitostmi.
  • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
  • Doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení.
  • V případě uchazečů o studium ze zahraničí je povinnou součástí přihlášky doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na akreditovaném pracovišti v ČR (nevztahuje se na občany Slovenské republiky).

Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami
UCP UJEP, Mgr. Vladimír Řáha, T: 702 202 477, E: vladimir.raha@ujep.cz, W: ujep.cz/cs/ucp/

3
Pošlete vyplněnou přihlášku s přílohami

Na písemnou „Přihlášku ke studiu na VŠ“ je nutné nalepit doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení (Podmínky přijetí ke studium).

4
Zaplaťte poplatek za přijímací řízení
  • Poplatek činí 660,- Kč za každý přihlášený studijní program a formu studia. Poplatek je stejný pro písemnou i elektronickou formu přihlášky.
  • Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem. Číslo účtu: 260112295/0300. Název banky: ČSOB, variabilní symbol: 530509.
  • Specifický symbol: pro písemnou přihlášku prvních 6 čísel rodného čísla. Specifický symbol: pro e-přihlášku vygenerován elektronickým systémem.
  • Při podání písemné přihlášky se poplatek hradí poštovní poukázkou nebo převodem. Při podání e-přihlášky se poplatek hradí výhradně převodem.
  • Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu a je v jakékoli fázi přijímacího řízení nevratný.
  • V případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně prokázat.

Přírodovědecká fakulta

Posláním Přírodovědecké fakulty je pěstování výuky a rozvoj poznání v přírodovědných oborech. Hlavní pozornost je zaměřena na počítačovou fyziku, počítačové metody a simulace, problematiku metodologie molekulárních simulací a jejich aplikací na problémy fyziky, chemie a chemického inženýrství, modelování energetických procesů ve sluneční atmosféře se zaměřením na fyziku erupcí, dále na fyziku plazmatu, plazmochemii, fyziku tenkých vrstev a povrchů, výzkum elektrochemických biosenzorů pro evironmentální analýzu, mikrobiologii a biologii rostlin a živočichů, aplikovanou geografii, environmentální geografii, krajinnou ekologii, syntézy krajiny, krajinné plánování a instrumentální metody analytické chemie.

Více o fakultě

Loading...