Loading...

Podmínky přijetí ke studiu

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem je místem, kde naleznete pestrou škálu studijních programů. Přijímací řízení se proto na jednotlivých fakultách liší. Sledujte stránky jednotlivých fakult, kde se nachází bližší informace o specializovaném procesu přijetí.

 

Jak probíhají přijímací zkoušky?

V rámci odlišnosti našich fakult probíhají různé formy přijímacího řízení. Setkat se u nás můžete s písemnými, ústními a talentovými zkouškami v závislosti na volbě vašeho zaměření.

Náročnost přijímacích zkoušek

Náročnost přijímacích zkoušek se odvíjí od vámi zvoleného studijního programu. Některé studijní programy požadují pouze ústní pohovor nebo písemnou zkoušku, u jiných studijních programů se potkáte s kombinací obojího. Případně vaše přijetí může probíhat na základě vašich studijních výsledků.

Jak se přihlásit?

Jedná se pouze o stručný návod, bližší informace naleznete na stránkách konkrétní fakulty - podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023.
1
Vyberte si studijní program

Se správným výběrem vám pomůže konfigurátor studijních programů.

2
Termíny a podklady

Termíny podání přihlášek a zaslání případných dokumentů se u každé fakulty liší. Sledujte proto velmi pečlivě stránky konkrétních fakult, abyste termín nezmeškali.

3
Zašlete vyplněnou přihlášku

Přihláška se ve většině případech podává elektronicky, ale jsou zde i výjimky. Některé fakulty mohou žádat vytištění elektronické přihlášky a následné zaslání poštou na adresu fakulty. Veškeré informace se dozvíte na stránkách vámi zvolené fakulty.

4
Po podání přihlášky

Postup po podání přihlášky je u všech fakult různorodý. Některé fakulty žádají zaslání dalších dokumentů, nemusí na to však ale upozorňovat, pokud to mají v podmínkách přijímacího řízení. Stav přijímacího řízení můžete sledovat v systému STAG. Oznámení o přijetí můžete nalézt ve vaší e-mailové schránce, poštovní schránce a nebo v již zmiňovaném systému STAG. Pro konkrétní informace navštěvujte stránky Vámi zvolené fakulty.


Poplatky spojené se studiem

Poplatky za studium s věkem studenta nesouvisí, pro jejich vyměření je podstatná jen odstudovaná doba.

Celková doba studia se počítá ode dne zápisu a počítá se každý jednotlivý den aktivního studia (tedy ty dny, kdy je student zapsán ve studiu a nemá studium přerušeno). Do celkové doby každého studia se pro účely stanovení poplatku počítá (a musí počítat) také doba všech studií ukončených jinak než řádně, pokud po ukončení takového studia student neabsolvoval studijní program stejného typu (typy studijních programů jsou bakalářský a magisterský). Doba, kdy více „neúspěšných" studií probíhalo souběžně, se počítá jen jednou.

K zahájení řízení o vyměření poplatku dojde, pokud celková započitatelná doba studia překročí standardní dobu studia zvětšenou o 1 rok.
V případě, že student ukončí jakékoli své studium řádně, dříve ukončená neúspěšná studia stejného typu se přestávají počítat do celkové doby studia v jakémkoli následujícím studiu. Po řádném ukončení bakalářského studia se přestávají počítat doby dřívějších neúspěšných bakalářských studií, po absolvování magisterského studia se přestávají počítat doby magisterských studií dříve ukončených jinak než řádně. Doba, po kterou bylo studium přerušeno, a doba studia v tzv. uznané době rodičovství (§ 21 odst. 1 písm. f) zákona o vysokých školách) se do celkové doby studia nezapočítává.

Co je standartní doba studia?

  • Standardní doba studia je počet (akademických) let, ve kterém se předpokládá, že studium při průměrné studijní zátěži absolvujete. Průměrná studijní zátěž je 30 kreditů za semestr.
Typ studia Délka studia
Bakalářské studium 3 roky
Navazující magisterské studium 2 roky
Magisterské studium 5 let
Doktorské studium 4 roky

Více informací


Loading...