Loading...

Den otevřených dveří

na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Letošní Den otevřených dveří proběhne v Kampusu UJEP a na jednotlivých fakultách dne 9. února 2023. Program nyní připravujeme.

Mezi tím, než pro vás vše připravíme, podívejte se na video záznam
Dnu otevřených dvěří UJEP z minulého roku.

 

 

"Poznejte UJEP""Pojďte na UJEP"

Srdce Kampusu Univerzity J. E. Purkyně představuje Multifunkční informační a vzdělávací centrum UJEP (MFC). Sídlí zde Rektorát UJEP (zázemí pro vedení univerzity, ekonomický odbor, zaměstnanecký odbor, oddělení veřejných zakázek, investiční oddělení a odbor hospodářské správy), Centrum informatiky a Univerzita třetího věku. Součástí MFC jsou i nové výukové prostory (zelená a červená aula, fialový a purpurový sál).

MFC naleznete na adrese Pasteurova 1, Ústí nad Labem.

V okolí se nachází Vědecká knihovna UJEP, Knihkupectví UJEP, kavárna Kampuska či centrum KAS.

Virtuální prohlídka - Vědecká knihovna, knihkupectví, Kampuska, KAS

Pasteurova 3334/7, 400 96 Ústí nad Labem

Fakulta se zaměřuje na technické vzdělávání našeho regionu. Nabízí praktické studijní obory z oblasti průmyslové výroby a jejího řízení. V současné době lze studovat 5 bakalářských studijních programů, 4 navazující magisterské a 1 doktorský studijní program.

Od roku 2022 je otevřena nová budova fakulty CEMMTECH (Centrum mechaniky, materiálů a technologie). Součástí tohoto výukového a výzkumného centra jsou laboratoře vybavené tou nejmodernější technikou, optickými měřicími metodami, simulátory z oblasti energetiky a robotiky a najdete zde také špičkově vybavené centrum metalurgie. Laboratoře tak uspokojí ty nejnáročnější požadavky na výuku i průmyslový a vědecký výzkum.

Virtuální prohlídka  Fakultní webové stránky

Pasteurova 3632/15, 400 96  Ústí nad Labem

Fakulta životního prostředí se zaměřuje na výzkum a vzdělávání v široké oblasti ekologie a životního prostředí. Studium na FŽP je tříleté v bakalářských studijních programech, dvouleté v navazujících magisterských studijních programech a tříleté v doktorském studijním programu.
Jako absolventi FŽP naleznete široké uplatnění například v orgánech státní správy a místní samosprávy, v kontrolních a inspekčních institucích (na městských, obecních či krajských úřadech, ministerstvech, České inspekci ŽP, v Českém hydrometeorologickém ústavu atd.), v podnikové sféře, ve výzkumných a projektových ústavech, v orgánech ochrany přírody či správách chráněných krajinných oblastí a národních parků nebo v nevládních organizacích a environmentálních startupech.

Virtuální prohlídka budovy CPTO - FŽP UJEP   Fakultní webové stránky

Pasteurova 9, 400 96 Ústí nad Labem

Jsme uměleckou a designérskou školou s respektem k dějinám umění, filozofii a vědě jako tradičním akademickým hodnotám. Propojujeme současně ateliérová studia s teoretickými obory, s výstavními, prezentačními a publikačními aktivitami, a vytváří tak komplexní kreativní prostředí plné tvůrčí umělecké a badatelské činnosti.

Studuje se u nás v celkem šestnácti specializovaných ateliérech zaměřených na vzdělávání v oblasti umění a designu. Ateliérová výuka je velmi specifická a je pro ni charakteristický individuální přístup. Vaše studium u nás se bude opírat zejména o intenzivní komunikaci s vedoucími pedagogy ateliérů.

Fakultní webové stránky

Pasteurova 13, 400 96 Ústí nad Labem

V Ústeckém kraji jsme jediná humanitní fakulta. Našemu regionu vracíme paměť, učíme ho řeči sousedů a věnujeme se jeho sociálním, kulturním i politickým problémům. Nabízíme unikátní bakalářské a magisterské obory, včetně postgraduálních programů v historických vědách a germanistice, nebo obory zaměřené na učitelství. Studium lze realizovat v prezenční i kombinované formě.
Ač je FF nohama i srdcem v Ústeckém kraji, zakládá si na národní i mezinárodní spolupráci, podporuje a vítá všechny hosty „odjinud“.

Virtuální prohlídka   Fakultní webové stránky

Velká Hradební 424/13, 400 96  Ústí nad Labem

Fakulta zdravotnických studií (FZS) vám umožní získat odbornou způsobilost k poskytování zdravotní péče a k výkonu nelékařských zdravotnických povolání. Uplatníte se zejména v oblasti zdravotnictví jak ve státních, tak soukromých zařízeních.

Vedle studijních programů Fyzioterapie, Všeobecné ošetřovatelství, Porodní asistence, Pediatrické ošetřovatelství, Radiologická asistence, Zdravotní záchranářství, Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy (od června 2020), nabízíme také populární a žádaný studijní program Ergoterapie.

Fakultní webové stránky

Pasteurova 3632/15, 400 96  Ústí nad Labem

Příroda? Ano! Ale také našlápnuté nano, informační a GIS technologie, environmentální geografie, počítačové modelování, analytická chemie, toxikologie a tak dále. A zbrusu nová budova Centra přírodovědných a technických oborů plná nejmodernějších laboratoří a specializovaných učeben.
Odborné vysokoškolské vzdělání nabízíme ve vědách biologických, fyzikálních, geografických, chemických, matematických i v oblasti informačních technologií a nanotechnologií. Pro výuku matematiky a přírodovědných předmětů připravujeme také učitele pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy.

Virtuální prohlídka budovy CPTO    Fakultní webové stránky

České mládeže 8, 400 96  Ústí nad Labem

Fakulta připravuje studenty nejen pro kariéru učitelů, sociálních a speciálních pedagogů, ale také sportovců a dalších odborníků.
Pedagogická fakulta oslavila v roce 2019 65. výročí učitelského vzdělávání v Ústí nad Labem. Rozsahem svých činností a strukturou studijních programů tvoří již tradičně centrum vzdělávání, vědy a výzkumu na severu ČR. Naší snahou je využít výsledky tvůrčí činnosti v praktickém prostředí. Studenti jsou zapojováni do činností v projektových týmech, kde získávají hodnotné zkušenosti uplatnitelné nejen v rámci studia, ale také v budoucím životě.

Fakultní webové stránky

Moskevská 54, 400 96  Ústí nad Labem

Naše poslání? Přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti regionu a zlepšení kvality života v Ústeckém kraji. A ne, opravdu to v našem případě není klišé.
Od roku 1991 jsme jedinou veřejnoprávní VŠ poskytující v ústeckém regionu vzdělání v oblasti ekonomie a managementu, hospodářské politiky a veřejné správy a také v oblasti sociální práce. Vystudujete u nás v bakalářských, navazujících magisterských i doktorských programech, prezenční i kombinovanou formou studia.

Virtuální prohlídky

Zajímá vás, jak to u nás vypadá?
Přijďte na návštěvy již nyní – můžete si projít naše budovy od sklepa až po strop!

Budova Moskevská 
Dá se říci, že tato budova je naším hlavním sídlem. Zde se odehrává většina výuky programů Ekonomika a management a Regionální rozvoj a veřejná správa. V budově najdou studenti příjemná místa, útočiště, která mohou využít v pauzách mezi přednáškami.

Budova VIKS - Kampus UJEP
Naše druhá, neméně důležitá budova, je hlavním sídlem programu Sociální politika a sociální práce. Najdete zde specializované učebny, behaviorální laboratoře a také naši velkou Modrou aulu.

Fakultní webové stránky

Poradenské centrum UJEP je celouniverzitní pracoviště zastřešující poradenství pro uchazeče a studenty se specifickými potřebami, kariérní poradenství, psychologické poradenství a speciálně-pedagogické poradenství a poskytující služby v těchto oblastech uchazečům o studium, studentům na všech fakultách UJEP ve všech formách a stupních studia a zaměstnancům UJEP.

Poradenské centrum UJEP

Partneři akce

  

Den otevřených dveří v loňském roce (2021)

Fakulta strojního inženýrství

Fakulta životního prostředí

Fakulta umění a designu

Filozofická fakulta

Fakulta zdravotnických studií

Přírodovědecká fakulta

Pedagogická fakulta

Fakulta sociálně ekonomická

Loading...