Loading...

Akademická obec
je souhrnné označení pro všechny studenty a pedagogy vysoké školy dohromady.

Akademický senát
patří k samosprávným akademickým orgánům vysoké školy nebo fakulty. Jeho členy volí akademická obec ze svých řad a jsou to jak pedagogové, tak studenti.
Senát navrhuje děkana či rektora, schvaluje vnitřní předpisy, užívání peněz v instituci a podobně.

Děkan
stojí v čele fakulty. Jmenuje a odvolává ho rektor na návrh akademického senátu fakulty. Při akademických obřadech ho oslovují „Spectabilis“ čili „slovutný“.

Formy studia
Prezenční studium, neboli denní studium, vyžaduje vaši fyzickou účast na hodinách, zejména pak na seminářích a cvičeních. Distanční studium umožňuje samostatnou
přípravu, zpravidla prostřednictvím internetu. Kombinované studium kombinuje obě výše uvedené formy. Dříve se mu říkalo „dálkové“.

Index
slouží k evidenci průběhu vašeho studia. Pokud vám ho fakulta poskytne v listinné podobě, zapíšete si do něj kurzy podle studijního plánu a během roku tam sbíráte
podpisy vyučujících. Na ostatních fakultách je index veden pouze elektronicky. Kreditový systém studia oceňuje každý předmět jistým počtem bodů, tzv. kreditů. Student jich
musí získat za semestr nebo akademický rok předepsaný počet. Průměrná roční zátěž odpovídá 60 kreditům, u nás i jinde v Evropě.

Proděkan
je pravou rukou děkana – a není sám. Setkáte se nejspíš s proděkanem pro studium nebo pro vnější vztahy. Při akademických obřadech ho oslovují
„Honorabilis“ čili „ctihodný“, ale pokud zastupuje děkana, přebírá jeho titul „Spectabilis“ čili „slovutný“. Prorektor je pravou rukou rektora a na UJEP jsou
čtyři: pro vědu, pro studium, pro vnější vztahy a pro rozvoj a kvalitu. Když zastupuje rektora při akademických obřadech, oslovují ho Vaše „Magnificence“ čili
„vznešený“.

Rektor
stojí v čele univerzity, jedná a rozhoduje za ni. Jmenuje ho a odvolává prezident republiky na návrh akademického senátu univerzity. Rektorem je po dobu
čtyř let, maximálně dvakrát po sobě. Při akademických obřadech ho oslovují Vaše„Magnificence“ čili „vznešený“.

Zápis
předmětů se provádí elektronicky v Informačním systému STAG. Čas zápisu se dozvíte na internetových stránkách nebo portálu STAG. Je důležité si termín
pohlídat, protože zápočty a zkoušky můžete skládat jen z předmětů zapsaných v informačním systému. Některé fakulty mají navíc stanoven termín pro fyzický
zápis předmětů do indexu.

Zápočet
kontroluje, co jste se naučili, a to testem, seminární prací nebo třeba esejí. Neklasifikuje se, buď ho dostanete, nebo ne.

Zkouška
zjišťuje, co umíte. Může být ústní, písemná, praktická nebo všechno najednou. Je klasifikovaná známkami výborně, velmi dobře, dobře a nevyhověl.

Ochutnávka univerzitní etikety

Jak oslovovat vyučujícího?
Vyučujícího oslovujte nejvyšším titulem nebo funkcí, kterých dosáhl. Nejvyšší dosažená funkce má přednost. Paní doc. Ing. Novákovou, CSc., oslovujte
„paní docentko“ (hodnost), pana Ing. Nováka, Ph.D., „pane doktore“ (titul).

Jak se obléct na zkoušku?
Doporučujeme pěkné, čisté oblečení. I u nás na severu platí, že šaty dělají člověka, a vhodně zvoleným oděvem dáváte najevo, že zkoušku berete vážně.
Odrbané džíny nebo minisukně mohou v očích zkoušejícího zastínit vaši předchozí přípravu.

STAG

Zkratka, u které možná ještě nevíte, co znamená. Ovšem velmi rychle se vám vryje pod kůži. Takže, STAG, to je STudijní AGenda, respektive informační systém, který eviduje vaše studijní výsledky. Kromě seznamu vašich předmětů, zápočtů a zkoušek si v něm můžete prohlížet i studijní plány, osnovy (sylaby) předmětů, svůj rozvrh či aktuální informace k vašim předmětům nebo kupříkladu podat žádost o ubytovací stipendium. A jak se do systému dostanete? Prvním krokem je otevření webové stránky stag.ujep.cz a zadání přiděleného přihlašovacího jména a hesla. Přihlašovací jméno, tzv. eduID, je platné po celou dobu vašeho působení na naší univerzitě v roli studenta. Formát je „stnnnnn“, kde nnnnn je unikátní číslo přidělené systémem fyzické osobě studenta, např. st1234. Číslo nnnnn z eduID (za písmeny st) student použije při platbách na účet univerzity jako specifický symbol (např. platba poplatku za výrobu průkazu studenta). Pokud neznáte své osobní číslo studenta, sdělí vám je na studijním oddělení. Výchozí heslo = x + rodné číslo (bez lomítek, pomlček, mezer či jiných oddělovacích znamének – např. x0123456789) Doporučujeme, abyste si výchozí heslo po přihlášení co nejdříve změnili. Dotazy týkající se technických problémů řeší Centrum informatiky UJEP, is@rt.ujep.cz.

Zápis předmětů
Po přihlášení vyberete z levého menumodul Moje studium a přejdete na odkaz Předzápis nebo Grafický předzápis. Termín si stanovuje fakulta, mimo něj už nelze zápis předmětů provádět, měnit, ani opravovat.
Více informací a detailnější postup získáte na www.stag.ujep.cz

Loading...