Loading...

Anglický jazyk a literatura pro vzdělávání

Anotace studijního programu

Studijní program Anglický jazyk a literatura pro vzdělávání je určen uchazečům se zájmem o studium filologických věd s profilací do oblasti pedagogicko-psychologické. Absolvent získává vzdělání v oblasti jazykové, kulturní a literární, doplněné o základy oborové didaktiky. Bakalářské studium je cílenou přípravou pro vstup do navazujícího magisterského studia učitelského programu.

Profil absolventa

Absolvent má rozsáhlé vědomosti a dovednosti v odborných základech aprobačního předmětu a dobře se orientuje v základních otázkách pedagogiky a psychologie.

V profilu absolventa jsou akcentovány následující schopnosti a dovednosti:
– znalost anglického jazyka na úrovni zkušeného uživatele C1 až C2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky;
– informovanost o sociokulturním prostředí anglicky mluvících zemí a schopnost tyto informace předávat;
– vytvoření interkulturních kompetencí; orientace v literatuře;
– znalost lingvistických disciplín (fonetika a fonologie, morfosyntax, lexikologie a sémantika);
– základní orientace v oborové didaktice

V oblasti pedagogiky a psychologie absolvent tohoto programu dosáhne:
– osvojení základních pedagogických kategorií a obecných zákonitostí výchovných procesů;
– osvojení základní psychologické terminologie;
– orientaci v oblasti osvojování cizího jazyka a učení a vnímání anglického jazyka jako vyučovacího předmětu.

Základní informace o studijním programu

Název programu Anglický jazyk a literatura pro vzdělávání Fakulta Pedagogická fakulta
Místo Ústí nad Labem Typ bakalářské
Číslo oboru/kód B0114A300124 Forma prezenční
Udělovaný titul Bc. Jazyk Čeština
Termín přihlášek 29. 3. 2024 Délka studia 3
Maior/Minor Biologie pro vzdělávání, Fyzika pro vzdělávání, Chemie pro vzdělávání, Informatika pro vzdělávání, Matematika pro vzdělávání, Historie pro vzdělávání, Německý jazyk a literatura pro vzdělávání, Společenské vědy pro vzdělávání, Geografie pro vzdělávání, Český jazyk a literatura pro vzdělávání, Tělesná výchova pro vzdělávání, Hudební výchova pro vzdělávání, Výtvarná výchova pro vzdělávání

 

Často kladené dotazy

Jedná se o studium, ve kterém uchazeč volí závaznou kombinaci dvou programů. Program maior je tzv. hlavní program a program minor je vedlejší program. Studijní program maior a minor se liší pouze zařazením kvalifikační práce. Kvalifikační práci budete psát v programu, který zvolíte jako maior.

(Neplatí v případě jednooborových studijních programů)

Všechny předměty, které budete studovat na konkrétním studijním programu, jsou na tomto odkazu.

Nezapomeňte: zadat fakultu, rok, formu a typu studia k nalezení více informací.

Všechny potřebné kontakty na studijní oddělení naleznete v záložce fakulty na konci stránky.

V případě potíží nás kontaktujte zde.


Přijďte se k nám podívat

Kdy: 8. února 2024
Přijďte na Den otevřených dveří na UJEP a zjistěte více o studiu na univerzitě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost a univerzitu, kterou si zamilujete!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Jak se přihlásit na tento studijní program?

Níže naleznete stručný návod jak postupovat při podání přihlášky. Vždy pečlivě sledujte aktuální a úplné podmínky přijímacího řízení!
1
Nezapomeňte na termíny přihlášek

Písemná nebo elektronická přihláška ke studiu se podává na adresu fakulty:

Pedagogická fakulta
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

2
V rámci přihlášky dodejte tyto dokumenty
  • Písemnou nebo elektronickou Přihlášku ke studiu na VŠ se všemi náležitostmi.
  • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
  • Doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení.
  • V případě uchazečů o studium ze zahraničí je povinnou součástí přihlášky doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na akreditovaném pracovišti v ČR (nevztahuje se na občany Slovenské republiky).

Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami
UCP UJEP, Mgr. Vladimír Řáha, T: 702 202 477, E: vladimir.raha@ujep.cz, W: ujep.cz/cs/ucp/

3
Pošlete vyplněnou přihlášku s přílohami

Na písemnou „Přihlášku ke studiu na VŠ“ je nutné nalepit doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení (Podmínky přijetí ke studium).

4
Zaplaťte poplatek za přijímací řízení
  • Poplatek činí 660,- Kč za každý přihlášený studijní program a formu studia. Poplatek je stejný pro písemnou i elektronickou formu přihlášky.
  • Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem. Číslo účtu: 260112295/0300. Název banky: ČSOB, variabilní symbol: 430509.
  • Specifický symbol: pro písemnou přihlášku prvních 6 čísel rodného čísla. Specifický symbol: pro e-přihlášku vygenerován elektronickým systémem.
  • Při podání písemné přihlášky se poplatek hradí poštovní poukázkou nebo převodem. Při podání e-přihlášky se poplatek hradí výhradně převodem.
  • Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu a je v jakékoli fázi přijímacího řízení nevratný.
  • V případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně prokázat

Pedagogická fakulta

Pedagogická fakulta oslavila v roce 2019 65. výročí učitelského vzdělávání v Ústí nad Labem. Rozsahem svých činností a strukturou studijních programů tvoří již tradičně centrum vzdělávání, vědy a výzkumu na severu ČR.

Fakulta připravuje studenty nejen pro kariéru učitelů, sociálních a speciálních pedagogů, ale také sportovců a dalších odborníků.

Více o fakultě

Loading...