Loading...

Matematika pro vzdělávání

Anotace studijního programu

Obor je nabízen primárně uchazečům, kteří po absolvování bakalářského stupně plánují pokračovat v navazujícím magisterském učitelském studiu matematiky. Studium Matematiky pro vzdělávání je koncipováno jako sdružené (dvouoborové) a je realizováno výhradně v kombinaci s dalším oborem nabízeným ve sdruženém studiu.
V rámci studia se budete věnovat především těmto skupinám předmětů:
– základní matematické disciplíny (algebra, geometrie, matematická analýza, pravděpodobnost a statistika, diskrétní matematika),
– úvodní didaktické předměty (aplikovaná matematika pro učitele, metody řešení matematických úloh, seminář pedagogické praxe),
– informační a komunikační technologie, úvod do matematického softwaru
– úvody do pedagogických a psychologických předmětů,
– anglický jazyk.
Do svého studijního plánu si však budete moci zařadit i zajímavé volitelné předměty, jako je např. Teorie her, Časové řady nebo Matematika a origami.

Profil absolventa

U většiny absolventů se očekává pokračování v navazujícím magisterském studiu Učitelství matematiky pro střední školy, který umožňuje vyučovat matematiku i na základních školách. Pokud absolvent nepokračuje v navazujícím magisterském studiu učitelství, může se přímo uplatnit např. jako asistent učitele nebo jako vedoucí zájmových kroužků ve volnočasových zařízeních a institucích. Dále se může uplatnit v orgánech veřejné správy (např. v odborech školství krajských úřadů, České školní inspekci či organizaci CERMAT). Bude-li chtít absolvent programu zamířit úplně mimo školství, může být po zapracování úspěšný díky svému matematickému myšlení například na pozici datového analytika.

Základní informace o studijním programu

Název programu Matematika pro vzdělávání Fakulta Přírodovědecká fakulta
Místo Ústí nad Labem Typ bakalářské
Číslo oboru/kód xxx Forma prezenční
Udělovaný titul Bc. Jazyk Čeština
Termín přihlášek 31. 3. 2024 Délka studia 3
Maior/Minor Biologie pro vzdělávání, Fyzika pro vzdělávání, Geografie pro vzdělávání, Historie pro vzdělávání, Chemie pro vzdělávání, Informatika pro vzdělávání, Německý jazyk a literatura pro vzdělávání, Společenské vědy pro vzdělávání, Anglický jazyk a literatura pro vzdělávání, Český jazyk a literatura pro vzdělávání, Hudební výchova pro vzdělávání, Tělesná výchova pro vzdělávání, Výtvarná výchova pro vzdělávání

 

Často kladené dotazy

Jedná se o studium, ve kterém uchazeč volí závaznou kombinaci dvou programů. Program maior je tzv. hlavní program a program minor je vedlejší program. Studijní program maior a minor se liší pouze zařazením kvalifikační práce. Kvalifikační práci budete psát v programu, který zvolíte jako maior.

(Neplatí v případě jednooborových studijních programů)

Všechny předměty, které budete studovat na konkrétním studijním programu, jsou na tomto odkazu.

Nezapomeňte: zadat fakultu, rok, formu a typu studia k nalezení více informací.

Všechny potřebné kontakty na studijní oddělení naleznete v záložce fakulty na konci stránky.

V případě potíží nás kontaktujte zde.


Přijďte se k nám podívat

Kdy: 8. února 2024
Přijďte na Den otevřených dveří na UJEP a zjistěte více o studiu na univerzitě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost a univerzitu, kterou si zamilujete!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Přihlášku ke studiu podávejte do 31. 3. 2024.

Jak se přihlásit na tento studijní program?

Níže naleznete stručný návod jak postupovat při podání přihlášky. Vždy pečlivě sledujte aktuální a úplné podmínky přijímacího řízení!
1
Nezapomeňte na termíny přihlášek

Písemná nebo elektronická přihláška ke studiu se podává do 31. 3. 2024 pro bakalářské a magisterské studijní programy, do 18. 2. 2024 pro doktorské studijní programy na adresu fakulty.

Přírodovědecká fakulta
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3632/15
400 96 Ústí nad Labem

2
V rámci přihlášky dodejte tyto dokumenty
  • Písemnou nebo elektronickou Přihlášku ke studiu na VŠ se všemi náležitostmi.
  • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
  • Doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení.
  • V případě uchazečů o studium ze zahraničí je povinnou součástí přihlášky doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na akreditovaném pracovišti v ČR (nevztahuje se na občany Slovenské republiky).

Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami
UCP UJEP, Mgr. Vladimír Řáha, T: 702 202 477, E: vladimir.raha@ujep.cz, W: ujep.cz/cs/ucp/

3
Pošlete vyplněnou přihlášku s přílohami

Na písemnou „Přihlášku ke studiu na VŠ“ je nutné nalepit doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení (Podmínky přijetí ke studium).

4
Zaplaťte poplatek za přijímací řízení
  • Poplatek činí 660,- Kč za každý přihlášený studijní program a formu studia. Poplatek je stejný pro písemnou i elektronickou formu přihlášky.
  • Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem. Číslo účtu: 260112295/0300. Název banky: ČSOB, variabilní symbol: 530509.
  • Specifický symbol: pro písemnou přihlášku prvních 6 čísel rodného čísla. Specifický symbol: pro e-přihlášku vygenerován elektronickým systémem.
  • Při podání písemné přihlášky se poplatek hradí poštovní poukázkou nebo převodem. Při podání e-přihlášky se poplatek hradí výhradně převodem.
  • Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu a je v jakékoli fázi přijímacího řízení nevratný.
  • V případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně prokázat.

Přírodovědecká fakulta

Posláním Přírodovědecké fakulty je pěstování výuky a rozvoj poznání v přírodovědných oborech. Hlavní pozornost je zaměřena na počítačovou fyziku, počítačové metody a simulace, problematiku metodologie molekulárních simulací a jejich aplikací na problémy fyziky, chemie a chemického inženýrství, modelování energetických procesů ve sluneční atmosféře se zaměřením na fyziku erupcí, dále na fyziku plazmatu, plazmochemii, fyziku tenkých vrstev a povrchů, výzkum elektrochemických biosenzorů pro evironmentální analýzu, mikrobiologii a biologii rostlin a živočichů, aplikovanou geografii, environmentální geografii, krajinnou ekologii, syntézy krajiny, krajinné plánování a instrumentální metody analytické chemie.

Více o fakultě

Loading...