Loading...

Tělesná výchova pro vzdělávání

Anotace studijního programu

Cílem studia programu Tělesná výchova pro vzdělávání je získat vzdělání a profesně orientovanou vysokoškolskou kvalifikaci a kompetence pro pokračování v navazujícím magisterském studiu programů vyžadujících široký odborný základ z oblasti disciplín kinantropologie vhodných pro získání profesních kompetencí učitele tělesné výchovy pro 2. stupeň základních škol nebo učitelství tělesné výchovy pro střední školy. Studium je koncipováno jako sdružené a je realizováno výhradně v kombinaci s jiným oborem pro sdružené studium. Program tedy tvoří vedle pedagogicko – psychologicko a obecně didaktického modulu vyrovnanou část druhé aprobační kombinace. Ve variantě maior je úloha programu akcentována realizací kvalifikační práce. Studium by mělo zprostředkovat získání poznatků a osvojení dovedností, které umožní samostatně odborně a bezpečně řídit provozování pohybových aktivit u dětí a mládeže ve výchovně vzdělávacích institucích. Upřednostňovány jsou zejména znalosti orientované do oblasti využití příslušných kompetencí a aplikace spektra znalostí u dětí a mládeže, z tvorby projektů tělovýchovné a sportovní činnosti, vedení jedince a skupiny při pohybových aktivitách v prostředí školní tělesné výchovy a zájmových volnočasových aktivit.

Profil absolventa

V profilu absolventa jsou akcentovány následující schopnosti a dovednosti:

Absolvent má obecné vzdělání v oblasti tělesné výchovy a sportu a řízení provozu pohybových aktivit. Primární cestou pro absolventa je pokračování v navazujícím magisterském studiu programů vyžadujících široký odborný základ z oblasti disciplín kinantropologie vhodných pro získání profesních kompetencí učitele tělesné výchovy pro střední školy. Vedle toho se předpokládá, že bude disponovat kompetencemi pro řešení teoreticky pojatých problémů, které vycházejí z pracovních úkolů působiště absolventa. V oblasti pedagogiky a psychologie si absolvent tohoto programu osvojí základní pedagogické kategorie a obecné zákonitosti výchovných procesů, včetně základní psychologické terminologie.

Základní informace o studijním programu

Název programu Tělesná výchova pro vzdělávání Fakulta Pedagogická fakulta
Místo Ústí nad Labem Typ bakalářské
Číslo oboru/kód B0114A300128 Forma prezenční
Udělovaný titul Bc. Jazyk Čeština
Termín přihlášek 29. 3. 2024 Délka studia 3
Maior/Minor Biologie pro vzdělávání, Fyzika pro vzdělávání, Chemie pro vzdělávání, Informatika pro vzdělávání, Matematika pro vzdělávání, Geografie pro vzdělávání, Historie pro vzdělávání, Německý jazyk a literatura pro vzdělávání, Společenské vědy pro vzdělávání, Anglický jazyk a literatura pro vzdělávání, Český jazyk a literatura pro vzdělávání

 

Často kladené dotazy

Jedná se o studium, ve kterém uchazeč volí závaznou kombinaci dvou programů. Program maior je tzv. hlavní program a program minor je vedlejší program. Studijní program maior a minor se liší pouze zařazením kvalifikační práce. Kvalifikační práci budete psát v programu, který zvolíte jako maior.

(Neplatí v případě jednooborových studijních programů)

Všechny předměty, které budete studovat na konkrétním studijním programu, jsou na tomto odkazu.

Nezapomeňte: zadat fakultu, rok, formu a typu studia k nalezení více informací.

Všechny potřebné kontakty na studijní oddělení naleznete v záložce fakulty na konci stránky.

V případě potíží nás kontaktujte zde.


Přijďte se k nám podívat

Kdy: 8. února 2024
Přijďte na Den otevřených dveří na UJEP a zjistěte více o studiu na univerzitě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost a univerzitu, kterou si zamilujete!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Jak se přihlásit na tento studijní program?

Níže naleznete stručný návod jak postupovat při podání přihlášky. Vždy pečlivě sledujte aktuální a úplné podmínky přijímacího řízení!
1
Nezapomeňte na termíny přihlášek

Písemná nebo elektronická přihláška ke studiu se podává na adresu fakulty:

Pedagogická fakulta
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

2
V rámci přihlášky dodejte tyto dokumenty
  • Písemnou nebo elektronickou Přihlášku ke studiu na VŠ se všemi náležitostmi.
  • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
  • Doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení.
  • V případě uchazečů o studium ze zahraničí je povinnou součástí přihlášky doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na akreditovaném pracovišti v ČR (nevztahuje se na občany Slovenské republiky).

Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami
UCP UJEP, Mgr. Vladimír Řáha, T: 702 202 477, E: vladimir.raha@ujep.cz, W: ujep.cz/cs/ucp/

3
Pošlete vyplněnou přihlášku s přílohami

Na písemnou „Přihlášku ke studiu na VŠ“ je nutné nalepit doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení (Podmínky přijetí ke studium).

4
Zaplaťte poplatek za přijímací řízení
  • Poplatek činí 660,- Kč za každý přihlášený studijní program a formu studia. Poplatek je stejný pro písemnou i elektronickou formu přihlášky.
  • Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem. Číslo účtu: 260112295/0300. Název banky: ČSOB, variabilní symbol: 430509.
  • Specifický symbol: pro písemnou přihlášku prvních 6 čísel rodného čísla. Specifický symbol: pro e-přihlášku vygenerován elektronickým systémem.
  • Při podání písemné přihlášky se poplatek hradí poštovní poukázkou nebo převodem. Při podání e-přihlášky se poplatek hradí výhradně převodem.
  • Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu a je v jakékoli fázi přijímacího řízení nevratný.
  • V případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně prokázat

Pedagogická fakulta

Pedagogická fakulta oslavila v roce 2019 65. výročí učitelského vzdělávání v Ústí nad Labem. Rozsahem svých činností a strukturou studijních programů tvoří již tradičně centrum vzdělávání, vědy a výzkumu na severu ČR.

Fakulta připravuje studenty nejen pro kariéru učitelů, sociálních a speciálních pedagogů, ale také sportovců a dalších odborníků.

Více o fakultě

Loading...