Loading...

Učitelství tělesné výchovy pro střední školy

Anotace studijního programu

Cílem studia programu Učitelství tělesné výchovy pro SŠ je připravit pro školní praxi plně kvalifikovaného odborníka, který je schopen za přispění pedagogicko – psychologicko – obecně didaktické přípravy aplikovat znalosti a dovednosti z oboru jako učitel tělesné výchovy na základních a středních školách. Jako sdružené studium je realizováno výhradně v kombinaci s jiným. Program tedy tvoří vedle pedagogicko – psychologicko – obecně didaktického modulu vyrovnanou část druhé kombinace (jedná se o kombinovaný studijní program). Ve variantě maior je úloha programu akcentována realizace kvalifikační – diplomové práce. Předměty jsou uspořádány v logické návaznosti, důraz je kladen především na vědomosti a dovednosti v oblasti didaktiky tělesné výchovy. Cílem tak je získat příslušné kompetence v uplatnění odborných poznatků oboru při jejich aplikování během didaktik praktických předmětů v povinných, povinně volitelných nebo volitelných předmětů a následně při jejich přenosu do podmínek základních a středních škol. V rámci prohlubování odbornosti jsou zařazeny předměty, které se orientují na problematiku základů vědecké práce a odborného přístupu k problémům v tělesné výchovy a sportu. V souladu se studijním programem jsou poznatky směřovány k využití ve školním prostředí na 2. stupni základních škol, středních školách či na nižším stupni gymnázií.

Profil absolventa

Absolvent získá vzdělání v oblasti tělesné výchovy a sportu a řízení provozu pohybových aktivit u žáků 2. stupně ZŠ, žáků SŠ, příp. žáků na nižším stupni gymnázií. Primární cestou pro absolventa je hledat zaměstnání učitele tělesné výchovy na některém z typů základních a středních škol. Pro působení na školách byl připravován v rámci bakalářského studia prostřednictvím absolvování propedeutických disciplín z pedagogicko – psychologicko – obecně didaktického základu a disciplín oborových. Dalšímu rozvoji kompetencí absolventa přispívají zejména didaktiky disciplín, které jsou podle studijních plánů obsahem bakalářského studia, nebo je obsahuje studijní plán studia navazujícího. Řada předmětů nabízí rozšíření ale i prohloubení poznatků, přičemž určitý prostor je poskytnut pro specializaci a vyprofilování se studentu díky povinně volitelným. Profil absolventa plně odpovídá vymezení danému podle Rámce kvalifikací vysokoškolského vzdělávání České republiky.

Absolvent studia tak dokáže s oporou o odborné znalosti samostatně vymezit a tvůrčím způsobem řešit problémy v oboru ve vazbě na výchovu a vzdělávání. K jejich řešení přistupuje na základě odborných a vědeckými přístupy ověřených postupů a je schopen pracovat s oborově novými informacemi. Je připravován na samostatné rozhodování při řešení výchovně vzdělávacích problémů ve spojitosti s žáky, ale i dalšími účastníky procesů výchovy a vzdělávání. Umí organizovat tělovýchovnou práci a další činnost v oboru, přičemž postupuje v souladu s dodržováním etických pravidel. Výsledky své práce umí zdárně prezentovat a argumentuje s oporou o kombinaci svých vlastních zkušeností, znalostí a dovedností oboru, popř. ověřených, vědecky podložených fakt. Zároveň umí komunikovat v oboru cizím jazykem. Charakter studia jej přivádí k řadě sociálních vazeb a podporuje týmovou spolupráci, kterou dokáže následně využít ve své profesi.

Základní informace o studijním programu

Název programu Učitelství tělesné výchovy pro střední školy Fakulta Pedagogická fakulta
Místo Ústí nad Labem Typ navazující magisterské
Číslo oboru/kód N0114A300128 Forma prezenční
Udělovaný titul Mgr. Jazyk Čeština
Termín přihlášek 29. 3. 2024 Délka studia 2
Maior/Minor Učitelství biologie pro střední školy, Učitelství matematiky pro střední školy, Učitelství historie pro střední školy, Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy, Učitelství společenských věd pro střední školy, Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy, Učitelství hudební výchovy pro střední školy

 

Často kladené dotazy

Jedná se o studium, ve kterém uchazeč volí závaznou kombinaci dvou programů. Program maior je tzv. hlavní program a program minor je vedlejší program. Studijní program maior a minor se liší pouze zařazením kvalifikační práce. Kvalifikační práci budete psát v programu, který zvolíte jako maior.

(Neplatí v případě jednooborových studijních programů)

Všechny předměty, které budete studovat na konkrétním studijním programu, jsou na tomto odkazu.

Nezapomeňte: zadat fakultu, rok, formu a typu studia k nalezení více informací.

Všechny potřebné kontakty na studijní oddělení naleznete v záložce fakulty na konci stránky.

V případě potíží nás kontaktujte zde.


Přijďte se k nám podívat

Kdy: 8. února 2024
Přijďte na Den otevřených dveří na UJEP a zjistěte více o studiu na univerzitě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost a univerzitu, kterou si zamilujete!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Jak se přihlásit na tento studijní program?

Níže naleznete stručný návod jak postupovat při podání přihlášky. Vždy pečlivě sledujte aktuální a úplné podmínky přijímacího řízení!
1
Nezapomeňte na termíny přihlášek

Písemná nebo elektronická přihláška ke studiu se podává na adresu fakulty:

Pedagogická fakulta
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

2
V rámci přihlášky dodejte tyto dokumenty
  • Písemnou nebo elektronickou Přihlášku ke studiu na VŠ se všemi náležitostmi.
  • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
  • Doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení.
  • V případě uchazečů o studium ze zahraničí je povinnou součástí přihlášky doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na akreditovaném pracovišti v ČR (nevztahuje se na občany Slovenské republiky).

Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami
UCP UJEP, Mgr. Vladimír Řáha, T: 702 202 477, E: vladimir.raha@ujep.cz, W: ujep.cz/cs/ucp/

3
Pošlete vyplněnou přihlášku s přílohami

Na písemnou „Přihlášku ke studiu na VŠ“ je nutné nalepit doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení (Podmínky přijetí ke studium).

4
Zaplaťte poplatek za přijímací řízení
  • Poplatek činí 660,- Kč za každý přihlášený studijní program a formu studia. Poplatek je stejný pro písemnou i elektronickou formu přihlášky.
  • Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem. Číslo účtu: 260112295/0300. Název banky: ČSOB, variabilní symbol: 430509.
  • Specifický symbol: pro písemnou přihlášku prvních 6 čísel rodného čísla. Specifický symbol: pro e-přihlášku vygenerován elektronickým systémem.
  • Při podání písemné přihlášky se poplatek hradí poštovní poukázkou nebo převodem. Při podání e-přihlášky se poplatek hradí výhradně převodem.
  • Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu a je v jakékoli fázi přijímacího řízení nevratný.
  • V případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně prokázat

Pedagogická fakulta

Pedagogická fakulta oslavila v roce 2019 65. výročí učitelského vzdělávání v Ústí nad Labem. Rozsahem svých činností a strukturou studijních programů tvoří již tradičně centrum vzdělávání, vědy a výzkumu na severu ČR.

Fakulta připravuje studenty nejen pro kariéru učitelů, sociálních a speciálních pedagogů, ale také sportovců a dalších odborníků.

Více o fakultě

Loading...