Loading...

Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy

Anotace studijního programu

Cílem navazujícího magisterského studijního programu je především připravit plně kvalifikovaného učitele českého jazyka a literatury působícího zejména na 2. stupni základních a středních školách, příp. na nižším stupni gymnázií: (1.) který se bude se zaujetím a tvůrčím způsobem věnovat v prvé řadě výchově a vzdělávání žáků od 6. roč. ZŠ až po ukončení středoškolského vzdělání, (2.) který je vybaven potřebnými odbornými a didaktickými kompetencemi pro výuku češtiny žáků s poruchami učení, žáků mimořádně talentovaných nebo žáků s jiným jazykem mateřským, kteří studují na základních a středních školách v ČR, nebo žáků, kteří studují češtinu jako druhý jazyk na základních nebo středních školách v zahraničí a (3.) který si uvědomuje nezbytnosti celoživotního sebevzdělávání.

Aby bylo možné dosáhnout uvedených cílů, v předložených variantách studijních plánů jsou obsaženy disciplíny orientované jednak lingvisticky, jednak literárněvědně. Tyto disciplíny jsou oporou bohemistického studia, které je v jednooborové variantě rozšířeno o blok slavistických disciplín a o kurzy slovanských jazyků umožňujících bohemistům pracovat s texty v jiném slovanském jazyce. Dalším z cílů tohoto studijního programu je, aby obsah a rozsah lingvistické, literární složky a za přispění vědomostí z oblasti psychologie a pedagogiky umožnil absolventovi uplatnit se i mimo institucionální vzdělávání a v profesích neučitelských.

Profil absolventa

Absolvent:
– osvojil si ve stanoveném rozsahu předmětovou specializací (aprobací), tj. dané lingvistické, literárněteoretické, literárněhistorické vědomosti a dovednosti, jakož i potřebné didaktické instrumentarium pro výuku jazyka a komunikační a literární výchovu na 2. st. ZŠ a SŠ;
– v prostředích různých základních a středních škol získal určité pedagogické zkušenosti;
– je vybaven schopnostmi aplikovat vědomosti a dovednosti získané studiem pedagogických a psychologických disciplín tak, aby mu umožnily kvalifikovaně vést a řídit výchovně-vzdělávací proces na sekundárním stupni vzdělávání. Jedná se o komplex vědomostí a intelektuálních i praktických dovedností z oblasti pedagogiky, psychologie a speciální pedagogiky;
– získal kompetence k řešení úkolů a problémů, nejen pedagogických, dále kompetence komunikativní, organizační a pro spolupráci, které jsou nezbytné k výkonu povolání učitele českého jazyka a literatury na školách všech stupňů a typů.

Základní informace o studijním programu

Název programu Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy Fakulta Pedagogická fakulta
Místo Ústí nad Labem Typ navazující magisterské
Číslo oboru/kód N0114A300125 Forma prezenční
Udělovaný titul Mgr. Jazyk Čeština
Termín přihlášek 29. 3. 2024 Délka studia 2
Maior/Minor Učitelství matematiky pro střední školy, Učitelství historie pro střední školy, Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy, Učitelství společenských věd pro střední školy, Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy, Učitelství tělesné výchovy pro střední školy, Učitelství hudební výchovy pro střední školy, Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy

 

Často kladené dotazy

Jedná se o studium, ve kterém uchazeč volí závaznou kombinaci dvou programů. Program maior je tzv. hlavní program a program minor je vedlejší program. Studijní program maior a minor se liší pouze zařazením kvalifikační práce. Kvalifikační práci budete psát v programu, který zvolíte jako maior.

(Neplatí v případě jednooborových studijních programů)

Všechny předměty, které budete studovat na konkrétním studijním programu, jsou na tomto odkazu.

Nezapomeňte: zadat fakultu, rok, formu a typu studia k nalezení více informací.

Všechny potřebné kontakty na studijní oddělení naleznete v záložce fakulty na konci stránky.

V případě potíží nás kontaktujte zde.


Přijďte se k nám podívat

Kdy: 8. února 2024
Přijďte na Den otevřených dveří na UJEP a zjistěte více o studiu na univerzitě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost a univerzitu, kterou si zamilujete!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Jak se přihlásit na tento studijní program?

Níže naleznete stručný návod jak postupovat při podání přihlášky. Vždy pečlivě sledujte aktuální a úplné podmínky přijímacího řízení!
1
Nezapomeňte na termíny přihlášek

Písemná nebo elektronická přihláška ke studiu se podává na adresu fakulty:

Pedagogická fakulta
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

2
V rámci přihlášky dodejte tyto dokumenty
  • Písemnou nebo elektronickou Přihlášku ke studiu na VŠ se všemi náležitostmi.
  • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
  • Doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení.
  • V případě uchazečů o studium ze zahraničí je povinnou součástí přihlášky doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na akreditovaném pracovišti v ČR (nevztahuje se na občany Slovenské republiky).

Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami
UCP UJEP, Mgr. Vladimír Řáha, T: 702 202 477, E: vladimir.raha@ujep.cz, W: ujep.cz/cs/ucp/

3
Pošlete vyplněnou přihlášku s přílohami

Na písemnou „Přihlášku ke studiu na VŠ“ je nutné nalepit doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení (Podmínky přijetí ke studium).

4
Zaplaťte poplatek za přijímací řízení
  • Poplatek činí 660,- Kč za každý přihlášený studijní program a formu studia. Poplatek je stejný pro písemnou i elektronickou formu přihlášky.
  • Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem. Číslo účtu: 260112295/0300. Název banky: ČSOB, variabilní symbol: 430509.
  • Specifický symbol: pro písemnou přihlášku prvních 6 čísel rodného čísla. Specifický symbol: pro e-přihlášku vygenerován elektronickým systémem.
  • Při podání písemné přihlášky se poplatek hradí poštovní poukázkou nebo převodem. Při podání e-přihlášky se poplatek hradí výhradně převodem.
  • Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu a je v jakékoli fázi přijímacího řízení nevratný.
  • V případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně prokázat

Pedagogická fakulta

Pedagogická fakulta oslavila v roce 2019 65. výročí učitelského vzdělávání v Ústí nad Labem. Rozsahem svých činností a strukturou studijních programů tvoří již tradičně centrum vzdělávání, vědy a výzkumu na severu ČR.

Fakulta připravuje studenty nejen pro kariéru učitelů, sociálních a speciálních pedagogů, ale také sportovců a dalších odborníků.

Více o fakultě

Loading...