Loading...

Učitelství geografie pro střední školy

Anotace studijního programu

Navazující magisterský program Učitelství geografie pro střední školy je primárně nabízen absolventům bakalářského studia geografie s víceoborovým zaměřením. Cílem studia je připravit učitele geografie pro střední školy, který bude mít odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost v geografii a v druhém studovaném oboru.
Studium je koncipováno jako dvouoborové a je realizováno výhradně v kombinaci s jiným oborem pro dvouoborové studium. Studijním plánem je garantována rovnocennost přípravy v obou oborech. Těžiště obsahu tkví ve studiu oboru geografie a oborové didaktiky geografie v kombinaci s přidruženým studijním programem druhého oboru a v jejich propojení s pedagogickými, psychologickými disciplínami a pedagogickou praxí.
Studium rozvíjí dovednosti nalézt a posoudit geografické informační zdroje různých typů, třídit je, analyzovat, interpretovat získané prostorové informace, využívat moderních geoinformatických prostředků a jejich prostřednictvím prezentovat a argumentovat výsledky své práce. Důraz je kladen na reflektování provázanosti přírodního a socioekonomického (humánního či společenského) subsystému krajinné sféry a vertikální provázanost jednotlivých měřítkových úrovní od lokální přes regionální až po globální. Student si osvojí dovednost předat oborové poznatky prostřednictvím geografického vzdělávání formami a způsoby, které jsou v souladu s moderními pedagogickými, didaktickými a psychologickými zásadami. Díky tematické struktuře studijního plánu a aktivní spolupráci s dalšími obory na vysoké škole si student uvědomuje provázanost jevů a procesů v okolním světě, dokáže aplikovat poznatky o společensko-ekonomických a přírodních jevech, procesech a především jejich interakcích v prostoru v různých oborech a komunikovat tyto poznatky s učícími se jedinci v edukačním procesu.
Studium je koncipováno jako pregraduální část celoživotního vzdělávání. Předpokládá se, že znalosti a dovednosti, které student v navazujícím magisterském programu získá, si v rámci celoživotního vzdělávání bude soustavně upevňovat a doplňovat podle aktuálních trendů jak v geografii a přidruženém oboru, tak v pedagogických a psychologických vědních disciplínách.

Profil absolventa

(a) ve sféře veřejného či soukromého školství nebo v mimoškolním vzdělávání se vztahem k oboru
(b) ve sféře veřejné správy, hospodářské a územní praxe, která se dotýká vzdělávání a předávání poznatků v oboru
(c) v terciérní soukromé sféře, která se dotýká vzdělávání a předávání poznatků v oboru
(d) v kvartérní sféře (vysoké školství, věda a výzkum).

Uplatnění na trhu práce je díky šíři záběru značně flexibilní. V podmínkách Ústeckého kraje je třeba rozvíjet zejména terciérní a kvartérní sektor, který je silně poddimenzován. Společným jmenovatelem uplatnění absolventa je zaměření na integraci poznatků o společenských a přírodních procesech v prostoru ve vazbě na udržitelný rozvoj území a dovednost předávat toto poznání dále ať už formou přímé práce se vzdělávajícími se osobami, tak při tvorbě koncepčních, realizačních a evaluačních materiálů geografického vzdělávání.
Typické pracovní pozice, které může absolvent zastávat
Příklady typických pozic vycházejí z profilu absolventa a jsou ověřeny skutečným uplatněním absolventů Učitelství geografie od roku 2010.
– Učitel zeměpisu v základním školství.
– Učitel geografie ve středním školství.
– Pedagogický pracovník ve školství a v organizacích věnujících se mimoškolnímu vzdělávání se vztahem ke geografii.
– Referent odboru školství státní správy.

Základní informace o studijním programu

Název programu Učitelství geografie pro střední školy Fakulta Přírodovědecká fakulta
Místo Ústí nad Labem Typ navazující magisterské
Číslo oboru/kód xxx Forma prezenční
Udělovaný titul Mgr. Jazyk Čeština
Termín přihlášek 31. 3. 2024 Délka studia 2
Maior/Minor Učitelství biologie pro střední školy, Učitelství chemie pro střední školy, Učitelství matematiky pro střední školy, Učitelství historie pro střední školy, Učitelství informatiky pro střední školy, Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy, Učitelství společenských věd pro střední školy, Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy, Učitelství tělesné výchovy pro střední školy

 

Často kladené dotazy

Jedná se o studium, ve kterém uchazeč volí závaznou kombinaci dvou programů. Program maior je tzv. hlavní program a program minor je vedlejší program. Studijní program maior a minor se liší pouze zařazením kvalifikační práce. Kvalifikační práci budete psát v programu, který zvolíte jako maior.

(Neplatí v případě jednooborových studijních programů)

Všechny předměty, které budete studovat na konkrétním studijním programu, jsou na tomto odkazu.

Nezapomeňte: zadat fakultu, rok, formu a typu studia k nalezení více informací.

Všechny potřebné kontakty na studijní oddělení naleznete v záložce fakulty na konci stránky.

V případě potíží nás kontaktujte zde.


Přijďte se k nám podívat

Kdy: 8. února 2024
Přijďte na Den otevřených dveří na UJEP a zjistěte více o studiu na univerzitě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost a univerzitu, kterou si zamilujete!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Přihlášku ke studiu podávejte do 31. 3. 2024.

Jak se přihlásit na tento studijní program?

Níže naleznete stručný návod jak postupovat při podání přihlášky. Vždy pečlivě sledujte aktuální a úplné podmínky přijímacího řízení!
1
Nezapomeňte na termíny přihlášek

Písemná nebo elektronická přihláška ke studiu se podává do 31. 3. 2024 pro bakalářské a magisterské studijní programy, do 18. 2. 2024 pro doktorské studijní programy na adresu fakulty.

Přírodovědecká fakulta
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3632/15
400 96 Ústí nad Labem

2
V rámci přihlášky dodejte tyto dokumenty
  • Písemnou nebo elektronickou Přihlášku ke studiu na VŠ se všemi náležitostmi.
  • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
  • Doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení.
  • V případě uchazečů o studium ze zahraničí je povinnou součástí přihlášky doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na akreditovaném pracovišti v ČR (nevztahuje se na občany Slovenské republiky).

Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami
UCP UJEP, Mgr. Vladimír Řáha, T: 702 202 477, E: vladimir.raha@ujep.cz, W: ujep.cz/cs/ucp/

3
Pošlete vyplněnou přihlášku s přílohami

Na písemnou „Přihlášku ke studiu na VŠ“ je nutné nalepit doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení (Podmínky přijetí ke studium).

4
Zaplaťte poplatek za přijímací řízení
  • Poplatek činí 660,- Kč za každý přihlášený studijní program a formu studia. Poplatek je stejný pro písemnou i elektronickou formu přihlášky.
  • Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem. Číslo účtu: 260112295/0300. Název banky: ČSOB, variabilní symbol: 530509.
  • Specifický symbol: pro písemnou přihlášku prvních 6 čísel rodného čísla. Specifický symbol: pro e-přihlášku vygenerován elektronickým systémem.
  • Při podání písemné přihlášky se poplatek hradí poštovní poukázkou nebo převodem. Při podání e-přihlášky se poplatek hradí výhradně převodem.
  • Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu a je v jakékoli fázi přijímacího řízení nevratný.
  • V případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně prokázat.

Přírodovědecká fakulta

Posláním Přírodovědecké fakulty je pěstování výuky a rozvoj poznání v přírodovědných oborech. Hlavní pozornost je zaměřena na počítačovou fyziku, počítačové metody a simulace, problematiku metodologie molekulárních simulací a jejich aplikací na problémy fyziky, chemie a chemického inženýrství, modelování energetických procesů ve sluneční atmosféře se zaměřením na fyziku erupcí, dále na fyziku plazmatu, plazmochemii, fyziku tenkých vrstev a povrchů, výzkum elektrochemických biosenzorů pro evironmentální analýzu, mikrobiologii a biologii rostlin a živočichů, aplikovanou geografii, environmentální geografii, krajinnou ekologii, syntézy krajiny, krajinné plánování a instrumentální metody analytické chemie.

Více o fakultě

Loading...