Loading...

Přijďte se k nám podívat

Kdy:  8. února 2024
Přijďte na Den otevřených dveří na UJEP a zjistěte více o studiu na univerzitě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost a univerzitu, kterou si zamilujete!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Fakultu sociálně ekonomickou a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Vyplnit a podat e-přihlášku ke studiu je možno do 30. 4. 2024.

Jak se přihlásit na tento studijní program?

Níže naleznete stručný návod jak postupovat při podání přihlášky. Vždy pečlivě sledujte aktuální a úplné podmínky přijímacího řízení!
1
Včas si podejte přihlášku ke studiu

Konečný termín pro podání přihlášky je stanoven na úterý 30. 4. 2024. Přihláška se podává výhradně elektronicky (tzv. e-přihláška).

Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami (UCP UJEP). Kontakní osoba: Mgr. Vladimír Řáha, T: 702 202 477, E: vladimir.raha@ujep.cz, W: ujep.cz/cs/ucp/

 

2
Zaplaťte poplatek za přijímací řízení

Nejpozději do úterý 7. 5. 2024 je nutné uhradit poplatek ve výši 660 Kč.

 • Poplatek se hradí výhradně převodem a  hradí se za každý přihlášený studijní program a formu studia.
 • Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem.
 • Číslo účtu: 260112295/0300. Název banky: ČSOB, variabilní symbol: 450509, specifický symbol: vygeneruje systém.
 • Poplatek je v jakékoli fázi přijímacího řízení nevratný, v případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně prokázat.
3
Dodejte portfolio nebo motivační dopis

Nejpozději do úterý 7. 5. 2024 je nutné elektronicky odevzdat formou přílohy k e-přihlášce:

 • Portfolio uchazeče dle předepsaného vzoru (pro bakalářské studijní programy).
 • Motivační dopis uchazeče (pro navazující magisterské studijní programy).
4
Dodejte doklad o vzdělání

Do pátku 14. 6. 2024 je nutné osobně, příp. poštou, na studijní oddělení fakulty doložit:

 • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení (pro bakalářské studijní programy).
 • Úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu (pro navazující magisterské studijní programy).

Korespondenční adresa:

Fakulta sociálně ekonomická UJEP
Studijní oddělení
Moskevská 1533/54
400 96 Ústí nad Labem

5
Pokud jste cizinec

Uchazeč, který získal předchozí vzdělání na zahraniční škole, prokáže dosažení požadovaného vzdělání způsobem uvedeným na webové stránce  https://www.ujep.cz/cs/nostrifikace. Uchazeč, který své vzdělání doloží zahraničním dokladem o zahraničním vzdělání za účelem jeho posouzení na UJEP, je současně povinen za toto posouzení uhradit poplatek ve výši 930 Kč, přičemž platí, že pokud si podá na UJEP více přihlášek k bakalářskému nebo magisterskému studiu, které nenavazuje na bakalářský studijní program, uhradí poplatek za posouzení zahraničního vzdělání pouze jednou. Pokyny k platbě poplatku jsou uvedeny na stránce https://www.ujep.cz/cs/nostrifikace. Uchazeč potřebné podklady doručí na studijní oddělení fakulty do úterý 30. 5. 2024.

Pokud uchazeč není občanem České republiky (neplatí pro občany Slovenska a uchazeče, kteří úspěšně absolvovali maturitní zkoušku z českého jazyka), tak do pátku 14. 6. 2024 doručí doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka, kterou absolvuje jedním z níže uvedených způsobů:

 • zkouškou Čeština pro cizince realizovanou v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) společností www.scio.cz, s.r.o. (alt. Scio) s hodnotou harmonizovaného percentilu 70 a více, elektronický certifikát je nutné zaslat na e-mail: lenka.petlakova@ujep.cz
 • Certifikovanou zkouškou z češtiny pro cizince (CCE) realizovanou Ústavem jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy na úrovni B1 nebo vyšší dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, úředně ověřenou kopii dokladu je nutné doručit osobně, příp. poštou, na studijní oddělení fakulty,
 • zkouškou z češtiny pro cizince realizovanou členskou institucí organizace ALTE (Association of Language Testers in Europe) na úrovni B1 nebo vyšší dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, úředně ověřenou kopii dokladu je nutné doručit osobně, příp. poštou, na studijní oddělení fakulty,
 • Státní jazykovou zkouškou základní (úroveň B2), všeobecnou (úroveň C1), nebo speciální (úroveň C2), kterou realizuje jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. úředně ověřenou kopii dokladu je nutné doručit osobně, příp. poštou, na studijní oddělení fakulty.
6
Další průběh

Ve středu 19. 6. 2024 bude zasedat přijímací komise, v tento den se dozvíte výsledek přijímacího řízení (zdali došlo k Vašemu přijetí ke studiu).

V pondělí 24. 6. 2024 se budou konat zápisy přijatých uchazečů.

Fakulta sociálně ekonomická

Od roku 1991 jsme jedinou veřejnoprávní VŠ poskytující v ústeckém regionu vzdělání v oblasti ekonomie a managementu, hospodářské politiky a veřejné správy a také v oblasti sociální práce. Vystudujete u nás v bakalářských, navazujících magisterských i doktorských programech, prezenční i kombinovanou formou studia.

Více o fakultě

Loading...