Loading...

Výtvarná výchova pro vzdělávání

Anotace studijního programu

Cílem studia je poskytnout studentům kvalitní vzdělání v oblasti umělecké tvorby, dobrou orientaci v problematice umění a vizuální kultury a zároveň základní vědomosti v oboru výtvarná výchova a zkušenosti se světem výtvarné pedagogiky. Student se přirozeně kontaktuje s aktuálními proměnami výtvarného umění skrze autentickou zkušenost vlastní tvorby a skrze její ověření účastí na výstavách a výtvarných akcích, což je předpokladem pro jeho dovednost předat umělecké hodnoty širší veřejnosti.

V obecném měřítku koncepce studijního programu reaguje na skutečnost, že prostor vizuální kultury je schopen poskytnout současné společnosti aktivity, které mají charakter tvůrčí, výchovný, vzdělávací, poradenský i relaxační, čímž je vhodný k uplatnění a využití různých, přitom velmi potřebných (re)socializačních a transformačních aktivit. Obsahem studia je nabytí specifických znalostí a dovedností v oblasti výtvarné výchovy a v oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie. Důraz je kladen na dovednosti zprostředkovat výtvarné umění různým skupinám obyvatel a na obecnou schopnost uplatit nabyté vědomosti a dovednosti v práci s lidmi.

Prakticky orientovaná umělecká oblast studia provádí studenta jednotlivými disciplínami jak v klasických, tak v digitálních médiích. Na základě této zkušenosti potom student může rozpracovat v posledním ročníku studia vlastní tvůrčí projekt, který vyústí v kvalitní umělecky orientovanou bakalářskou práci s výtvarně pedagogickým přesahem. V teoretické části studia zaměřené na uměleckou oblast jsou studentům předávány vědomosti a dovednosti v oblasti dějin umění, estetiky a kurátorství. Předmět interpretace uměleckého díla je spojujícím prvkem mezi uměleckými a výtvarně-pedagogickými předměty.
Výtvarně pedagogická oblast pak seznamuje studenty ve své teoretické části se základy teorií ve výtvarné výchově, s metodologií pedagogiky umění a jednotlivými modely zprostředkování tvorby. Navazující aplikační modely umožňují studentům vyzkoušet a realizovat vlastní výtvarně pedagogické projekty v praxi na úrovni druhého a třetího stupně a mimoškolního vzdělávání.

Profil absolventa

– Absolvent disponuje vědomostmi, znalostmi a dovednostmi v oboru výtvarné umění, vědomostmi v oboru výtvarná výchova a zároveň je vybaven kompetencemi ke zprostředkování umělecké tvorby formou realizace výtvarného projektu s veřejností nebo metodami galerijní pedagogiky.
– Absolvent disponuje znalostmi z oblasti dějin umění s důrazem na porozumění kontextům výtvarného umění a vizuální kultury, rozumí problematice interpretace uměleckého díla a estetické výchovy. Má přehled o problematice kurátorství a galerijního provozu. Zná techniky jednotlivých výtvarných médií. Disponuje znalostmi metod pedagogiky umění, včetně galerijní pedagogiky.
– Absolvent disponuje dovednostmi v oblasti digitálních médií, účelně využívá digitální technologie a interaktivní média, ovládá základy softwaru pro grafický design a editaci videa. Umí vytvořit výtvarný projekt pro druhé, dokáže je motivovat k tvůrčí činnosti, vysvětlit a interpretovat umělecký počin, komunikovat o díle a zážitcích z tvorby. Je vybaven odpovídajícími dovednostmi v kresbě, malbě a prostorové tvorbě. Umí se vyjadřovat v různých médiích, včetně výtvarné akce a performance. Dokáže propojit různé techniky, metody a přístupy v intermediálním projektu a dokáže realizovat a obhájit vlastní individuální umělecký projekt. Dokáže zprostředkovat zážitek z uměleckého díla metodami galerijní pedagogiky. Používá reflexi a kritické myšlení. Komunikuje v cizím jazyce.
– Absolvent má následující kompetence: vyjadřovat se v klasických i digitálních médiích, zrealizovat a obhájit vlastní umělecký projekt. Plánovat, organizovat a provádět výtvarně pedagogické projekty pro druhé, reflektovat, diskutovat a uvádět jejich výsledky do kontextů se světem výtvarného umění a vizuální kultury. Je schopen se na základě studiem získaných zkušeností, dovedností a vědomostí kompetentně rozhodnout pro volbu navazujícího magisterského studia především na pedagogických fakultách, případně na uměleckých vysokých školách. Absolvent je platným členem týmu, uvědomuje si vlastní odpovědnost a spoluodpovědnost při práci, umí tvořivě řešit problémy, samostatně přebírat odpovědnost za vlastní výstupy. V oblasti pedagogiky a psychologie si absolvent tohoto programu osvojí základní pedagogické kategorie a obecné zákonitosti výchovných procesů, včetně základní psychologické terminologie.

Základní informace o studijním programu

Název programu Výtvarná výchova pro vzdělávání Fakulta Pedagogická fakulta
Místo Ústí nad Labem Typ bakalářské
Číslo oboru/kód B0114A300129 Forma prezenční
Udělovaný titul Bc. Jazyk Čeština
Termín přihlášek 29. 3. 2024 Délka studia 3

 

Často kladené dotazy

Jedná se o studium, ve kterém uchazeč volí závaznou kombinaci dvou programů. Program maior je tzv. hlavní program a program minor je vedlejší program. Studijní program maior a minor se liší pouze zařazením kvalifikační práce. Kvalifikační práci budete psát v programu, který zvolíte jako maior.

(Neplatí v případě jednooborových studijních programů)

Všechny předměty, které budete studovat na konkrétním studijním programu, jsou na tomto odkazu.

Nezapomeňte: zadat fakultu, rok, formu a typu studia k nalezení více informací.

Všechny potřebné kontakty na studijní oddělení naleznete v záložce fakulty na konci stránky.

V případě potíží nás kontaktujte zde.


Přijďte se k nám podívat

Kdy: 8. února 2024
Přijďte na Den otevřených dveří na UJEP a zjistěte více o studiu na univerzitě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost a univerzitu, kterou si zamilujete!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Jak se přihlásit na tento studijní program?

Níže naleznete stručný návod jak postupovat při podání přihlášky. Vždy pečlivě sledujte aktuální a úplné podmínky přijímacího řízení!
1
Nezapomeňte na termíny přihlášek

Písemná nebo elektronická přihláška ke studiu se podává na adresu fakulty:

Pedagogická fakulta
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

2
V rámci přihlášky dodejte tyto dokumenty
  • Písemnou nebo elektronickou Přihlášku ke studiu na VŠ se všemi náležitostmi.
  • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
  • Doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení.
  • V případě uchazečů o studium ze zahraničí je povinnou součástí přihlášky doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na akreditovaném pracovišti v ČR (nevztahuje se na občany Slovenské republiky).

Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami
UCP UJEP, Mgr. Vladimír Řáha, T: 702 202 477, E: vladimir.raha@ujep.cz, W: ujep.cz/cs/ucp/

3
Pošlete vyplněnou přihlášku s přílohami

Na písemnou „Přihlášku ke studiu na VŠ“ je nutné nalepit doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení (Podmínky přijetí ke studium).

4
Zaplaťte poplatek za přijímací řízení
  • Poplatek činí 660,- Kč za každý přihlášený studijní program a formu studia. Poplatek je stejný pro písemnou i elektronickou formu přihlášky.
  • Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem. Číslo účtu: 260112295/0300. Název banky: ČSOB, variabilní symbol: 430509.
  • Specifický symbol: pro písemnou přihlášku prvních 6 čísel rodného čísla. Specifický symbol: pro e-přihlášku vygenerován elektronickým systémem.
  • Při podání písemné přihlášky se poplatek hradí poštovní poukázkou nebo převodem. Při podání e-přihlášky se poplatek hradí výhradně převodem.
  • Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu a je v jakékoli fázi přijímacího řízení nevratný.
  • V případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně prokázat

Pedagogická fakulta

Pedagogická fakulta oslavila v roce 2019 65. výročí učitelského vzdělávání v Ústí nad Labem. Rozsahem svých činností a strukturou studijních programů tvoří již tradičně centrum vzdělávání, vědy a výzkumu na severu ČR.

Fakulta připravuje studenty nejen pro kariéru učitelů, sociálních a speciálních pedagogů, ale také sportovců a dalších odborníků.

Více o fakultě

Loading...