Loading...

Kurátorská studia

Anotace studijního programu

Navazující magisterský studijní program KURÁTORSKÁ STUDIA reaguje na potřebu zajistit erudované pracovníky pro sféru kontextualizace, produkce, prezentace, interpretace a socializace současného výtvarného umění. Specifičnost tohoto programu spočívá ve spojení teoretické a praktické složky studia, které směřuje ke zvládnutí problematiky provozu kulturních institucí, prezentace a socializace výtvarného umění, publicistiky, kritiky a trhu s uměním. Studijní program kombinuje teoretické znalosti z dějin a teorie umění a společenskovědních oborů s praktickými dovednostmi organizace provozu v institucích, které uchovávají, odborně zpracovávají, produkují a zveřejňují díla vizuálního umění. Zvláštní zřetel je v náplni studia kladen na problematiku současného výtvarného umění a vizuální kultury v České republice i v mezinárodním prostředí. Pozornost je věnována rovněž poznatkům o teorii umění, metodologii dějin umění a kurátorství a problematice galerijního provozu. Speciální důraz je kladen na produkci a marketing současného umění. Absolvent je vybaven jak teoretickými poznatky, tak zároveň i praktickými dovednostmi, jež získává během studia spoluprací s konkrétními institucemi i se zahraničními odborníky, reprezentanty významných galerijních institucí. Praktické zkušenosti, získané a reflektované již v průběhu studia, připravují absolventa na reálné pracovní podmínky a umožní jeho zařazení v různých oblastech produkce a institucionalizace výtvarného umění. Inovace portfolia skladby studijních předmětů a nezbytné inovace jejich obsahové náplně koncipované v rámci této žádosti reflektují specifika a potřeby výtvarné produkce a uměleckého provozu třetiny 21. století. Navazující magisterský studijní program KURÁTORSKÁ STUDIA má jedinečné zaměření a unikátní charakter. KURÁTORSKÁ STUDIA jsou stále poměrně mladým oborem, který se formuje především v souvislosti s rozvojem specifik provozu, produkce, interpretace a socializace současného výtvarného umění. Výuková i tvůrčí struktura studijního programu KURÁTORSKÁ STUDIA v sobě kombinuje dva základní přístupy – důraz kladený na teoretickou reflexi aktuální umělecké tvorby a zaměření na získání základních kompetencí v oblasti produkce a institucionální práce v muzejním a galerijním prostředí. V této souvislosti navazující magisterský studijní program KURÁTORSKÁ STUDIA studentkám a studentům poskytuje zásadní strukturovaný vhled do historických a metodologických otázek výtvarného umění zejména 20. a 21. století a rovněž nabízí řadu workshopů a seminářů, které jsou zaměřeny jak na koncepční ideovou rovinu, tak na manažerskou, praktickou stránku realizace konkrétních tvůrčích výstavních projektů. Specifický charakter studijního programu KURÁTORSKÁ STUDIA je posilován propracovaným a sofistikovaným, osvědčeným, ovšem v souvislosti s aktuálními trendy uměleckého provozu průběžně aktualizovaným způsobem organizace studijního plánu, ve kterém se vzájemně doplňují tradiční způsoby výuky ve formě přednášek, seminářů a cvičení s ateliérovým modelem výuky zaměřeným především na realizaci praktických výstupů ze studia, a to prostřednictvím studijního předmětu Kurátorský workshop. Při organizaci studia je zásadní důraz kladen na produkci veřejných studentských výstupů v rámci ročníkových výstavních projektů, které zároveň studentům poskytují prostor pro získání praktických zkušeností s organizací výstavního provozu. Zajímavým přínosem KURÁTORSKÝCH STUDIÍ je také vzájemná komunikace mezi studenty, kteří se v tomto oboru setkávají po absolvování poměrně různorodých bakalářských programů zaměřených na uměleckou tvorbu, dějiny a teorii umění, výtvarnou pedagogiku či produkci a marketing kultury. Takové prostředí umožňuje vznik inspirativních a kreativních multidisciplinárních týmů a projektů. Zmínit je třeba také podstatný důraz, který je během studia v navazujícím magisterském studijním oboru KURÁTORSKÁ STUDIA položen (a stejně tak bude položen i v případě stejnojmenného studijního programu) na internacionalizaci a možnost zahraničních, ale také domácích, studijních stáží, a to především v oblasti tzv. pracovních stáží nabízených programem ERASMUS+. Pro praxe a pracovní praktické stáže navíc vytváří FUD UJEP dostatečné zázemí i v Ústí nad Labem, neboť provozuje nebo se podílí na provozu řady výstavních institucí: Dům umění Ústí nad Labem, Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem, Galerie Hraničář Ústí nad Labem, Galerie Rampa Ústí nad Labem, BillboArt Gallery Ústí nad Labem, Galerie Foyer Činoherního studia v Ústí nad Labem, ale též Galerie Proluka v Praze atd. Do aktivit všech těchto institucí se studenti KURÁTORSKÝCH STUDIÍ postupně zapojují a získávají tak neocenitelné praktické zkušenosti již v době vlastního studia. Portfolio studijních programů realizovaných na FUD UJEP navíc absolventům studijního oboru (v budoucnu studijního programu) KURÁTORSKÁ STUDIA umožňuje ucházet se o pokračování studia v doktorském studijním programu Výtvarná umění (dříve oboru Vizuální komunikace), který v sobě rovněž zahrnuje aspekty kurátorské práce v oblasti aktuální výtvarné umělecké scény i v širším socio-kulturním kontextu.

Více informací ke KURÁTORSKÝM STUDIÍM naleznete zde: https://fud.ujep.cz/kuratorska-studia/

Více informací k přijímacímu řízení naleznete zde: https://fud.ujep.cz/programy-a-e-prihlaska/

Profil absolventa

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu KURÁTORSKÁ STUDIA se uplatní jako nezávislý kurátor nebo jako programový kurátor či lektor v galeriích a muzeích, jako produkční výstav, jako kreativní pracovník ve sféře státní, veřejné i soukromé či komerční. Získá znalosti a kompetence nezbytné pro přípravu výstav v domácích i zahraničních kulturních institucích, nalezne uplatnění v redakcích odborných periodik nebo v nakladatelských domech orientovaných na výtvarné umění a kulturní historii, v publicistice a umělecké kritice, popřípadě ve sféře vizuální komunikace a její administrativě. Absolvent navazujícího magisterského studijního programu KURÁTORSKÁ STUDIA má předpoklady stát se samostatně tvořící a kriticky uvažující osobností schopnou svými kurátorskými aktivitami reagovat na závažné výzvy i společenská témata. V návaznosti na předchozí vzdělání je schopen rozvíjet a komplexně propojovat vědomosti a dovednosti získané studiem v bakalářském stupni, a to jak v oblasti galerijní praxe, muzejnictví, ochrany památek, produkce a marketingu uměleckých výstupů, ekonomiky kulturního provozu, logistiky, grantových a dotačních aktivit, PR aktivit, autorského práva, tak v oblasti dějin a teorie současného umění i oborové metodologie, a to se zaměřením na analýzu a interpretaci současných uměleckých děl. Je připraven anticipovat dynamicky se vyvíjející „tekutý“ charakter uměleckého provozu i způsob profesionální prezentace uměleckých děl, přičemž neodmyslitelnou charakteristikou jeho odborného profilu je rozvinuté kritické myšlení a schopnost interpretovat vývojové trendy i určovat charakteristiku a rozeznávat kvalitu dílčích uměleckých děl a kontextualizovat aktuálně vznikající uměleckou produkci. Absolvent navazujícího studijního programu KURÁTORSKÁ STUDIA je disponován pro profesi samostatného kurátora, odborníka v oblasti kulturních a kreativních odvětví, odborníka ve státních i privátních institucích, ve veřejné správě, odborníka, který je schopen vytvářet, interpretovat, koordinovat a kontextualizovat vizuální, resp. intermediální sdělení a podílet se tak na rozvoji výtvarné kultury společnosti. Absolvent navazujícího magisterského studijního programu KURÁTORSKÁ STUDIA je připravený také na profesi dotačního a PR specialisty pro oblast výtvarného umění, manažera kulturních institucí, událostí a přehlídek, člena grantových a kulturních komisí, kulturního průvodce a lektora doprovodných galerijních programů. Absolvent je též připraven na další postgraduální studium v příbuzných studijních programech.

Základní informace o studijním programu

Název programu Výtvarná umění / Kurátorská studia Fakulta Fakulta umění a designu
Místo Ústí nad Labem Typ navazující magisterské
Číslo oboru/kód N0213A310017 Forma prezenční
Udělovaný titul MgA. Jazyk Čeština
Termín přihlášek od 11. 5. do 11. 9. 2024 Délka studia 2

 

Často kladené dotazy

Jedná se o studium, ve kterém uchazeč volí závaznou kombinaci dvou programů. Program maior je tzv. hlavní program a program minor je vedlejší program. Studijní program maior a minor se liší pouze zařazením kvalifikační práce. Kvalifikační práci budete psát v programu, který zvolíte jako maior.

(Neplatí v případě jednooborových studijních programů)

Všechny předměty, které budete studovat na konkrétním studijním programu, jsou na tomto odkazu.

Nezapomeňte: zadat fakultu, rok, formu a typu studia k nalezení více informací.

Všechny potřebné kontakty na studijní oddělení naleznete v záložce fakulty na konci stránky.

V případě potíží nás kontaktujte zde.


Přijďte se k nám podívat

Kdy: 8. 2. 2024
Přijďte na Den otevřených dveří na Fakultě umění a designu UJEP a zjistěte více o studiu na fakultě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Fakultě umění a designu a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Termíny pro podání přihlášek se liší dle programů.

Jak se přihlásit na tento studijní program?

Níže naleznete stručný návod jak postupovat při podání přihlášky. Vždy pečlivě sledujte aktuální a úplné podmínky přijímacího řízení!
1
Nezapomeňte na termíny přihlášek

Písemná nebo elektronická přihláška ke studiu se podává dle studijního programu, na adresu fakulty:

Fakulta umění a designu
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 9
400 96 Ústí nad Labem

Více informací k přihláškám zde: https://fud.ujep.cz/studium/prijimaci-rizeni/

2
V rámci přihlášky dodejte tyto dokumenty
  • Písemnou nebo elektronickou Přihlášku ke studiu na VŠ se všemi náležitostmi.
  • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
  • Doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení.
  • V případě uchazečů o studium ze zahraničí je povinnou součástí přihlášky doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na akreditovaném pracovišti v ČR (nevztahuje se na občany Slovenské republiky).

Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami
UCP UJEP, Mgr. Vladimír Řáha, T: 702 202 477, E: vladimir.raha@ujep.cz, W: ujep.cz/cs/ucp/

3
Pošlete vyplněnou přihlášku s přílohami

Na písemnou „Přihlášku ke studiu na VŠ“ je nutné nalepit doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení (Podmínky přijetí ke studium).

4
Zaplaťte poplatek za přijímací řízení.
  • Poplatek činí 660,- Kč za každý přihlášený studijní program a formu studia. Poplatek je stejný pro písemnou i elektronickou formu přihlášky.
  • Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem. Číslo účtu: 260112295/0300. Název banky: ČSOB, variabilní symbol:460509.
  • Specifický symbol: pro písemnou přihlášku prvních 6 čísel rodného čísla. Specifický symbol: pro e-přihlášku vygenerován elektronickým systémem.
  • Při podání písemné přihlášky se poplatek hradí poštovní poukázkou nebo převodem. Při podání e-přihlášky se poplatek hradí výhradně převodem.
  • Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu a je v jakékoli fázi přijímacího řízení nevratný.
  • V případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně prokázat.

Fakulta umění a designu

Fakultu umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem chápeme jako uměleckou a designérskou školu s respektem k dějinám umění, k filozofii a vědě jako tradičním akademickým hodnotám, které energicky rozvíjí a rámuje do nových výtvarných a teoretických názorů, přičemž se vyrovnává s aktuálními sociálními a kulturními výzvami.

Uchováváme a rozvíjíme tradiční umělecké řemeslné postupy i techniky, a zároveň hledáme cesty k prozkoumávání technologií nových, které využívají možnosti umělecké tvorby nejen k reflexi, ale i spoluurčování aktuálních trendů vycházejících z vědeckých poznatků a formujících soudobou, takzvanou kreativní společnost.

Více o fakultě

Loading...