Loading...

Vizuální komunikace

Anotace studijního programu

Hlavním cílem individuálně vedeného doktorského studijního programu VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE zaměřeného dle orientace a profilu každého doktoranda je rozvoj jeho tvůrčího potenciálu v souladu s prohlubováním analytických schopností a specializovaných oborových vědomostí s důrazem kladeným na oblasti současného designu, grafického designu, kurátorských studií a výtvarného umění. Akreditací tohoto studijního programu je naplněn trojstupňový vzdělávací systém v rámci jednoho akademického pracoviště, který zásadním způsobem prohlubuje odbornost absolventů FUD UJEP i absolventů magisterského studia jiných uměleckých vysokých škol (českých i zahraničích) a přispívá ke zvýšení úrovně současné vizuální kultury v České republice i k propojení vysokého uměleckého školství s různými úrovněmi umělecké tvůrčí a výzkumné praxe, mediální sféry a průmyslové výroby.

Koncepce programu logicky navazuje a zásadně rozšiřuje komplexní vzdělání nabyté během magisterského studia a zároveň klade důraz na mezioborové či meziresortní přesahy, a to především v souvislosti s rozvojem nových strategií a forem umělecké i designérské práce a rovněž aktuálních a dynamicky se rozvíjejících technologií. Děje se tak v souladu s aktuálními celospolečenskými potřebami a trendy, s ohledem na kompatibilitu a konkurenceschopnost doktorandů s absolventy zahraničních vysokých uměleckých škol i s důrazem kladeným na požadavky na jejich budoucí zapojení do různorodých systémů tvůrčího uměleckého výzkumu a uměleckého vzdělávání.

Více informací k přijímacímu řízení naleznete zde: https://fud.ujep.cz/programy-a-e-prihlaska/

Profil absolventa

Absolvent doktorského studijního programu VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE se profiluje jako samostatný umělec / designér / kurátor / akademický pracovník v oblastech výtvarného umění, fotografie a aktuálních podob digitálních médií, grafického designu, designu a kurátorství. V jeho profesním zaměření se prolíná schopnost teoretické reflexe s tvůrčími předpoklady a aktivitami. Jako kreativní a erudovaný odborník, badatel a vývojový pracovník se uplatní v rozhodujících pozicích sféry státní, veřejné i soukromé (vydavatelství, fotografické a obrazové agentury a servery, grafická studia, specializované grafické dílny, široké spektrum médií, vývojová centra designu, digitálních médií, designérská studia, muzea, galerie a další odborné instituce), i jako pedagog vysokého uměleckého školství. Absolvent je schopen adekvátní profesní / tvůrčí reakce na akcelerující se vnější prostředí, s mimořádnou empatií k potřebám a výzvám 21. století, a to zejména v oblasti technologického vývoje, společenské zodpovědnosti a trvalé udržitelnosti. Je otevřen novým podnětům s vědomím, že získáním doktorského titulu potřeba jeho dalšího vzdělávání nekončí, ale pouze se transformuje v kvalitativně vyšší úroveň a užší míru specializace.

Absolvent doktorského studijního programu VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE se profiluje jako samostatný umělec / designér / kurátor / akademický pracovník v oblastech výtvarného umění, fotografie a aktuálních podob digitálních médií, grafického designu, designu a kurátorství. V jeho profesním zaměření se prolíná schopnost teoretické reflexe s tvůrčími předpoklady a aktivitami. Jako kreativní a erudovaný odborník, badatel a vývojový pracovník se uplatní v rozhodujících pozicích sféry státní, veřejné i soukromé (vydavatelství, fotografické a obrazové agentury a servery, grafická studia, specializované grafické dílny, široké spektrum médií, vývojová centra designu, digitálních médií, designérská studia, muzea, galerie a další odborné instituce), i jako pedagog vysokého uměleckého školství.

Základní informace o studijním programu

Název programu Vizuální komunikace Fakulta Fakulta umění a designu
Místo Ústí nad Labem Typ doktorské
Číslo oboru/kód P0213D310001 Forma prezenční
Udělovaný titul Ph.D. Jazyk Čeština
Termín přihlášek 3. 5. 2024 Délka studia 4

 

Často kladené dotazy

Jedná se o studium, ve kterém uchazeč volí závaznou kombinaci dvou programů. Program maior je tzv. hlavní program a program minor je vedlejší program. Studijní program maior a minor se liší pouze zařazením kvalifikační práce. Kvalifikační práci budete psát v programu, který zvolíte jako maior.

(Neplatí v případě jednooborových studijních programů)

Všechny předměty, které budete studovat na konkrétním studijním programu, jsou na tomto odkazu.

Nezapomeňte: zadat fakultu, rok, formu a typu studia k nalezení více informací.

Všechny potřebné kontakty na studijní oddělení naleznete v záložce fakulty na konci stránky.

V případě potíží nás kontaktujte zde.


Přijďte se k nám podívat

Kdy: 8. 2. 2024
Přijďte na Den otevřených dveří na Fakultě umění a designu UJEP a zjistěte více o studiu na fakultě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Fakultě umění a designu a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Termíny pro podání přihlášek se liší dle programů.

Jak se přihlásit na tento studijní program?

Níže naleznete stručný návod jak postupovat při podání přihlášky. Vždy pečlivě sledujte aktuální a úplné podmínky přijímacího řízení!
1
Nezapomeňte na termíny přihlášek

Písemná nebo elektronická přihláška ke studiu se podává dle studijního programu, na adresu fakulty:

Fakulta umění a designu
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 9
400 96 Ústí nad Labem

Více informací k přihláškám zde: https://fud.ujep.cz/studium/prijimaci-rizeni/

2
V rámci přihlášky dodejte tyto dokumenty
  • Písemnou nebo elektronickou Přihlášku ke studiu na VŠ se všemi náležitostmi.
  • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
  • Doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení.
  • V případě uchazečů o studium ze zahraničí je povinnou součástí přihlášky doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na akreditovaném pracovišti v ČR (nevztahuje se na občany Slovenské republiky).

Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami
UCP UJEP, Mgr. Vladimír Řáha, T: 702 202 477, E: vladimir.raha@ujep.cz, W: ujep.cz/cs/ucp/

3
Pošlete vyplněnou přihlášku s přílohami

Na písemnou „Přihlášku ke studiu na VŠ“ je nutné nalepit doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení (Podmínky přijetí ke studium).

4
Zaplaťte poplatek za přijímací řízení.
  • Poplatek činí 660,- Kč za každý přihlášený studijní program a formu studia. Poplatek je stejný pro písemnou i elektronickou formu přihlášky.
  • Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem. Číslo účtu: 260112295/0300. Název banky: ČSOB, variabilní symbol:460509.
  • Specifický symbol: pro písemnou přihlášku prvních 6 čísel rodného čísla. Specifický symbol: pro e-přihlášku vygenerován elektronickým systémem.
  • Při podání písemné přihlášky se poplatek hradí poštovní poukázkou nebo převodem. Při podání e-přihlášky se poplatek hradí výhradně převodem.
  • Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu a je v jakékoli fázi přijímacího řízení nevratný.
  • V případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně prokázat.

Fakulta umění a designu

Fakultu umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem chápeme jako uměleckou a designérskou školu s respektem k dějinám umění, k filozofii a vědě jako tradičním akademickým hodnotám, které energicky rozvíjí a rámuje do nových výtvarných a teoretických názorů, přičemž se vyrovnává s aktuálními sociálními a kulturními výzvami.

Uchováváme a rozvíjíme tradiční umělecké řemeslné postupy i techniky, a zároveň hledáme cesty k prozkoumávání technologií nových, které využívají možnosti umělecké tvorby nejen k reflexi, ale i spoluurčování aktuálních trendů vycházejících z vědeckých poznatků a formujících soudobou, takzvanou kreativní společnost.

Více o fakultě

Loading...