Loading...

Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy

Anotace studijního programu

Studijní program si klade za cíl připravit profesně zdatného, kvalifikovaného a specializovaného učitele anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol, střední školu a nižší stupeň gymnázií. Absolvent studijního programu bude po jazykové i odborné (tj. oborové, didaktické a pedagogicko-psychologické) stránce připraven také pro práci na dalších typech škol či v jazykových kurzech, kde se vyučuje anglický jazyk (jazykové školy soukromé i státní, soukromé jazykové kursy apod.).

Profil absolventa

Absolvent získá řádnou učitelskou kvalifikaci pro výuku anglického jazyka na druhém stupni základních škol, na středních školách a nižším stupni gymnázií, včetně kvalifikace pro výuku na jiných typech škol a v jazykových kurzech.

Cíle v oblasti pedagogiky a psychologie jsou charakterizovány schopností aplikovat vědomosti a dovednosti získané při studiu pedagogických a psychologických disciplín tak, aby mu umožnily kvalifikovaně vést a řídit výchovně vzdělávací proces. Jedná se o komplex vědomostí a intelektuálních i praktických dovedností z oblasti pedagogiky, psychologie a speciální pedagogiky.

Cíle v oblasti oborových předmětů:
– udržení a upevnění profesionální znalosti anglického jazyka na úrovni „proficiency“ (dle referenčního rámce EU jde o úroveň zkušeného mluvčího C1 a C2);
– osvojení učitelských kompetencí v oblasti výuky anglického jazyka;
– osvojení řídících dovedností ve třídě při výuce AJ;
– rozvoj schopnosti zabývat se akčním výzkumem a zamýšlet se nad svými zkušenostmi;
– schopnost identifikovat styly vyučování cizího jazyka;
– rozvoj znalostí týkajících se základních sociokulturních informací a schopností učit je
– rozvoj interkulturních postojů a dovedností;
– rozšíření znalostí v oblasti literatury a schopnosti rozvíjet estetické vnímání žáků
– velmi dobré porozumění procesům testování, hodnocení a evaluaci; rozvoj schopnosti dále pracovat s těmito prostředky při výuce anglického jazyka;
– rozvoj schopnosti rozvíjet různé myšlenkové operace a kritické myšlení;
– rozvoj schopnosti vypořádat se s individuálním přístupem k rozdílným typům žáků s rozdílnými schopnostmi a rozdílném věku.

Základní informace o studijním programu

Název programu Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy Fakulta Pedagogická fakulta
Místo Ústí nad Labem Typ navazující magisterské
Číslo oboru/kód N0114A300124 Forma kombinovaná
Udělovaný titul Mgr. Jazyk Čeština
Termín přihlášek 29. 3. 2024 Délka studia 2

 

Často kladené dotazy

Jedná se o studium, ve kterém uchazeč volí závaznou kombinaci dvou programů. Program maior je tzv. hlavní program a program minor je vedlejší program. Studijní program maior a minor se liší pouze zařazením kvalifikační práce. Kvalifikační práci budete psát v programu, který zvolíte jako maior.

(Neplatí v případě jednooborových studijních programů)

Všechny předměty, které budete studovat na konkrétním studijním programu, jsou na tomto odkazu.

Nezapomeňte: zadat fakultu, rok, formu a typu studia k nalezení více informací.

Všechny potřebné kontakty na studijní oddělení naleznete v záložce fakulty na konci stránky.

V případě potíží nás kontaktujte zde.


Přijďte se k nám podívat

Kdy: 8. února 2024
Přijďte na Den otevřených dveří na UJEP a zjistěte více o studiu na univerzitě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost a univerzitu, kterou si zamilujete!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Jak se přihlásit na tento studijní program?

Níže naleznete stručný návod jak postupovat při podání přihlášky. Vždy pečlivě sledujte aktuální a úplné podmínky přijímacího řízení!
1
Nezapomeňte na termíny přihlášek

Písemná nebo elektronická přihláška ke studiu se podává na adresu fakulty:

Pedagogická fakulta
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

2
V rámci přihlášky dodejte tyto dokumenty
  • Písemnou nebo elektronickou Přihlášku ke studiu na VŠ se všemi náležitostmi.
  • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
  • Doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení.
  • V případě uchazečů o studium ze zahraničí je povinnou součástí přihlášky doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na akreditovaném pracovišti v ČR (nevztahuje se na občany Slovenské republiky).

Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami
UCP UJEP, Mgr. Vladimír Řáha, T: 702 202 477, E: vladimir.raha@ujep.cz, W: ujep.cz/cs/ucp/

3
Pošlete vyplněnou přihlášku s přílohami

Na písemnou „Přihlášku ke studiu na VŠ“ je nutné nalepit doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení (Podmínky přijetí ke studium).

4
Zaplaťte poplatek za přijímací řízení
  • Poplatek činí 660,- Kč za každý přihlášený studijní program a formu studia. Poplatek je stejný pro písemnou i elektronickou formu přihlášky.
  • Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem. Číslo účtu: 260112295/0300. Název banky: ČSOB, variabilní symbol: 430509.
  • Specifický symbol: pro písemnou přihlášku prvních 6 čísel rodného čísla. Specifický symbol: pro e-přihlášku vygenerován elektronickým systémem.
  • Při podání písemné přihlášky se poplatek hradí poštovní poukázkou nebo převodem. Při podání e-přihlášky se poplatek hradí výhradně převodem.
  • Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu a je v jakékoli fázi přijímacího řízení nevratný.
  • V případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně prokázat

Pedagogická fakulta

Pedagogická fakulta oslavila v roce 2019 65. výročí učitelského vzdělávání v Ústí nad Labem. Rozsahem svých činností a strukturou studijních programů tvoří již tradičně centrum vzdělávání, vědy a výzkumu na severu ČR.

Fakulta připravuje studenty nejen pro kariéru učitelů, sociálních a speciálních pedagogů, ale také sportovců a dalších odborníků.

Více o fakultě

Loading...