Loading...

Speciální pedagogika-poradenství

Anotace studijního programu

Cílem magisterského studijního programu Speciální pedagogika – poradenství je připravit absolventa tak, aby byl erudován v oblasti speciální edukační podpory jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami a uměl vhodně reagovat na inkluzivní trendy ve vzdělávání.

Studijní program Speciální pedagogika – poradenství vede posluchače ke vnímání jedince se speciálními vzdělávacími potřebami a jeho rodiny v širším kontextu filozofických, sociologických, pedagogických, speciálněpedagogických a psychologických koncepcí vztahu člověka a společnosti i soudobého pojetí komplexní péče o jedince se speciálními vzdělávacími potřebami. Studijní program akcentuje interdisciplinární vazby speciální pedagogiky a je v souladu se Standardy AK pro SP Speciální pedagogika. Navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika – poradenství připraví posluchače po stránce teoretické i praktické na budoucí výkon profese v oblasti speciálněpedagogického poradenství a diagnostiky. Získané znalosti, vědomosti a potřebné kompetence mohou absolventi uplatnit např. jako poradenští pracovníci – speciální pedagogové ve školských a školních poradenských pracovištích, ve školách nebo školských zařízeních s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo ve školách a školských zařízeních s upraveným vzdělávacím programem pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Profil absolventa

Absolvent rozumí a je schopen aplikovat systém speciálně pedagogické péče v oblasti speciálněpedagogického poradenství a diagnostiky a orientuje se v kompetencích jednotlivých subjektů participujících v péči o jedince se speciálními vzdělávacími potřebami.

Absolvent bude schopen poskytovat speciálněpedagogickou diagnostiku a poradenské služby dětem, žákům a dospělým se zdravotním postižením či jiným znevýhodněním včetně jejich zákonných zástupců a vzdělavatelů. Absolvent disponuje poznatky z oboru speciální pedagogiky, z příslušných propedeutických disciplín, ze speciálně pedagogické diagnostiky, intervence a poradenství. S diagnostickou a poradenskou činností souvisí připravenost absolventa na včasnou intervenci, použití konkrétních podpůrných opatření s adekvátní volbou speciálněpedagogických metod a technik, které pomohou jedinci odstraňovat, kompenzovat, případně stabilizovat či zmírňovat jeho specifické problémy v kontextu vzdělávání a celkové kvality života. Absolvent má rozvinuty pedagogické a komunikativní dovednosti, ovládá alternativní komunikační techniky a práci s digitálními technologiemi.

Základní informace o studijním programu

Název programu Speciální pedagogika-poradenství Fakulta Pedagogická fakulta
Místo Ústí nad Labem Typ navazující magisterské
Číslo oboru/kód N0114A300130 Forma prezenční
Udělovaný titul Mgr. Jazyk Čeština
Termín přihlášek 29. 3. 2024 Délka studia 2

 

Často kladené dotazy

Jedná se o studium, ve kterém uchazeč volí závaznou kombinaci dvou programů. Program maior je tzv. hlavní program a program minor je vedlejší program. Studijní program maior a minor se liší pouze zařazením kvalifikační práce. Kvalifikační práci budete psát v programu, který zvolíte jako maior.

(Neplatí v případě jednooborových studijních programů)

Všechny předměty, které budete studovat na konkrétním studijním programu, jsou na tomto odkazu.

Nezapomeňte: zadat fakultu, rok, formu a typu studia k nalezení více informací.

Všechny potřebné kontakty na studijní oddělení naleznete v záložce fakulty na konci stránky.

V případě potíží nás kontaktujte zde.


Přijďte se k nám podívat

Kdy: 8. února 2024
Přijďte na Den otevřených dveří na UJEP a zjistěte více o studiu na univerzitě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost a univerzitu, kterou si zamilujete!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Jak se přihlásit na tento studijní program?

Níže naleznete stručný návod jak postupovat při podání přihlášky. Vždy pečlivě sledujte aktuální a úplné podmínky přijímacího řízení!
1
Nezapomeňte na termíny přihlášek

Písemná nebo elektronická přihláška ke studiu se podává na adresu fakulty:

Pedagogická fakulta
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

2
V rámci přihlášky dodejte tyto dokumenty
  • Písemnou nebo elektronickou Přihlášku ke studiu na VŠ se všemi náležitostmi.
  • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
  • Doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení.
  • V případě uchazečů o studium ze zahraničí je povinnou součástí přihlášky doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na akreditovaném pracovišti v ČR (nevztahuje se na občany Slovenské republiky).

Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami
UCP UJEP, Mgr. Vladimír Řáha, T: 702 202 477, E: vladimir.raha@ujep.cz, W: ujep.cz/cs/ucp/

3
Pošlete vyplněnou přihlášku s přílohami

Na písemnou „Přihlášku ke studiu na VŠ“ je nutné nalepit doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení (Podmínky přijetí ke studium).

4
Zaplaťte poplatek za přijímací řízení
  • Poplatek činí 660,- Kč za každý přihlášený studijní program a formu studia. Poplatek je stejný pro písemnou i elektronickou formu přihlášky.
  • Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem. Číslo účtu: 260112295/0300. Název banky: ČSOB, variabilní symbol: 430509.
  • Specifický symbol: pro písemnou přihlášku prvních 6 čísel rodného čísla. Specifický symbol: pro e-přihlášku vygenerován elektronickým systémem.
  • Při podání písemné přihlášky se poplatek hradí poštovní poukázkou nebo převodem. Při podání e-přihlášky se poplatek hradí výhradně převodem.
  • Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu a je v jakékoli fázi přijímacího řízení nevratný.
  • V případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně prokázat

Pedagogická fakulta

Pedagogická fakulta oslavila v roce 2019 65. výročí učitelského vzdělávání v Ústí nad Labem. Rozsahem svých činností a strukturou studijních programů tvoří již tradičně centrum vzdělávání, vědy a výzkumu na severu ČR.

Fakulta připravuje studenty nejen pro kariéru učitelů, sociálních a speciálních pedagogů, ale také sportovců a dalších odborníků.

Více o fakultě

Loading...