Loading...

Sociální politika a sociální práce

Anotace studijního programu

Absolvent získá znalosti a dovednosti potřebné pro práci sociálních pracovníků ve státní správě, samosprávě, sociálních a výchovných zařízení a pro oblast nestátního sektoru a sociálních služeb. Orientuje se v příslušných právních předpisech a má potřebné znalosti a dovednosti z oblasti sociální práce a dalších referenčních věd, jako jsou psychologie, sociologie a pedagogika, které mu umožňují pracovat s lidmi v jejich životních rolích a situacích a podílet se na růstu kvality jejich života. Důraz je kladen na praxi v různých typech institucí sociální správy, sociálních služeb a služeb sociální práce. V rámci odborné praxe jsou absolventi připravováni na působení v poradenství, sociální péči i prevenci. Absolvent splňuje předpoklady kladené na výkon povolání sociální práce Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Profil absolventa

V průběhu studia získá absolvent následující kompetence:
– efektivně komunikovat;
– posuzovat životní situaci člověka a plánovat postup při práci s ním;
– podporovat člověka k soběstačnosti v kontextu jeho životní situace;
– zasahovat ve prospěch lidí, užívajících služeb sociální práce, skupin a komunit s využitím dostupných zdrojů;
– přispívat k práci a růstu organizace;
– rozvíjet kontinuálně vlastní odbornost

Absolvent disponuje znalostmi a dovednostmi z oblasti sociální práce, psychologie, sociologie, sociální politiky, filosofie, práva, speciální pedagogiky, psychopatologie, ekonomie, andragogiky, zejména teorií a metod sociální práce, které umí využívat při přímé práci s klienty sociální práce zaměřené na posilování sociálního fungování jedinců, skupin i komunit.
Orientuje se v právních předpisech souvisejících s výkonem sociální práce, stejně jako v systému sociální politiky a sociálních služeb, v jejichž rámci jsou služby sociální práce poskytovány.
Na základě znalosti základních výzkumných metod je schopen plánovat a realizovat potřebná šetření např. při plánování sociálních služeb, mapování potřeb v rámci komunity, ověřování účinnosti poskytovaných služeb apod.
Kromě přímé práce s lidmi jsou absolventi vybaveni znalostmi a dovednostmi potřebnými ke koncepční a řídící práci v organizaci – projektování a plánování, řízení týmu spolupracovníků, spolupráce s dalšími institucemi.
Absolvent zná rovněž etické zásady sociální práce, má nástroje potřebné k reflexi a sebereflexi. Je seznámen s nástroji posilujícími profesionální podoby poskytování služeb sociální práce (supervize, psychohygienické techniky apod.), s těmito nástroji má rovněž přímou osobní zkušenost.
Absolventi oboru jsou připraveni k výkonu profese sociální práce v kontextu státního i nestátního sektoru, zejména v oblasti sociálních služeb, výkonu státní správy v přenesené působnosti na obecních či krajských úřadech, sociálního zabezpečení či služeb zaměstnanosti.
Uplatnění absolventi mohou najít jak v přímé práci s lidmi z různých cílových skupin, tak i na pozicích zaměřených na činnost projektovou, koordinační či řídící.

Doporučený studijní plán

Prezenční studium 

Základní informace o studijním programu

Název programu Sociální politika a sociální práce Fakulta Fakulta sociálně ekonomická
Místo Ústí nad Labem Typ bakalářské
Číslo oboru/kód B0923A240009 Forma prezenční
Udělovaný titul Bc. Jazyk Čeština
Termín přihlášek 30. 4. 2024 Délka studia 3

 

Často kladené dotazy

Jedná se o studium, ve kterém uchazeč volí závaznou kombinaci dvou programů. Program maior je tzv. hlavní program a program minor je vedlejší program. Studijní program maior a minor se liší pouze zařazením kvalifikační práce. Kvalifikační práci budete psát v programu, který zvolíte jako maior.

(Neplatí v případě jednooborových studijních programů)

Všechny předměty, které budete studovat na konkrétním studijním programu, jsou na tomto odkazu.

Nezapomeňte: zadat fakultu, rok, formu a typu studia k nalezení více informací.

Všechny potřebné kontakty na studijní oddělení naleznete v záložce fakulty na konci stránky.

V případě potíží nás kontaktujte zde.


Přijďte se k nám podívat

Kdy:  8. února 2024
Přijďte na Den otevřených dveří na UJEP a zjistěte více o studiu na univerzitě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost a univerzitu, kterou si zamilujete!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Fakultu sociálně ekonomickou a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Vyplnit a podat e-přihlášku ke studiu je možno do 30. 4. 2024.

Fakulta sociálně ekonomická

Od roku 1991 jsme jedinou veřejnoprávní VŠ poskytující v ústeckém regionu vzdělání v oblasti ekonomie a managementu, hospodářské politiky a veřejné správy a také v oblasti sociální práce. Vystudujete u nás v bakalářských, navazujících magisterských i doktorských programech, prezenční i kombinovanou formou studia.

Více o fakultě

Loading...