Loading...

Sociální politika a sociální práce

Anotace studijního programu

Absolvent získá znalosti a dovednosti potřebné pro práci sociálních pracovníků ve státní správě, samosprávě, sociálních a výchovných zařízení a pro oblast nestátního sektoru a sociálních služeb. Orientuje se v příslušných právních předpisech a má potřebné znalosti a dovednosti z oblasti sociální práce a dalších referenčních věd, jako jsou psychologie, sociologie a pedagogika, které mu umožňují pracovat s lidmi v jejich životních rolích a situacích a podílet se na růstu kvality jejich života. Důraz je kladen na praxi v různých typech institucí sociální správy, sociálních služeb a služeb sociální práce. V rámci odborné praxe jsou absolventi připravováni na působení v poradenství, sociální péči i prevenci. Absolvent splňuje předpoklady kladené na výkon povolání sociální práce Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Profil absolventa

V průběhu studia získá absolvent následující kompetence:
– efektivně komunikovat;
– posuzovat životní situaci člověka a plánovat postup při práci s ním;
– podporovat člověka k soběstačnosti v kontextu jeho životní situace;
– zasahovat ve prospěch lidí, užívajících služeb sociální práce, skupin a komunit s využitím dostupných zdrojů;
– přispívat k práci a růstu organizace;
– rozvíjet kontinuálně vlastní odbornost

Absolvent disponuje znalostmi a dovednostmi z oblasti sociální práce, psychologie, sociologie, sociální politiky, filosofie, práva, speciální pedagogiky, psychopatologie, ekonomie, andragogiky, zejména teorií a metod sociální práce, které umí využívat při přímé práci s klienty sociální práce zaměřené na posilování sociálního fungování jedinců, skupin i komunit.
Orientuje se v právních předpisech souvisejících s výkonem sociální práce, stejně jako v systému sociální politiky a sociálních služeb, v jejichž rámci jsou služby sociální práce poskytovány.
Na základě znalosti základních výzkumných metod je schopen plánovat a realizovat potřebná šetření např. při plánování sociálních služeb, mapování potřeb v rámci komunity, ověřování účinnosti poskytovaných služeb apod.
Kromě přímé práce s lidmi jsou absolventi vybaveni znalostmi a dovednostmi potřebnými ke koncepční a řídící práci v organizaci – projektování a plánování, řízení týmu spolupracovníků, spolupráce s dalšími institucemi.
Absolvent zná rovněž etické zásady sociální práce, má nástroje potřebné k reflexi a sebereflexi. Je seznámen s nástroji posilujícími profesionální podoby poskytování služeb sociální práce (supervize, psychohygienické techniky apod.), s těmito nástroji má rovněž přímou osobní zkušenost.
Absolventi oboru jsou připraveni k výkonu profese sociální práce v kontextu státního i nestátního sektoru, zejména v oblasti sociálních služeb, výkonu státní správy v přenesené působnosti na obecních či krajských úřadech, sociálního zabezpečení či služeb zaměstnanosti.
Uplatnění absolventi mohou najít jak v přímé práci s lidmi z různých cílových skupin, tak i na pozicích zaměřených na činnost projektovou, koordinační či řídící.

Doporučený studijní plán

Prezenční studium 

Základní informace o studijním programu

Název programu Sociální politika a sociální práce Fakulta Fakulta sociálně ekonomická
Místo Ústí nad Labem Typ bakalářské
Číslo oboru/kód B0923A240009 Forma prezenční
Udělovaný titul Bc. Jazyk Čeština
Termín přihlášek 30. 4. 2023 Délka studia 3

 

Často kladené dotazy

Jedná se o studium, ve kterém uchazeč volí závaznou kombinaci dvou programů. Program maior je tzv. hlavní program a program minor je vedlejší program. Studijní program maior a minor se liší pouze zařazením kvalifikační práce. Kvalifikační práci budete psát v programu, který zvolíte jako maior.

(Neplatí v případě jednooborových studijních programů)

Všechny předměty, které budete studovat na konkrétním studijním programu, jsou na tomto odkazu.

Nezapomeňte: zadat fakultu, rok, formu a typu studia k nalezení více informací.

Všechny potřebné kontakty na studijní oddělení naleznete v záložce fakulty na konci stránky.

V případě potíží nás kontaktujte zde.


Přijďte se k nám podívat

Kdy:  9. února 2023
Přijďte na Den otevřených dveří na UJEP a zjistěte více o studiu na univerzitě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost a univerzitu, kterou si zamilujete!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Fakultu sociálně ekonomickou a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Vyplnit a podat e-přihlášku ke studiu je možno do 30. 4. 2023.

Jak se přihlásit na tento studijní program?

Níže naleznete stručný návod jak postupovat při podání přihlášky. Vždy pečlivě sledujte aktuální a úplné podmínky přijímacího řízení!
1
Včas si podejte přihlášku ke studiu

Konečný termín pro podání přihlášky je stanoven na neděli 30. 4. 2023. Přihláška se podává výhradně elektronicky (tzv. e-přihláška).

Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami (UCP UJEP). Kontakní osoba: Mgr. Vladimír Řáha, T: 702 202 477, E: vladimir.raha@ujep.cz, W: ujep.cz/cs/ucp/

 

2
Zaplaťte poplatek za přijímací řízení

Nejpozději do středy 3. 5. 2023 je nutné uhradit poplatek ve výši 500 Kč.

  • Poplatek se hradí výhradně převodem a  hradí se za každý přihlášený studijní program a formu studia.
  • Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem. Číslo účtu: 260112295/0300. Název banky: ČSOB, variabilní symbol: 450509, specifický symbol: vygenerován elektronickým systémem (oborové číslo).
  • Poplatek je v jakékoli fázi přijímacího řízení nevratný, v případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně prokázat.
3
V rámci přihlášky dodejte tyto dokumenty

Do pátku 16. 6. 2023 je nutné elektronicky, osobně, příp. poštou, na studijní oddělení fakulty doložit:

  • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení (pro bakalářské studijní programy).
  • Portfolio uchazeče dle předepsaného vzoru (pro bakalářské studijní programy).
  • Úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu (pro navazující magisterské studijní programy).
  • Motivační dopis uchazeče (pro navazující magisterské studijní programy).

Korespondenční adresa:

Fakulta sociálně ekonomická UJEP
Studijní oddělení
Moskevská 1533/54
400 96 Ústí nad Labem

4
Pokud jste cizinec

Uchazeč, který získal předchozí vzdělání na zahraniční škole, prokáže dosažení požadovaného vzdělání způsobem uvedeným na webové stránce  https://www.ujep.cz/cs/nostrifikace. Uchazeč, který své vzdělání doloží zahraničním dokladem o zahraničním vzdělání za účelem jeho posouzení na UJEP, je současně povinen za toto posouzení uhradit poplatek ve výši 880 Kč, přičemž platí, že pokud si podá na UJEP více přihlášek k bakalářskému nebo magisterskému studiu, které nenavazuje na bakalářský studijní program, uhradí poplatek za posouzení zahraničního vzdělání pouze jednou. Pokyny k platbě poplatku jsou uvedeny na stránce https://www.ujep.cz/cs/nostrifikace. Uchazeč potřebné podklady doručí na studijní oddělení fakulty do 31. 5. 2023.

V případě uchazečů o studium ze zahraničí je povinnou součástí přihlášky doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na minimální úrovni B1 (nevztahuje se na občany Slovenska). Doklad je nutné doložit do 16. 6. 2023.

5
Další průběh

Ve středu 21. 6. 2023 bude zasedat přijímací komise, v tento den se dozvíte výsledek přijímacího řízení (zdali došlo k Vašemu přijetí ke studiu).

Ve čtvrtek 29. 6. 2023 se budou konat zápisy přijatých uchazečů.

Fakulta sociálně ekonomická

Od roku 1991 jsme jedinou veřejnoprávní VŠ poskytující v ústeckém regionu vzdělání v oblasti ekonomie a managementu, hospodářské politiky a veřejné správy a také v oblasti sociální práce. Vystudujete u nás v bakalářských, navazujících magisterských i doktorských programech, prezenční i kombinovanou formou studia.

Více o fakultě

Loading...