Loading...

Sociální politika a sociální práce

Anotace studijního programu

Absolvent získá znalosti a dovednosti potřebné pro práci sociálních pracovníků ve státní správě, samosprávě, sociálních a výchovných zařízení a pro oblast nestátního sektoru a sociálních služeb. Orientuje se v příslušných právních předpisech a má potřebné znalosti a dovednosti z oblasti sociální práce a dalších referenčních věd, jako jsou psychologie, sociologie a pedagogika, které mu umožňují pracovat s lidmi v jejich životních rolích a situacích a podílet se na růstu kvality jejich života. Důraz je kladen na praxi v různých typech institucí sociální správy, sociálních služeb a služeb sociální práce. V rámci odborné praxe jsou absolventi připravováni na působení v poradenství, sociální péči i prevenci. Absolvent splňuje předpoklady kladené na výkon povolání sociální práce Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Profil absolventa

V průběhu studia získá absolvent následující kompetence:
– efektivně komunikovat;
– posuzovat životní situaci člověka a plánovat postup při práci s ním;
– podporovat člověka k soběstačnosti v kontextu jeho životní situace;
– zasahovat ve prospěch lidí, užívajících služeb sociální práce, skupin a komunit s využitím dostupných zdrojů;
– přispívat k práci a růstu organizace;
– rozvíjet kontinuálně vlastní odbornost

Absolvent disponuje znalostmi a dovednostmi z oblasti sociální práce, psychologie, sociologie, sociální politiky, filosofie, práva, speciální pedagogiky, psychopatologie, ekonomie, andragogiky, zejména teorií a metod sociální práce, které umí využívat při přímé práci s klienty sociální práce zaměřené na posilování sociálního fungování jedinců, skupin i komunit.
Orientuje se v právních předpisech souvisejících s výkonem sociální práce, stejně jako v systému sociální politiky a sociálních služeb, v jejichž rámci jsou služby sociální práce poskytovány.
Na základě znalosti základních výzkumných metod je schopen plánovat a realizovat potřebná šetření např. při plánování sociálních služeb, mapování potřeb v rámci komunity, ověřování účinnosti poskytovaných služeb apod.
Kromě přímé práce s lidmi jsou absolventi vybaveni znalostmi a dovednostmi potřebnými ke koncepční a řídící práci v organizaci – projektování a plánování, řízení týmu spolupracovníků, spolupráce s dalšími institucemi.
Absolvent zná rovněž etické zásady sociální práce, má nástroje potřebné k reflexi a sebereflexi. Je seznámen s nástroji posilujícími profesionální podoby poskytování služeb sociální práce (supervize, psychohygienické techniky apod.), s těmito nástroji má rovněž přímou osobní zkušenost.
Absolventi oboru jsou připraveni k výkonu profese sociální práce v kontextu státního i nestátního sektoru, zejména v oblasti sociálních služeb, výkonu státní správy v přenesené působnosti na obecních či krajských úřadech, sociálního zabezpečení či služeb zaměstnanosti.
Uplatnění absolventi mohou najít jak v přímé práci s lidmi z různých cílových skupin, tak i na pozicích zaměřených na činnost projektovou, koordinační či řídící.

Doporučený studijní plán

Prezenční studium 

Základní informace o studijním programu

Název programu Sociální politika a sociální práce Fakulta Fakulta sociálně ekonomická
Místo Ústí nad Labem Typ bakalářské
Číslo oboru/kód B0923A240009 Forma prezenční
Udělovaný titul Bc. Jazyk Čeština
Termín přihlášek 30. 4. 2022 Délka studia 3

 

Často kladené dotazy

Jedná se o studium, ve kterém uchazeč volí závaznou kombinaci dvou programů. Program maior je tzv. hlavní program a program minor je vedlejší program. Studijní program maior a minor se liší pouze zařazením kvalifikační práce. Kvalifikační práci budete psát v programu, který zvolíte jako maior.

(Neplatí v případě jednooborových studijních programů)

Všechny předměty, které budete studovat na konkrétním studijním programu, jsou na tomto odkazu.

Nezapomeňte: zadat fakultu, rok, formu a typu studia k nalezení více informací.

Všechny potřebné kontakty na studijní oddělení, naleznete v záložce fakulty na konci stránky.

V případě potíží nás kontaktujte zde.


Přijďte se k nám podívat

Kdy:  3. února 2022
Přijďte na Den otevřených dveří na UJEP a zjistěte více o studiu na univerzitě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost a univerzitu, kterou si zamilujete!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Fakultu sociálně ekonomickou a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Vyplnit a podat e-přihlášku ke studiu je možno do 30. 4. 2022.

Jak se přihlásit na tento studijní program?

Níže naleznete stručný návod jak postupovat při podání přihlášky. Vždy pečlivě sledujte aktuální a úplné podmínky přijímacího řízení!
1
Nezapomeňte na termíny přihlášek

Elektronická přihláška ke studiu se podává do 30. 4. 2022 na adresu fakulty:

Fakulta sociálně ekonomická UJEP
Studijní oddělení
Moskevská 54
400 96 Ústí nad Labem

2
V rámci přihlášky dodejte tyto dokumenty
  • Elektronickou Přihlášku ke studiu na VŠ se všemi náležitostmi.
  • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
  • Doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení.
  • V případě uchazečů o studium ze zahraničí je povinnou součástí přihlášky doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na akreditovaném pracovišti v ČR (nevztahuje se na občany Slovenské republiky).

Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami
UCP UJEP, Mgr. Vladimír Řáha, T: 702 202 477, E: vladimir.raha@ujep.cz, W: ujep.cz/cs/ucp/

3
Pošlete vyplněnou přihlášku s přílohami

Na písemnou „Přihlášku ke studiu na VŠ“ je nutné nalepit doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení (viz Podmínky přijetí ke studium).

4
Zaplaťte poplatek za přijímací řízení
  • Poplatek činí 500,- Kč za každý přihlášený studijní program a formu studia. Poplatek je stejný pro písemnou i elektronickou formu přihlášky.
  • Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem. Číslo účtu: 260112295/0300. Název banky: ČSOB, variabilní symbol: 450509.
  • Specifický symbol: pro písemnou přihlášku prvních 6 čísel rodného čísla. Specifický symbol: pro e-přihlášku vygenerován elektronickým systémem.
  • Při podání písemné přihlášky se poplatek hradí poštovní poukázkou nebo převodem. Při podání e-přihlášky se poplatek hradí výhradně převodem.
  • Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu a je v jakékoli fázi přijímacího řízení nevratný.
  • V případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně prokázat.

Fakulta sociálně ekonomická

Od roku 1991 jsme jedinou veřejnoprávní VŠ poskytující v ústeckém regionu vzdělání v oblasti ekonomie a managementu, hospodářské politiky a veřejné správy a také v oblasti sociální práce. Vystudujete u nás v bakalářských, navazujících magisterských i doktorských programech, prezenční i kombinovanou formou studia.

Více o fakultě

Loading...