Loading...

Sociální pedagogika

Anotace studijního programu

Cílem studia ve studijním programu Sociální pedagogika je reagovat na aktuální společenské požadavky v oblasti výkonu práce pomáhajících profesí a připravit osobnostně kompetentního a vzdělaného pedagogického pracovníka, případně sociálního pracovníka, který se bude schopen na podkladě využití vědomostí, dovedností a osobnostních vlastností získaných v průběhu studia zařadit mezi ostatní odborníky působící v pomáhajících profesích v různých oblastech systému výchovy, vzdělávání a sociálních služeb. Cílem studia je připravit odborníky, kteří budou schopni v rámci profesionálního a etického přístupu pomáhat pozitivně ovlivňovat životní podmínky, vzorce chování a jednání či společenské postavení osob ohrožených negativními důsledky nepříznivé životní situace a podobně budou schopni připravovat a realizovat strategie zaměřené na prevenci uvedených rizikových jevů ve společnosti. Svým přístupem tak budou podporovat principy spravedlnosti, rovného přístupu
a sociální koheze ve společnosti.

Profil absolventa

V průběhu tříletého bakalářského studia v programu Sociální pedagogika absolvent získá adekvátní odborné teoretické i praktické kompetence potřebné pro výkon činností spojených s prací sociálního pedagoga, ať již v oblasti vzdělávání, v oblasti sociální či v jiných odpovídajících oblastech veřejné správy a získá rovněž adekvátní odborné teoretické i praktické kompetence potřebné pro výkon činností spojených s prací sociálního pracovníka. Studijní program je zaměřen zejména na práci s jedinci, kteří potřebují podporu a pomoc v oblasti edukace, v oblasti zvládání náročných životních situací a také v oblasti společenské realizace a sebeuplatnění. Zejména se jedná o problematiku ohrožení sociálním vyloučením a jeho negativnímu důsledky, problematiku obtížného uplatnění na trhu práce, problematiku sociokulturních odlišností, problematiku sociálních aspektů zdravotního postižení či znevýhodnění, problematiku závažných socializačních odchylek či problematiku vytváření podmínek pro realizaci inkluzivního vzdělávání (zejména v oblasti sociokulturních a socioekonomických aspektů edukace).

Úspěšný absolvent:
– je schopen realizovat pedagogickou a sociální práci s dětmi, mládeží, dospělými či seniory, připravovat, realizovat a evaluovat edukační, rozvojové a preventivní aktivity či programy;
– ovládá metody pedagogické a sociální práce a je schopen dodržovat principy profesní etiky v rámci výkonu profese sociálního pedagoga či sociálního pracovníka;
– ovládá adekvátní komunikační strategie v oblasti sociální i pedagogické komunikace, případně komunikace s klienty sociálních služeb;
– orientuje se v důležitých metodických a koncepčních přístupech k diagnostice a intervenci ve vztahu k procesům a jevům v pedagogické a sociální realitě;
– na podkladě znalosti základní postupů metodologie pedagogického a sociologického výzkumu je schopen realizovat analytickou a výzkumnou činnost, adekvátně pracovat s jejími výstupy a využívat výsledky této činnosti v praxi;
– ovládá postupy plánování, realizace a evaluace podpory osob náležejícím k různým skupinám ohroženým sociálním vyloučením či k sociálně znevýhodněným kategoriím populace.

Základní informace o studijním programu

Název programu Sociální pedagogika Fakulta Pedagogická fakulta
Místo Ústí nad Labem Typ bakalářské
Číslo oboru/kód B0111A190027 Forma prezenční
Udělovaný titul Bc. Jazyk Čeština
Termín přihlášek 29. 3. 2024 Délka studia 3

 

Často kladené dotazy

Jedná se o studium, ve kterém uchazeč volí závaznou kombinaci dvou programů. Program maior je tzv. hlavní program a program minor je vedlejší program. Studijní program maior a minor se liší pouze zařazením kvalifikační práce. Kvalifikační práci budete psát v programu, který zvolíte jako maior.

(Neplatí v případě jednooborových studijních programů)

Všechny předměty, které budete studovat na konkrétním studijním programu, jsou na tomto odkazu.

Nezapomeňte: zadat fakultu, rok, formu a typu studia k nalezení více informací.

Všechny potřebné kontakty na studijní oddělení naleznete v záložce fakulty na konci stránky.

V případě potíží nás kontaktujte zde.


Přijďte se k nám podívat

Kdy: 8. února 2024
Přijďte na Den otevřených dveří na UJEP a zjistěte více o studiu na univerzitě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost a univerzitu, kterou si zamilujete!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Jak se přihlásit na tento studijní program?

Níže naleznete stručný návod jak postupovat při podání přihlášky. Vždy pečlivě sledujte aktuální a úplné podmínky přijímacího řízení!
1
Nezapomeňte na termíny přihlášek

Písemná nebo elektronická přihláška ke studiu se podává na adresu fakulty:

Pedagogická fakulta
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

2
V rámci přihlášky dodejte tyto dokumenty
  • Písemnou nebo elektronickou Přihlášku ke studiu na VŠ se všemi náležitostmi.
  • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
  • Doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení.
  • V případě uchazečů o studium ze zahraničí je povinnou součástí přihlášky doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na akreditovaném pracovišti v ČR (nevztahuje se na občany Slovenské republiky).

Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami
UCP UJEP, Mgr. Vladimír Řáha, T: 702 202 477, E: vladimir.raha@ujep.cz, W: ujep.cz/cs/ucp/

3
Pošlete vyplněnou přihlášku s přílohami

Na písemnou „Přihlášku ke studiu na VŠ“ je nutné nalepit doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení (Podmínky přijetí ke studium).

4
Zaplaťte poplatek za přijímací řízení
  • Poplatek činí 660,- Kč za každý přihlášený studijní program a formu studia. Poplatek je stejný pro písemnou i elektronickou formu přihlášky.
  • Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem. Číslo účtu: 260112295/0300. Název banky: ČSOB, variabilní symbol: 430509.
  • Specifický symbol: pro písemnou přihlášku prvních 6 čísel rodného čísla. Specifický symbol: pro e-přihlášku vygenerován elektronickým systémem.
  • Při podání písemné přihlášky se poplatek hradí poštovní poukázkou nebo převodem. Při podání e-přihlášky se poplatek hradí výhradně převodem.
  • Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu a je v jakékoli fázi přijímacího řízení nevratný.
  • V případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně prokázat

Pedagogická fakulta

Pedagogická fakulta oslavila v roce 2019 65. výročí učitelského vzdělávání v Ústí nad Labem. Rozsahem svých činností a strukturou studijních programů tvoří již tradičně centrum vzdělávání, vědy a výzkumu na severu ČR.

Fakulta připravuje studenty nejen pro kariéru učitelů, sociálních a speciálních pedagogů, ale také sportovců a dalších odborníků.

Více o fakultě

Loading...