Loading...

Řízení výroby

Anotace studijního programu

Studijní program „Řízení výroby“ je vysokoškolské studium bakalářského typu a je realizován v prezenční i kombinované formě. Je určen absolventům středních škol s maturitou se zájmem o strojírenství obecně, ale také pro osoby s maturitou, které jsou již zaměstnány.
Bakalářské studium si klade za cíl vzdělávat pracovníky pro průmysl zejména v oblasti nižšího a středního technického managementu, kteří tak získají technické znalosti zejména v oblasti výrobních technologií, řízení a organizace výroby a konstrukce strojů.
Studenti se seznámí se základními teoretickými předměty, nutnými ke zvládnutí základní problematiky výroby a zpracování materiálů v průmyslových podnicích, základů řízení výroby a podniku a částí strojů.
Z teoretických předmětů se jedná zejména o získání potřebných znalostí z oblasti matematiky, fyziky, mechaniky, mechaniky tekutin, nauky o materiálech, managementu atd. Tyto znalosti budou v průběhu studia rozšířeny o znalosti potřebné pro organizaci a řízení výroby, tvorbu technologických postupů, použití a zpracování kovových materiálů, řízení podniku atp. Není pominuta ani oblast CAx. I když se jedná o akademicky zaměřený program, je pro studenty předepsána povinná výrobní praxe ve výrobním podniku.
Studenti programu získají schopnosti orientace v technických materiálech, využívání základů programování výrobních strojů a výpočetní techniky v technické praxi, měli by umět prezentovat svoji práci a znát principy řízení pracovních týmů.

Profil absolventa

S ohledem na typ studijního programu by absolventi měli v odpovídající šíři a míře podrobností zajišťovat a organizovat technologickou přípravu výroby, číst technické výkresy, ověřovat nové postupy výroby, provádět technický dozor na pracovištích, kontrolovat dodržování technologických postupů, aplikovat nástroje z oblasti ekonomického a finančního řízení podniku a uplatňovat metody manažerského rozhodování. Zároveň získají znalosti ze základů konstrukce strojů.
Absolvent tohoto studijního programu by mohl najít uplatní např. jako technolog, řídící pracovník (nižší a střední management), projektový manažer, zaměstnanec nákupního či obchodního oddělení průmyslového podniku, atp.
Program je koncipován také tak, aby absolventi bakalářského studia mohli pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu Produktové inženýrství.

Základní informace o studijním programu

Název programu Řízení výroby Fakulta Fakulta strojního inženýrství
Místo Ústí nad Labem Typ bakalářské
Číslo oboru/kód B0715A270018 Forma prezenční
Udělovaný titul Bc. Jazyk Čeština
Termín přihlášek 30. 4. 2024 (I. kolo), 26. 8. 2024 (II. kolo) Délka studia 3

 

Často kladené dotazy

Jedná se o studium, ve kterém uchazeč volí závaznou kombinaci dvou programů. Program maior je tzv. hlavní program a program minor je vedlejší program. Studijní program maior a minor se liší pouze zařazením kvalifikační práce. Kvalifikační práci budete psát v programu, který zvolíte jako maior.

(Neplatí v případě jednooborových studijních programů)

Všechny předměty, které budete studovat na konkrétním studijním programu, jsou na tomto odkazu.

Nezapomeňte: zadat fakultu, rok, formu a typu studia k nalezení více informací.

Všechny potřebné kontakty na studijní oddělení naleznete v záložce fakulty na konci stránky.

V případě potíží nás kontaktujte zde.


Přijďte se k nám podívat

Kdy: 8. února 2024
Přijďte na Den otevřených dveří na UJEP a zjistěte více o studiu na univerzitě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost a univerzitu, kterou si zamilujete!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Fakultě strojního inženýrství a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Termíny pro podání přihlášek se liší dle programů.

Jak se přihlásit na tento studijní program?

Níže naleznete stručný návod jak postupovat při podání přihlášky. Vždy pečlivě sledujte aktuální a úplné podmínky přijímacího řízení!
1
Nezapomeňte na termíny přihlášek

Písemná nebo elektronická přihláška k bakalářskému či navazujícímu magisterskému studiu se podává do 30. 4. 2024 na adresu fakulty.

Fakulta strojního inženýrství
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3334/7
400 96 Ústí nad Labem

2
V rámci přihlášky dodejte tyto dokumenty
  • Písemnou nebo elektronickou Přihlášku ke studiu na VŠ se všemi náležitostmi.
  • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
  • Doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení.
  • V případě uchazečů o studium ze zahraničí je povinnou součástí přihlášky doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na akreditovaném pracovišti v ČR (nevztahuje se na občany Slovenské republiky).

Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami
UCP UJEP, Mgr. Vladimír Řáha, T: 702 202 477, E: vladimir.raha@ujep.cz, W: ujep.cz/cs/ucp/

3
Pošlete vyplněnou přihlášku s přílohami

Na písemnou "Přihlášku ke studiu na VŠ"  je nutné nalepit doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení, viz. Podmínky přijetí ke studium.

4
Zaplaťte poplatek za přijímací řízení
  • Poplatek činí 660 Kč za každý přihlášený studijní program a formu studia. Poplatek je stejný pro písemnou i elektronickou formu přihlášky.
  • Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem. Číslo účtu: 260112295/0300. Název banky: ČSOB, variabilní symbol: 480509.
  • Specifický symbol: pro písemnou přihlášku prvních 6 čísel rodného čísla. Specifický symbol pro e-přihlášku vám bude vygenerován elektronickým systémem.
  • Při podání písemné přihlášky se poplatek hradí poštovní poukázkou nebo převodem. Při podání e-přihlášky se poplatek hradí výhradně převodem.
  • Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu a je v jakékoli fázi přijímacího řízení nevratný.
  • V případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně prokázat.

Fakulta strojního inženýrství

Fakulta strojního inženýrství se zaměřuje na technické vzdělávání našeho regionu. Nabízí praktické studijní obory z oblasti průmyslové výroby a jejího řízení. V současné době lze studovat 5 bakalářských studijních programů, 4 navazující magisterské a 1 doktorský studijní program.

Fakultní laboratoře jsou neustále vybavovány nejmodernějšími technologiemi. Fakulta spolupracuje s průmyslovou sférou nejen v Ústeckém kraji. Orientuje se v poptávce po technických oborech a své studenty vede tak, aby po absolutoriu jednoduše a rychle našli uplatnění. V současné době se v kampusu UJEP dokončuje nová budova FSI – Centrum materiálů, mechaniky a technologií (CEMMTECH).

Více o fakultě

Loading...