Loading...

Regionální rozvoj a veřejná správa

Anotace studijního programu

Cílem studia bakalářského programu je připravit absolventy pro studium magisterského typu studia a zároveň umožnit zájemcům působení v relevantní praxi. Z hlediska samotného studijního programu je cílem nabídnout kvalitní společensko-vědní vzdělávací schéma, jež na jedné straně plně odpovídá dlouhodobě ukotvenému pojetí studia regionálních a správních věd ve vyspělých státech světa a zároveň se snaží zapracovat inovované prvky navazující na reálnou situaci vývoje regionálních problémů v ČR a Ústeckém kraji. Z praktického hlediska je cílem programu připravit ekonomicky zaměřené odborníky, jež jsou schopni aplikovat znalosti na působení na všech úrovních územně-správního uspořádání (stát, region, obec), ale zejména s těžištěm v oblasti lokálního a regionálního rozvoje a managementu. Současně absolventům dává znalosti v oblasti veřejné správy, což jim výrazně zvyšuje šance na obsazení relevantní pozice ve veřejné správě a zejména na její kvalifikovaný výkon. Řešení územně definovaných problémů zpravidla vyžaduje multidisciplinární přístup, posluchač se proto připravuje na komunikaci s odborníky jiných profesí a průřezových problémů, aby rozhodování, jehož se bude účastnit, mělo komplexní a kompetentní charakter.

Profil absolventa

Profil absolventa bakalářského studia je vytvářen znalostmi získanými studiem regionálních věd, veřejné správy a práva, ekonomie a dalších sociálních věd. Tyto znalosti jsou nezbytné pro kompetentní působení a rozhodování ve sféře regionálního a municipálního rozvoje a managementu, ve veřejné správě ČR, v nadnárodních institucionálních strukturách i v rámci privátní sféry. Teoretické poznatky i speciální znalosti z oborových disciplín jsou podpořeny schopností absolventa využívat obecné metodologické postupy odborné práce, statistické a další exaktní metody i moderní informační technologie v rozsahu daném potřebami soudobé praxe v oblasti správních a regionalistických oborů.

Absolventi se budou uplatňovat v prvé řadě v managementu veřejné správy na všech jejich úrovních. Mohou vykonávat specializované činnosti ve sféře regionálního a municipálního rozvoje a ekonomiky ve veřejné správě, expertní a poradenské činnosti i ve vědecko-výzkumných institucích. Konkrétně naleznou uplatnění v orgánech obcí, měst, krajů, regionů soudržnosti a v územních i ústředních orgánech státní správy a v institucích, které vzhledem k povaze své činnosti ve větším rozsahu spolupracují s veřejnou správou. Mohou se uplatnit také ve strukturách a orgánech EU a dalších nadnárodních institucích. Absolventi tedy najdou uplatnění především v orgánech veřejné správy, ale také v těch institucích, kde je při ekonomickém a správním rozhodování třeba brát v úvahu regionální aspekty. Kompetence získané během studia umožní absolventům oboru nalézt uplatnění také v privátním sektoru, a to zejména ve firmách zaměřených na analýzu regionálních dat i informací, připravujících územní a strategické plány či zaměřené na dotační a projektový management. Student během studia získá kompetence využívat informační technologie a softwarové podpory pro organizační, prezentační a analytické práce.

Doporučený studijní plán

Prezenční studium 

Základní informace o studijním programu

Název programu Regionální rozvoj a veřejná správa Fakulta Fakulta sociálně ekonomická
Místo Ústí nad Labem Typ bakalářské
Číslo oboru/kód B0413A050028 Forma prezenční
Udělovaný titul Bc. Jazyk Čeština
Termín přihlášek 30. 4. 2022 Délka studia 3

 

Často kladené dotazy

Jedná se o studium, ve kterém uchazeč volí závaznou kombinaci dvou programů. Program maior je tzv. hlavní program a program minor je vedlejší program. Studijní program maior a minor se liší pouze zařazením kvalifikační práce. Kvalifikační práci budete psát v programu, který zvolíte jako maior.

(Neplatí v případě jednooborových studijních programů)

Všechny předměty, které budete studovat na konkrétním studijním programu, jsou na tomto odkazu.

Nezapomeňte: zadat fakultu, rok, formu a typu studia k nalezení více informací.

Všechny potřebné kontakty na studijní oddělení, naleznete v záložce fakulty na konci stránky.

V případě potíží nás kontaktujte zde.


Přijďte se k nám podívat

Kdy:  3. února 2022
Přijďte na Den otevřených dveří na UJEP a zjistěte více o studiu na univerzitě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost a univerzitu, kterou si zamilujete!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Fakultu sociálně ekonomickou a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Vyplnit a podat e-přihlášku ke studiu je možno do 30. 4. 2022.

Jak se přihlásit na tento studijní program?

Níže naleznete stručný návod jak postupovat při podání přihlášky. Vždy pečlivě sledujte aktuální a úplné podmínky přijímacího řízení!
1
Nezapomeňte na termíny přihlášek

Elektronická přihláška ke studiu se podává do 30. 4. 2022 na adresu fakulty:

Fakulta sociálně ekonomická UJEP
Studijní oddělení
Moskevská 54
400 96 Ústí nad Labem

2
V rámci přihlášky dodejte tyto dokumenty
  • Elektronickou Přihlášku ke studiu na VŠ se všemi náležitostmi.
  • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
  • Doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení.
  • V případě uchazečů o studium ze zahraničí je povinnou součástí přihlášky doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na akreditovaném pracovišti v ČR (nevztahuje se na občany Slovenské republiky).

Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami
UCP UJEP, Mgr. Vladimír Řáha, T: 702 202 477, E: vladimir.raha@ujep.cz, W: ujep.cz/cs/ucp/

3
Pošlete vyplněnou přihlášku s přílohami

Na písemnou „Přihlášku ke studiu na VŠ“ je nutné nalepit doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení (viz Podmínky přijetí ke studium).

4
Zaplaťte poplatek za přijímací řízení
  • Poplatek činí 500,- Kč za každý přihlášený studijní program a formu studia. Poplatek je stejný pro písemnou i elektronickou formu přihlášky.
  • Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem. Číslo účtu: 260112295/0300. Název banky: ČSOB, variabilní symbol: 450509.
  • Specifický symbol: pro písemnou přihlášku prvních 6 čísel rodného čísla. Specifický symbol: pro e-přihlášku vygenerován elektronickým systémem.
  • Při podání písemné přihlášky se poplatek hradí poštovní poukázkou nebo převodem. Při podání e-přihlášky se poplatek hradí výhradně převodem.
  • Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu a je v jakékoli fázi přijímacího řízení nevratný.
  • V případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně prokázat.

Fakulta sociálně ekonomická

Od roku 1991 jsme jedinou veřejnoprávní VŠ poskytující v ústeckém regionu vzdělání v oblasti ekonomie a managementu, hospodářské politiky a veřejné správy a také v oblasti sociální práce. Vystudujete u nás v bakalářských, navazujících magisterských i doktorských programech, prezenční i kombinovanou formou studia.

Více o fakultě

Loading...