Loading...

Regionální rozvoj a veřejná správa

Anotace studijního programu

Cílem studia bakalářského programu je připravit absolventy pro studium magisterského typu studia a zároveň umožnit zájemcům působení v relevantní praxi. Z hlediska samotného studijního programu je cílem nabídnout kvalitní společensko-vědní vzdělávací schéma, jež na jedné straně plně odpovídá dlouhodobě ukotvenému pojetí studia regionálních a správních věd ve vyspělých státech světa a zároveň se snaží zapracovat inovované prvky navazující na reálnou situaci vývoje regionálních problémů v ČR a Ústeckém kraji. Z praktického hlediska je cílem programu připravit ekonomicky zaměřené odborníky, jež jsou schopni aplikovat znalosti na působení na všech úrovních územně-správního uspořádání (stát, region, obec), ale zejména s těžištěm v oblasti lokálního a regionálního rozvoje a managementu. Současně absolventům dává znalosti v oblasti veřejné správy, což jim výrazně zvyšuje šance na obsazení relevantní pozice ve veřejné správě a zejména na její kvalifikovaný výkon. Řešení územně definovaných problémů zpravidla vyžaduje multidisciplinární přístup, posluchač se proto připravuje na komunikaci s odborníky jiných profesí a průřezových problémů, aby rozhodování, jehož se bude účastnit, mělo komplexní a kompetentní charakter.

Profil absolventa

Profil absolventa bakalářského studia je vytvářen znalostmi získanými studiem regionálních věd, veřejné správy a práva, ekonomie a dalších sociálních věd. Tyto znalosti jsou nezbytné pro kompetentní působení a rozhodování ve sféře regionálního a municipálního rozvoje a managementu, ve veřejné správě ČR, v nadnárodních institucionálních strukturách i v rámci privátní sféry. Teoretické poznatky i speciální znalosti z oborových disciplín jsou podpořeny schopností absolventa využívat obecné metodologické postupy odborné práce, statistické a další exaktní metody i moderní informační technologie v rozsahu daném potřebami soudobé praxe v oblasti správních a regionalistických oborů.

Absolventi se budou uplatňovat v prvé řadě v managementu veřejné správy na všech jejich úrovních. Mohou vykonávat specializované činnosti ve sféře regionálního a municipálního rozvoje a ekonomiky ve veřejné správě, expertní a poradenské činnosti i ve vědecko-výzkumných institucích. Konkrétně naleznou uplatnění v orgánech obcí, měst, krajů, regionů soudržnosti a v územních i ústředních orgánech státní správy a v institucích, které vzhledem k povaze své činnosti ve větším rozsahu spolupracují s veřejnou správou. Mohou se uplatnit také ve strukturách a orgánech EU a dalších nadnárodních institucích. Absolventi tedy najdou uplatnění především v orgánech veřejné správy, ale také v těch institucích, kde je při ekonomickém a správním rozhodování třeba brát v úvahu regionální aspekty. Kompetence získané během studia umožní absolventům oboru nalézt uplatnění také v privátním sektoru, a to zejména ve firmách zaměřených na analýzu regionálních dat i informací, připravujících územní a strategické plány či zaměřené na dotační a projektový management. Student během studia získá kompetence využívat informační technologie a softwarové podpory pro organizační, prezentační a analytické práce.

Doporučený studijní plán

Kombinované studium

Základní informace o studijním programu

Název programu Regionální rozvoj a veřejná správa Fakulta Fakulta sociálně ekonomická
Místo Ústí nad Labem Typ bakalářské
Číslo oboru/kód B0413A050028 Forma kombinovaná
Udělovaný titul Bc. Jazyk Čeština
Termín přihlášek 30. 4. 2024 Délka studia 3

 

Často kladené dotazy

Jedná se o studium, ve kterém uchazeč volí závaznou kombinaci dvou programů. Program maior je tzv. hlavní program a program minor je vedlejší program. Studijní program maior a minor se liší pouze zařazením kvalifikační práce. Kvalifikační práci budete psát v programu, který zvolíte jako maior.

(Neplatí v případě jednooborových studijních programů)

Všechny předměty, které budete studovat na konkrétním studijním programu, jsou na tomto odkazu.

Nezapomeňte: zadat fakultu, rok, formu a typu studia k nalezení více informací.

Všechny potřebné kontakty na studijní oddělení naleznete v záložce fakulty na konci stránky.

V případě potíží nás kontaktujte zde.


Přijďte se k nám podívat

Kdy:  8. února 2024
Přijďte na Den otevřených dveří na UJEP a zjistěte více o studiu na univerzitě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost a univerzitu, kterou si zamilujete!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Fakultu sociálně ekonomickou a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Vyplnit a podat e-přihlášku ke studiu je možno do 30. 4. 2024.

Fakulta sociálně ekonomická

Od roku 1991 jsme jedinou veřejnoprávní VŠ poskytující v ústeckém regionu vzdělání v oblasti ekonomie a managementu, hospodářské politiky a veřejné správy a také v oblasti sociální práce. Vystudujete u nás v bakalářských, navazujících magisterských i doktorských programech, prezenční i kombinovanou formou studia.

Více o fakultě

Loading...