Loading...

Ochrana životního prostředí

Anotace studijního programu

Bakalářský studijní program Ochrana životního prostředí je pojatý interdisciplinárně tak, aby umožnil skutečně  chránit a utvářet životní prostředí (ŽP). To vyžaduje znalost vědeckých poznatků a jejich další rozvoj. Cílem studijního programu je výchova odborníka, schopného kvalifikovaně rozhodovat o základních problémech tvorby a ochrany životního prostředí, odhadovat rizika, příčiny a rozsah narušení složek životního prostředí, připravovat analýzy pro rozhodovací procesy, koordinovat činnost a konkrétně se podílet na péči o životní prostředí a vývoji a využití environmentálních technologií.

Program má společný základ a dvě specializace. Specializace Ochrana přírody a krajiny je více zaměřena na management ochrany přírody a krajiny s větším důrazem na přírodní vědy. Specializace Technologie ochrany životního prostředí více směřuje k teoretickým základům i přehledům environmentálních technologií, tj. bude mít více chemické zaměření.

„Proč studovat Ochranu životního prostředí?“

Protože když se od teď za tři roky ocitneš na místech, která potřebují pomoc a péči, budeš ji umět poskytnout. Získáš vědomosti, dovednosti a kontakty, které ti budou otvírat dveře všude tam, kde o osudech přírody a krajiny padají důležitá rozhodnutí. Staneš se mediátorem mezi člověkem a životním prostředím.“

Že tohle umí jen superhrdinové? Však je tahle planeta potřebuje…

Pokud tě zajímá příroda, životní prostředí nebo výzvy dnešního světa jako změna klimatu, úbytek biodiverzity, znečištění, odpady a získávání energie, bakalářský program Ochrana životního prostředí je správnou volbou a dobrým začátkem – náplň studijního programu jsme připravili tak, aby odpovídala moderním trendům a budoucímu uplatnění absolventů.

Ukážeme ti krajinu a životní prostředí z nezvyklých úhlů. Naučíš se vnímat ve svém okolí a v krajině věci, kterých si dříve nevšímal/a, například v předmětech Znečištění prostředí v ČR, Geografie ČR nebo Regionální flóra severozápadních Čech. Živá i neživá příroda se pro tebe stane plnohodnotnější a rozmanitější.

Přírodní svět budeš zkoumat i hodně zblízka a zároveň z různých pohledů – třeba v předmětu Biologické minimum budeš bádat pod mikroskopem s mikrobiologem, a souvislosti budeš diskutovat s ekologem, zoologem i botanikem. Tajemství přírody budeš odhalovat i v předmětech Geologie, Hydrologie, Meteorologie a ochrana ovzduší, Obecná chemie nebo Pedologie.

Pro dobrodružné bádání a získávání dat tě naučíme používat moderní technologie, s těmi se seznámíš v předmětech Základy GIS a CAD, Výpočetní technika a Statistika.

Budeš mít spoustu příležitostí teoretické znalosti provázat s praxí, čekají tě terénní cvičení, exkurze, laboratorní práce, semestrální projekty a během nich se projdeš po louce, po skládce nebo uhelném dole, ale také přičichneš k čistírně odpadních vod, budeš hledat drobné mikroorganismy anebo zjišťovat, jak se tvoří mraky (Krajinné terénní cvičení, Terénní exkurze, Environmentální mapování).

S předmětem Subterranean Habitats se ocitneš doslova pod povrchem Země v rámci exkurze do jeskynních systémů.

Nezapomněli jsme také na lidský a společenský rozměr, v předmětech Právo v životním prostředí a Instituce, ekonomie a politika ŽP budeš moct diskutovat, jak souvisí ochrana a péče o životní prostředí s našimi životy a fungováním společnosti.

Bez angličtiny to dnes nejde – díky předmětu Základy odborné angličtiny získáš slovní zásobu týkající se životního prostředí a schopnost vyjadřovat se na odborné úrovni. V diskusním semináři Contemporary Environmental Challenges, budeš v angličtině debatovat nad tématy jako Anthropocene, Carbon Footprint, Sustainable Development nebo Globalization.

Aby ses už v rámci bakalářského studia mohl/a zaměřit na oblast, která tě nejvíc láká, připravili jsme dvě specializace (rozšíření společného základu o specializované předměty).

Specializace Ochrana přírody a krajiny je více zaměřena na ochranu přírody a krajiny (předměty Krajinná ekologie, Ochrana přírody a krajiny, Management krajiny a další).

Specializace Technologie ochrany životního prostředí směřuje k technologiím, která nám pomáhají řešit problémy životního prostředí (Energetika v ŽP, Odběr, příprava a analýza vzorků, Přehled procesů pro ochranu ŽP, Úvod do oběhového hospodářství).

Ať už si vybereš jedno nebo druhé zaměření, uděláme všechno pro to, aby si získal/a dovednosti a předpoklady uspět na trhu práce (v tom ti pomůžou třeba Projektový management a fundraising, Manažérské dovednosti a Územní plánování a politika).

Informace k motivačnímu pohovoru pro přijímací řízení​​​​​​​

Při motivačním pohovoru Vás nebudeme z ničeho zkoušet, hlavně se budeme bavit o tom, proč jste si naši školu vybrali a jaká témata z oblasti ekologie a životního prostředí Vás zajímají.

K pohovoru není třeba nic studovat, ale pokud budete chtít, můžete si připravit písemné poznámky o tom, proč jste si daný studijní program vybrali a co od něj očekáváte. Vítáni jsou i uchazeči, kteří nemají se zaměřením daného studijního programu zatím žádné zkušenosti, ale mají chuť a motivaci se něco nového a zajímavého naučit.

Čeká vás přátelský rozhovor, při kterém Vám představíme možnosti studia na FŽP UJEP. Pokud vás nějaký studijní program na FŽP UJEP zaujal, neváhejte a přihlaste se. Motivační pohovor vám umožní zjistit, zda je studium na FŽP UJEP pro vás to pravé.

Studijní program Ochrana životního prostředí byl v roce 2020 inovován a umožňuje se od 2. ročníku specializovat buď více na ochranu přírody a krajiny, či více na technologie ochrany životního prostředí. Studium má zvýšený podíl praktické výuky, práce v laboratořích a terénních výjezdů, proto je pro nás důležité znát předběžný počet studujících studentů. Pokud jste se během studia účastnili nějakých soutěží, zaměřujících se na životní prostředí, biologii či chemii, nebo jste na takové téma vypracovali seminární práci – vezměte ji s sebou a my vám ukážeme, jak by bylo možné vaše téma dále rozvinout na naší fakultě.

 

Profil absolventa

Absolvent studijního programu Ochrana životního prostředí v rámci společného základu získá znalosti z teoretických konceptů v oblasti ŽP a ekologie, základní znalosti o abiotických a biotických složkách ŽP, praktické dovednosti v analýze a prezentaci dat a práci s prostorovými daty, znalosti chemických aspektů ŽP, chemického znečištění a jeho monitorování, znalosti společenských aspektů ochrany ŽP, znalosti potřebné k vedením projektů, praktické znalosti odborné angličtiny zaměřené na ŽP. 

Díky specializaci Ochrana přírody a krajiny si absolventi prohloubí znalosti biotických a abiotických složek životního prostředí a získá praktické dovednosti v hodnocení krajiny, jejich složek a organismů, znalosti nástrojů ochrany přírody a krajiny a jejich managementu. Budou připraveni k dalšímu studiu v oblasti životní prostředí, především s přírodovědným a společenským zaměřením. Absolventi najdou uplatnění v oblasti péče o životní prostředí jak ve veřejné, tak i v soukromé sféře. Uplatní se jako odborní pracovníci ve státní správě a samosprávě (na městských, obecních či krajských úřadech, či ministerstvech), resortních institucích (Agentura ochrany přírody a krajiny, orgány správy národních parků a chráněných krajinných oblastí, Česká inspekce ŽP, Český hydrometeorologický ústav) a nevládních ekologických organizacích.

Díky specializaci Technologie ochrany ŽP si absolvent prohloubí znalosti chemie nutné pro posuzování znečištění a technologie ochrany ŽP, praktické dovednosti v laboratorní i terénní analýze složek ŽP a znalosti o environmentálních technologiích.  Absolventi najdou uplatnění jako techničtí a výzkumní pracovníci v průmyslových a výzkumných podnicích nebo konzultanti v privátním sektoru či odborní pracovníci v nevládních ekologických organizacích, v oblasti péče o životní prostředí jak ve veřejné, tak i v soukromé sféře. Uplatní se jako odborní pracovníci ve státní správě a samosprávě (na městských, obecních či krajských úřadech, či ministerstvech) a resortních institucí (Česká inspekce ŽP). Budou připraveni k navazujícímu studiu v programech zaměřených na životní prostředí a environmentální technologie.

Základní informace o studijním programu

Název programu Ochrana životního prostředí Fakulta Fakulta životního prostředí
Místo Ústí nad Labem Typ bakalářské
Číslo oboru/kód B0521A030007 Forma prezenční
Udělovaný titul Bc. Jazyk Čeština
Termín přihlášek 30.4.2024 Délka studia 3

 

Často kladené dotazy

Jedná se o studium, ve kterém uchazeč volí závaznou kombinaci dvou programů. Program maior je tzv. hlavní program a program minor je vedlejší program. Studijní program maior a minor se liší pouze zařazením kvalifikační práce. Kvalifikační práci budete psát v programu, který zvolíte jako maior.

(Neplatí v případě jednooborových studijních programů)

Všechny předměty, které budete studovat na konkrétním studijním programu, jsou na tomto odkazu.

Nezapomeňte: zadat fakultu, rok, formu a typu studia k nalezení více informací.

Všechny potřebné kontakty na studijní oddělení naleznete v záložce fakulty na konci stránky.

V případě potíží nás kontaktujte zde.


Přijďte se k nám podívat

Kdy: 8. února 2024

Přijďte na Den otevřených dveří na UJEP a zjistěte více o studiu na univerzitě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost a univerzitu, kterou si zamilujete!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Fakultě životního prostředí a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Přihlášku ke studiu podávejte do data uvedeného u studijního programu. Vyplněnou přihlášku je nutné po vyplnění doručit na fakultu.

Přílohy k přihlášce lze podávat i elektronicky přímo v e-přihlášce. Výčet povinných příloh je defoniván podmínkami přijímacího řízení konkrétního studijního programu. Všchny podmínky jsou dostupné na adrese https://www.fzp.ujep.cz/studijniprogramypr.

Jak se přihlásit na tento studijní program?

Níže naleznete stručný návod jak postupovat při podání přihlášky. Vždy pečlivě sledujte aktuální a úplné podmínky přijímacího řízení!
1
Nezapomeňte na termíny přihlášek

Fakulta přijímá pouze elektronické přihlášky zadané v systému STAG, vytištěné a zaslané poštou  do termínu uvedeného u studijního programu na adresu fakulty:

Fakulta životního prostředí UJEP
Pasteurova 3632/15,
400 96 Ústí nad Labem

nebo na studijním oddělení fakulty v Ústí nad Labem.

2
V rámci přihlášky dodejte tyto dokumenty
  • Písemnou nebo elektronickou Přihlášku ke studiu na VŠ se všemi náležitostmi.
  • Povinné přílohy dle podmínek přijímacího řízení dostupných na drese: https://www.fzp.ujep.cz/studijniprogramypr
  • Doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení.
  • V případě uchazečů o studium ze zahraničí je povinnou součástí přihlášky doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na akreditovaném pracovišti v ČR (nevztahuje se na občany Slovenské republiky).

Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami
UCP UJEP, Mgr. Vladimír Řáha, T: 702 202 477, E: vladimir.raha@ujep.cz, W: ujep.cz/cs/ucp/

3
Pošlete vyplněnou přihlášku s přílohami

Na písemnou „Přihlášku ke studiu na VŠ“ je nutné nalepit doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení (Podmínky přijetí ke studium).

4
Zaplaťte poplatek za přijímací řízení
  • Poplatek činí 660,- Kč za každý přihlášený studijní program a formu studia. Poplatek je stejný pro písemnou i elektronickou formu přihlášky.
  • Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem. Číslo účtu: 260112295/0300. Název banky: ČSOB, variabilní symbol: 440509.
  • Specifický symbol: pro písemnou přihlášku prvních 6 čísel rodného čísla. Specifický symbol: pro e-přihlášku vygenerován elektronickým systémem.
  • Při podání písemné přihlášky se poplatek hradí poštovní poukázkou nebo převodem. Při podání e-přihlášky se poplatek hradí výhradně převodem.
  • Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu a je v jakékoli fázi přijímacího řízení nevratný.
  • V případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně prokázat.

Fakulta životního prostředí

Fakulta životního prostředí se zaměřuje na výzkum a vzdělávání v široké oblasti ekologie a životního prostředí. Studium na FŽP je tříleté v bakalářských studijních programech, dvouleté v navazujících magisterských studijních programech a tříleté v doktorském studijním programu.

Jako absolventi FŽP naleznete široké uplatnění například v orgánech státní správy a místní samosprávy, v kontrolních a inspekčních institucích, (na městských, obecních či krajských úřadech, ministerstvech, České inspekci ŽP, v Českém hydrometeorologickém ústavu atd.), v podnikové sféře, ve výzkumných a projektových ústavech, v orgánech ochrany přírody či správách chráněných krajinných oblastí a národních parků nebo nevládních organizacích a environmentálních startupech.

Více o fakultě

 

Loading...