Loading...

Inženýrská mechanika a automatizace

Anotace studijního programu

Navazující magisterský studijní program „Inženýrská mechanika a automatizace“ je určen pro absolventy bakalářského studia v oblasti strojírenství. Vychází ze syntézy univerzálních postupů navrhování strojů a zařízení, numerických simulací a aplikovaných věd. V průběhu studia získají posluchači široké teoretické i dostatečné praktické znalosti s návrhem a testováním jednotlivých strojních součástí i funkčních celků strojů a zařízení. V průběhu studia se studenti orientují dle svého zájmu na pokročilé metody testování simulace a měření s důrazem na používání moderních aditivních metod výroby prototypů a na problematiku virtualizace a robotizace průmyslu 4.0. Důraz je kladen na prohloubení znalostí návrhářských nástrojů (CAD, Inventor, NX) i využití výpočetních metod (CFD, MKP, optimalizační programy, apod.GT Suite) při navrhování strojů. Studenti se naučí využívat i Rapid Prototyping při návrhu prototypů. Osvojí si práci s moderním centrem pro výrobu prototypů pomocí aditivních technologií od návrhu součástky po její výrobu včetně virtuálních těstu s pomocí CFD výpočtů.
Cílem studia je rozšíření a prohloubení teoretických i odborných znalostí v oblasti vývoje, stavby a provozu strojů a zařízení, zkušebnictví a automatizaci průmyslu. Studenti se seznámí se základními metodami nutnými k samostatnému zvládnutí problematiky konstrukce strojů a zařízení a jejich částí i s možnostmi virtualizace a automatizace výroby a s problematikou spojenou se zaváděním průmyslu 4.0.
Absolventi budou schopni samostatně se podílet na výzkumu, vývoji i konstrukci strojů a zařízení, zvládnou problematiku diagnostiky strojů, řízení provozu i vývojových odděleních a další činnosti na vysoké odborné úrovni.

Profil absolventa

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu „Inženýrská mechanika a automatizace“ si v průběhu studia doplní získané teoretické znalosti z inženýrská mechanika a automatizace, seznámí se nejen s metodikou, ale i s postupy navrhování strojů a strojních součástí, dimenzování a optimalizace, dokážou samostatně navrhovat stroje a mechanismy, provádět technická měření v provozech a využít získané poznatky v diagnostice strojů. Dále absolvent oboru získá znalosti a zkušenosti s numerickými metodami a umí je aplikovat jak na problémy spojené se statickým, tak i dynamickým namáháním, je schopen provádět složitější simulace a měření při řešení úkolů spojených s mechanikou tekutin a termodynamikou. Absolvent získá praktické zkušenosti v oblasti návrhu a řízení průmyslových robotů a automatických linek a orientuje se v aktuálních požadavcích plynoucích ze zavádění průmyslu 4.0.
Absolvent je schopen samostatné práce v oblasti konstrukce strojů a zařízení, návrhu a tvorbě numerických modelů a jejich využití při experimentálním vývoji. Je schopen samostatně zajišťovat a řídit provoz strojů a zařízení v průmyslových podnicích. Uplatní se i jako projektový manažer a specialista ve vývoji. Je schopen uplatnit se i jako samostatný výzkumný a vývojový pracovník.
Výstupní odborné znalosti a dovednosti
– absolventi mají znalosti a dovednosti z oblasti samostatného navrhování strojů a zařízení, včetně návrhu technologie a materiálů, jejich provozování, technických měření.
– absolventi mají potřebné znalosti k uplatnění ve výrobních podnicích, jsou připraveni zastávat funkce konstruktérů, vývojových a výzkumných pracovníků, pracovníků zkušeben a vývojových odděleních.
– absolventi mají znalosti v oblasti obecné konstrukce a projektování strojů a zařízení, procesní techniky i experimentálních metod. Jsou seznámeni s progresivními technologiemi v oblasti konstrukce strojů a zařízení a simulačními nástroji, moderními výpočetními metodami. Jsou flexibilní a mají dobré teoretické znalosti
– absolventi mají praktické zkušenosti v oblasti návrhu a řízení průmyslových robotů a automatických linek a orientují se v aktuálních požadavcích plynoucích ze zavádění průmyslu 4.0.
– absolventi mají potřebné znalosti pro pokračování studia v rámci doktorského studijního programu.

Základní informace o studijním programu

Název programu Inženýrská mechanika a automatizace Fakulta Fakulta strojního inženýrství
Místo Ústí nad Labem Typ navazující magisterské
Číslo oboru/kód N0715A270036 Forma prezenční
Udělovaný titul Ing. Jazyk Čeština
Termín přihlášek 30. 4. 2024 (I. kolo), 26. 8. 2024 (II. kolo) Délka studia 2

 

Často kladené dotazy

Jedná se o studium, ve kterém uchazeč volí závaznou kombinaci dvou programů. Program maior je tzv. hlavní program a program minor je vedlejší program. Studijní program maior a minor se liší pouze zařazením kvalifikační práce. Kvalifikační práci budete psát v programu, který zvolíte jako maior.

(Neplatí v případě jednooborových studijních programů)

Všechny předměty, které budete studovat na konkrétním studijním programu, jsou na tomto odkazu.

Nezapomeňte: zadat fakultu, rok, formu a typu studia k nalezení více informací.

Všechny potřebné kontakty na studijní oddělení naleznete v záložce fakulty na konci stránky.

V případě potíží nás kontaktujte zde.


Přijďte se k nám podívat

Kdy: 8. února 2024
Přijďte na Den otevřených dveří na UJEP a zjistěte více o studiu na univerzitě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost a univerzitu, kterou si zamilujete!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Fakultě strojního inženýrství a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Termíny pro podání přihlášek se liší dle programů.

Jak se přihlásit na tento studijní program?

Níže naleznete stručný návod jak postupovat při podání přihlášky. Vždy pečlivě sledujte aktuální a úplné podmínky přijímacího řízení!
1
Nezapomeňte na termíny přihlášek

Písemná nebo elektronická přihláška k bakalářskému či navazujícímu magisterskému studiu se podává do 30. 4. 2024 na adresu fakulty.

Fakulta strojního inženýrství
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3334/7
400 96 Ústí nad Labem

2
V rámci přihlášky dodejte tyto dokumenty
  • Písemnou nebo elektronickou Přihlášku ke studiu na VŠ se všemi náležitostmi.
  • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
  • Doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení.
  • V případě uchazečů o studium ze zahraničí je povinnou součástí přihlášky doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na akreditovaném pracovišti v ČR (nevztahuje se na občany Slovenské republiky).

Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami
UCP UJEP, Mgr. Vladimír Řáha, T: 702 202 477, E: vladimir.raha@ujep.cz, W: ujep.cz/cs/ucp/

3
Pošlete vyplněnou přihlášku s přílohami

Na písemnou "Přihlášku ke studiu na VŠ"  je nutné nalepit doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení, viz. Podmínky přijetí ke studium.

4
Zaplaťte poplatek za přijímací řízení
  • Poplatek činí 660 Kč za každý přihlášený studijní program a formu studia. Poplatek je stejný pro písemnou i elektronickou formu přihlášky.
  • Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem. Číslo účtu: 260112295/0300. Název banky: ČSOB, variabilní symbol: 480509.
  • Specifický symbol: pro písemnou přihlášku prvních 6 čísel rodného čísla. Specifický symbol pro e-přihlášku vám bude vygenerován elektronickým systémem.
  • Při podání písemné přihlášky se poplatek hradí poštovní poukázkou nebo převodem. Při podání e-přihlášky se poplatek hradí výhradně převodem.
  • Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu a je v jakékoli fázi přijímacího řízení nevratný.
  • V případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně prokázat.

Fakulta strojního inženýrství

Fakulta strojního inženýrství se zaměřuje na technické vzdělávání našeho regionu. Nabízí praktické studijní obory z oblasti průmyslové výroby a jejího řízení. V současné době lze studovat 5 bakalářských studijních programů, 4 navazující magisterské a 1 doktorský studijní program.

Fakultní laboratoře jsou neustále vybavovány nejmodernějšími technologiemi. Fakulta spolupracuje s průmyslovou sférou nejen v Ústeckém kraji. Orientuje se v poptávce po technických oborech a své studenty vede tak, aby po absolutoriu jednoduše a rychle našli uplatnění. V současné době se v kampusu UJEP dokončuje nová budova FSI – Centrum materiálů, mechaniky a technologií (CEMMTECH).

Více o fakultě

Loading...