Loading...

Humanitní studia krize lidství

Anotace studijního programu

Rozhodující dnes již není problém člověka, ale širší problém života a jeho celkové udržitelnosti. Tradiční humanismus již nadále neumožňuje porozumět komplexním vztahům mezi lidmi, dalšími organismy, prostředím a technologiemi. Studijní program Humanitní studia krize lidství, který vychází z pozic posthumanitního vědění, klade důraz nejen na kritické porozumění konfliktům a problémům života současných společností, ale také na hledání optimálních a spravedlivých způsobů chování a jednání v životním prostředí, které lidé sdílejí s ostatními formami života. A to takovým způsobem, který kultivuje schopnost identifikace a odborné analýzy současných sociálních, kulturních, politických, ekologických, technologických a etických výzev a problémů na globální i lokální úrovni a rozvíjí schopnost aplikace teoretických poznatků a metod v rámci výukové praxe ve státních i nestátních institucích.
Hlavním teoretickým cílem tohoto studijního programu je rozvíjet kritický přístup k současné lidské situaci v návaznosti na program tzv. posthumanities. V této souvislosti je studijní program postaven na čtyřech hlavních principech: 1) reflexe současné post-lidské situace; 2) rozvoj nástrojů a metod kritického myšlení; 3) analýza současných sociálních, kulturních, politických a environmentální problémů z globálního i lokálního hlediska; 4) rozvoj mediálního myšlení.

Profil absolventa

Cílem studijního programu Humanitní studia krize lidství je zajistit jeho absolventům konkurenceschopnost na českém i evropském pracovním trhu. Absolvent studia by se měl uplatnit jako odborník ve všech oblastech veřejného, společenského, občanského a politického života, ve všech typech mediálního prostředí, jež vyžadují kritické myšlení a obecný kulturní přehled, a to zvláště díky zaměření studijního programu, který kombinuje jak teoretické znalosti a obeznámenost s historickým a aktuálním vývojem různých humanitních věd, tak současné přístupy k řešení a aplikaci jejich předmětů a témat. Díky získaným dovednostem budou absolventi studijního programu schopni systematicky analyzovat a interpretovat společenské jevy a procesy a navrhovat varianty jejich možného řešení, díky čemuž budou schopni nalézt široké uplatnění ve veřejném i soukromém sektoru. Konkrétně například v odborném aparátu státní a veřejné správy, v evropské veřejné správě, v institucích EU, NATO, OSN a dalších nadnárodních organizacích, neziskovém sektoru, masmédiích, think-tancích, či soukromých společnostech v oblastech public relations, marketingu nebo projektového řízení, či dalších soukromých firmách, v kulturních institucích, v masmédiích. K uplatnění absolventů přispěje i to, že mimo důraz na specializované odbornosti, bude velký důraz kladen i na získání komunikačních a prezentačních dovedností a jazykovou připravenost, která je nezbytná jak v rámci odborného studia, tak zejména právě pro uplatnitelnost na trhu práce.
Absolventi také mohou pokračovat na jiné vysoké škole v České republice i zahraničí, kde jsou realizovány v postgraduálních studiích příbuzné programy.

Základní informace o studijním programu

Název programu Humanitní studia krize lidství Fakulta Filozofická fakulta
Místo Ústí nad Labem Typ navazující magisterské
Číslo oboru/kód N-samostatný SP Forma kombinovaná
Udělovaný titul Mgr. Jazyk Čeština
Termín přihlášek 29. 3. 2024 Délka studia 2

 

Často kladené dotazy

Jedná se o studium, ve kterém uchazeč volí závaznou kombinaci dvou programů. Program maior je tzv. hlavní program a program minor je vedlejší program. Studijní program maior a minor se liší pouze zařazením kvalifikační práce. Kvalifikační práci budete psát v programu, který zvolíte jako maior.

(Neplatí v případě jednooborových studijních programů)

Všechny předměty, které budete studovat na konkrétním studijním programu, jsou na tomto odkazu.

Nezapomeňte: zadat fakultu, rok, formu a typu studia k nalezení více informací.

Všechny potřebné kontakty na studijní oddělení naleznete v záložce fakulty na konci stránky.

V případě potíží nás kontaktujte zde.


Přijďte se k nám podívat

Kdy: 8. února 2024
Přijďte na Den otevřených dveří na UJEP a zjistěte více o studiu na univerzitě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost a univerzitu, kterou si zamilujete!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Filozofické fakultě a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Termíny pro podání přihlášek se liší dle programů.

Jak se přihlásit na tento studijní program?

Níže naleznete stručný návod jak postupovat při podání přihlášky. Vždy pečlivě sledujte aktuální a úplné podmínky přijímacího řízení!
1
Nezapomeňte na termíny přihlášek

Elektronická přihláška ke studiu se podává do 29. 3.  2024 v případě bakalářského a magisterského studia, do 30. 4. 2024 v případě doktorského studia.

Adresa fakulty pro zaslání náležitých dokumentů:

Filozofická fakulta
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3571/13
400 96 Ústí nad Labem

2
V rámci přihlášky dodejte tyto dokumenty
 • Elektronickou Přihlášku ke studiu na VŠ se všemi náležitostmi.
 • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
 • Doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení.
 • V případě uchazečů o studium ze zahraničí je povinnou součástí přihlášky doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na akreditovaném pracovišti v ČR (nevztahuje se na občany Slovenské republiky).

Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami
UCP UJEP, Mgr. Vladimír Řáha, T: 702 202 477, E: vladimir.raha@ujep.cz, W: ujep.cz/cs/ucp/

3
Pošlete vyplněnou přihlášku s přílohami
4
Zaplaťte poplatek za přijímací řízení.
 • Zaplaťte poplatek za přijímací řízení
 • Poplatek činí 660,- Kč za každý přihlášený studijní program a formu studia. Poplatek je stejný pro písemnou i elektronickou formu přihlášky.
 • Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem. Číslo účtu: 260112295/0300. Název banky: ČSOB, variabilní symbol: 630509.
 • Specifický symbol: pro písemnou přihlášku prvních 6 čísel rodného čísla. Specifický symbol: pro e-přihlášku vygenerován elektronickým systémem.
 • Při podání písemné přihlášky se poplatek hradí poštovní poukázkou nebo převodem. Při podání e-přihlášky se poplatek hradí výhradně převodem.
 • Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu a je v jakékoli fázi přijímacího řízení nevratný.
 • V případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně prokázat.

Filozofická fakulta

V Ústeckém kraji jsme jediná humanitní fakulta. Našemu regionu vracíme paměť, učíme ho řeči sousedů a věnujeme se jeho sociálním, kulturním i politickým problémům.

Nabízíme unikátní bakalářské a magisterské obory, včetně postgraduálních programů v historických vědách a germanistice, nebo obory zaměřené na učitelství. Studium lze realizovat v prezenční i kombinované formě.

Více o fakultě

Loading...