Loading...

Historie – Péče o kulturní dědictví

Anotace studijního programu

Vedle předmětové skladby společného základu výrazně rozvíjející metodologickým směrem historické vzdělání, získané zájemci v rámci předchozího bakalářského studia, je součástí specializace Péče o kulturní dědictví soubor předmětů profilujících absolventy směrem k odbornému uplatnění v institucích pečujících o hmotný odkaz minulosti. Jedná se o předměty zaměřené na dějiny architektury, restaurování památek nebo teoretické a metodologické problémy památkové péče v minulosti i současnosti. Tyto povinné kurzy jsou doplněny nabídkou specializaci rozvíjejících povinně volitelných kurzů, prohlubujících zaměření absolventa na konkrétní kategorii hmotného kulturního dědictví (movité / nemovité památky). V rámci části výše uvedených předmětů specializace jsou z části akcentována specifika péče o kulturní dědictví v oblastech postižených výraznější ztrátou kulturní a paměťové kontinuity vývoje i těžební a průmyslovou devastací tradiční historické krajiny a jejích sídel.

Profil absolventa

Absolvent studijního programu jako odborný historik se specializací na péči o kulturní dědictví má veškeré předpoklady pro práci v odborných institucích zaměřených na péči o hmotný odkaz minulosti. Je teoreticky i prakticky vybaven pro pozice samostatného odborného pracovníka v rámci organizace Národního památkového ústavu (a jeho složek v podobě Generálního pracoviště, Územních odborných pracovišť, Územní památkové správy), Ministerstva kultury ČR, odborů kultury a památkové péče jednotlivých krajských úřadů nebo odborů památkové péče na pověřených obcích III. stupně s rozšířenou pravomocí. Další uplatnění může absolvent najít v široké škále muzejních institucí, a to zejména na pozicích kurátora sbírek, vědeckého pracovníka nebo v oblasti odborné projektové činnosti. Jako příklad je možné uvést skanzeny, technické památky, památky rurální architektury. Uplatnění je možné nalézt v soukromém sektoru, například ve firmách specializovaných na rekonstrukce historických objektů. Možnosti pokračování doktorským studiem se díky společnému historickému základu otevírají jak v rámci nabídky na FF UJEP, tak v rámci pokračující specializace na jiných vysokých školách s nabídkou doktorských programů z oblasti péče o kulturní dědictví.

Základní informace o studijním programu

Název programu HISTORIE - Péče o kulturní dědictví Fakulta Filozofická fakulta
Místo Ústí nad Labem Typ navazující magisterské
Číslo oboru/kód N0222A120028 Forma prezenční
Udělovaný titul Mgr. Jazyk Čeština
Termín přihlášek 29. 3. 2024 Délka studia 2

 

Často kladené dotazy

Jedná se o studium, ve kterém uchazeč volí závaznou kombinaci dvou programů. Program maior je tzv. hlavní program a program minor je vedlejší program. Studijní program maior a minor se liší pouze zařazením kvalifikační práce. Kvalifikační práci budete psát v programu, který zvolíte jako maior.

(Neplatí v případě jednooborových studijních programů)

Všechny předměty, které budete studovat na konkrétním studijním programu, jsou na tomto odkazu.

Nezapomeňte: zadat fakultu, rok, formu a typu studia k nalezení více informací.

Všechny potřebné kontakty na studijní oddělení naleznete v záložce fakulty na konci stránky.

V případě potíží nás kontaktujte zde.


Přijďte se k nám podívat

Kdy: 8. února 2024
Přijďte na Den otevřených dveří na UJEP a zjistěte více o studiu na univerzitě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost a univerzitu, kterou si zamilujete!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Filozofické fakultě a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Termíny pro podání přihlášek se liší dle programů.

Jak se přihlásit na tento studijní program?

Níže naleznete stručný návod jak postupovat při podání přihlášky. Vždy pečlivě sledujte aktuální a úplné podmínky přijímacího řízení!
1
Nezapomeňte na termíny přihlášek

Elektronická přihláška ke studiu se podává do 29. 3.  2024 v případě bakalářského a magisterského studia, do 30. 4. 2024 v případě doktorského studia.

Adresa fakulty pro zaslání náležitých dokumentů:

Filozofická fakulta
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3571/13
400 96 Ústí nad Labem

2
V rámci přihlášky dodejte tyto dokumenty
 • Elektronickou Přihlášku ke studiu na VŠ se všemi náležitostmi.
 • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
 • Doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení.
 • V případě uchazečů o studium ze zahraničí je povinnou součástí přihlášky doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na akreditovaném pracovišti v ČR (nevztahuje se na občany Slovenské republiky).

Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami
UCP UJEP, Mgr. Vladimír Řáha, T: 702 202 477, E: vladimir.raha@ujep.cz, W: ujep.cz/cs/ucp/

3
Pošlete vyplněnou přihlášku s přílohami
4
Zaplaťte poplatek za přijímací řízení.
 • Zaplaťte poplatek za přijímací řízení
 • Poplatek činí 660,- Kč za každý přihlášený studijní program a formu studia. Poplatek je stejný pro písemnou i elektronickou formu přihlášky.
 • Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem. Číslo účtu: 260112295/0300. Název banky: ČSOB, variabilní symbol: 630509.
 • Specifický symbol: pro písemnou přihlášku prvních 6 čísel rodného čísla. Specifický symbol: pro e-přihlášku vygenerován elektronickým systémem.
 • Při podání písemné přihlášky se poplatek hradí poštovní poukázkou nebo převodem. Při podání e-přihlášky se poplatek hradí výhradně převodem.
 • Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu a je v jakékoli fázi přijímacího řízení nevratný.
 • V případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně prokázat.

Filozofická fakulta

V Ústeckém kraji jsme jediná humanitní fakulta. Našemu regionu vracíme paměť, učíme ho řeči sousedů a věnujeme se jeho sociálním, kulturním i politickým problémům.

Nabízíme unikátní bakalářské a magisterské obory, včetně postgraduálních programů v historických vědách a germanistice, nebo obory zaměřené na učitelství. Studium lze realizovat v prezenční i kombinované formě.

Více o fakultě

Loading...