Loading...

Energetika

Anotace studijního programu

Navazující magisterský studijní program „Energetika“ je určen pro absolventy bakalářského studia v oblasti strojírenství, energetiky, zejména bakalářského studijního programu Energetika.
Sestavení studijního programu a profilu absolventů vychází z potřeby vysokoškolsky vzdělaných odborníků v energetice, která je již zakotvena v článku 3.1 Státní energetické koncepce, vypracované MPO ČR. Obecně je potřeba aktivizovat nové vysokoškolsky vzdělané odborníky v energetickém sektoru.
Předkládaný navazující magisterský studijní program Energetika reaguje na společenskou potřebu přípravy vysokoškolsky vzdělaných odborníků s příslušnými teoretickými i odbornými znalostmi, kteří jsou schopni provozovat či řídit energetické celky, jednotlivé stroje a zařízení. Absolventi budou schopni reagovat na potřeby praxe, se kterou již během studia úzce spolupracují, budou zvládat realizovat inženýrská díla v oblasti energetiky, modelovat energetické procesy včetně posuzování energetických a ekonomických ukazatelů. Budou připraveni realizovat technická měření, využívat moderní výpočetní techniku, prezentovat své výsledky a spolupracovat na aktuálních úkolech praxe i výzkumu. Absolventi budou schopni samostatně se podílet na realizaci a provozování energetických strojů a zařízení, zvládnou problematiku řízení provozu energetických strojů a další činnosti na vysoké odborné úrovni. Budou připraveni se zapojit do výzkumné činnosti v dané oblasti, budou rozumět základům konstrukční práce v oblasti energetiky.
Díky výše uvedeným skutečnostem budou mít absolventi tohoto studijního programu na trhu práce vysokou šanci na uplatnění v oboru, včetně mezioborového přístupu a znalosti minimálně jednoho světového jazyka.
V průběhu studia získají posluchači široké teoretické i dostatečné praktické znalosti v oboru energetických zařízení. V tomto typu studia jsou zařazeny předměty, které rozšiřují a prohlubují teoretické znalosti studentů, hlavní pozornost je však věnována praktickému využití teoretických znalostí v konkrétních problémech energetické praxe. Cílem studia je rozšíření a prohloubení teoretických i odborných znalostí v oblasti vývoje, stavby modelování a provozu energetických strojů. Studenti budou mít možnost aktivního využití stáží v odborných firmách a rovněž přednášek odborníků z praxe.

Profil absolventa

Absolventi navazujícího magisterského studijního programu Energetika si v průběhu studia doplní znalosti získané během bakalářského studia, budou schopni samostatné práce v oblasti energetiky. Budou umět používat odbornou terminologii, zpracovávat technickou dokumentaci v oblasti energetiky, orientovat se v technických výkresech, navrhnout konstrukční řešení a na základě znalostí hlavních technických metod oboru zvládnou analyzovat praktický i výzkumný problém, realizovat jeho praktické řešení a budou schopni následně provozovat energetické celky nebo samostatná energetická zařízení. V rámci svých odborných znalostí budou schopni navrhnout, realizovat, vyhodnocovat kvalitu i provozování energetických děl, energetických systémů a hodnotit jejich efektivitu, včetně ocenění ekonomických dopadů.
Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Energetika je připraven zastávat funkce na pozicích provozních úseků energetických jednotek a vykonávat funkce s tímto spojené. Získané znalosti a dovednosti může využít i v rámci jiných činností v průmyslových podnicích nebo na jiných úsecích v energetických firmách. Příklady typických pracovních pozic po absolvování programu jsou: provozní technik elektro nebo údržby, operátor výrobních jednotek, projektant částí elektrizační soustavy, projektant částí nebo celých energetických strojů, odborník v oblasti měření a vyhodnocení odběru tepelné a elektrické energie apod. Absolvent je připraven zastávat pracovní technické pozice po příslušném zaučení v elektrárnách, teplárnách, nebo jiných energetických či technologických firmách.
Absolventi jsou výsledně schopni:
– realizovat energetická díla jako celek, nebo jeho části, projektování a rozvodu energetických sítí,
– sestavovat energetické bilance, modelovat energetické procesy,
– samostatně realizovat technická měření, energetické výpočty,
– vyhodnocovat efektivitu provozu energetických zařízení,
– prezentovat vytvořené výsledky své činnosti.
Absolventi získají informace pro tvořivý a iniciativní přístup k práci, jsou následně schopni řídit odborné projekty, včetně plánování jejich realizace.
Absolventi dokáží využívat na uživatelské úrovni informační a komunikační technologie, pracovat v týmech, ale jsou rovněž připraveni převzít řešení samostatných úloh. Své znalosti jsou schopni interpretovat jak odborné tak laické veřejnosti, jsou schopni komunikovat v minimálně jednom světovém jazyku. Jsou si vědomi nutnosti potřeby dalšího trvalého odborné vzdělávání.

Základní informace o studijním programu

Název programu Energetika Fakulta Fakulta strojního inženýrství
Místo Ústí nad Labem Typ navazující magisterské
Číslo oboru/kód N0713A070007 Forma prezenční
Udělovaný titul Ing. Jazyk Čeština
Termín přihlášek 30. 4. 2024 (I. kolo), 26. 8. 2024 (II. kolo) Délka studia 2

 

Často kladené dotazy

Jedná se o studium, ve kterém uchazeč volí závaznou kombinaci dvou programů. Program maior je tzv. hlavní program a program minor je vedlejší program. Studijní program maior a minor se liší pouze zařazením kvalifikační práce. Kvalifikační práci budete psát v programu, který zvolíte jako maior.

(Neplatí v případě jednooborových studijních programů)

Všechny předměty, které budete studovat na konkrétním studijním programu, jsou na tomto odkazu.

Nezapomeňte: zadat fakultu, rok, formu a typu studia k nalezení více informací.

Všechny potřebné kontakty na studijní oddělení naleznete v záložce fakulty na konci stránky.

V případě potíží nás kontaktujte zde.


Přijďte se k nám podívat

Kdy: 8. února 2024
Přijďte na Den otevřených dveří na UJEP a zjistěte více o studiu na univerzitě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost a univerzitu, kterou si zamilujete!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Fakultě strojního inženýrství a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Termíny pro podání přihlášek se liší dle programů.

Jak se přihlásit na tento studijní program?

Níže naleznete stručný návod jak postupovat při podání přihlášky. Vždy pečlivě sledujte aktuální a úplné podmínky přijímacího řízení!
1
Nezapomeňte na termíny přihlášek

Písemná nebo elektronická přihláška k bakalářskému či navazujícímu magisterskému studiu se podává do 30. 4. 2024 na adresu fakulty.

Fakulta strojního inženýrství
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3334/7
400 96 Ústí nad Labem

2
V rámci přihlášky dodejte tyto dokumenty
  • Písemnou nebo elektronickou Přihlášku ke studiu na VŠ se všemi náležitostmi.
  • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
  • Doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení.
  • V případě uchazečů o studium ze zahraničí je povinnou součástí přihlášky doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na akreditovaném pracovišti v ČR (nevztahuje se na občany Slovenské republiky).

Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami
UCP UJEP, Mgr. Vladimír Řáha, T: 702 202 477, E: vladimir.raha@ujep.cz, W: ujep.cz/cs/ucp/

3
Pošlete vyplněnou přihlášku s přílohami

Na písemnou "Přihlášku ke studiu na VŠ"  je nutné nalepit doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení, viz. Podmínky přijetí ke studium.

4
Zaplaťte poplatek za přijímací řízení
  • Poplatek činí 660 Kč za každý přihlášený studijní program a formu studia. Poplatek je stejný pro písemnou i elektronickou formu přihlášky.
  • Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem. Číslo účtu: 260112295/0300. Název banky: ČSOB, variabilní symbol: 480509.
  • Specifický symbol: pro písemnou přihlášku prvních 6 čísel rodného čísla. Specifický symbol pro e-přihlášku vám bude vygenerován elektronickým systémem.
  • Při podání písemné přihlášky se poplatek hradí poštovní poukázkou nebo převodem. Při podání e-přihlášky se poplatek hradí výhradně převodem.
  • Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu a je v jakékoli fázi přijímacího řízení nevratný.
  • V případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně prokázat.

Fakulta strojního inženýrství

Fakulta strojního inženýrství se zaměřuje na technické vzdělávání našeho regionu. Nabízí praktické studijní obory z oblasti průmyslové výroby a jejího řízení. V současné době lze studovat 5 bakalářských studijních programů, 4 navazující magisterské a 1 doktorský studijní program.

Fakultní laboratoře jsou neustále vybavovány nejmodernějšími technologiemi. Fakulta spolupracuje s průmyslovou sférou nejen v Ústeckém kraji. Orientuje se v poptávce po technických oborech a své studenty vede tak, aby po absolutoriu jednoduše a rychle našli uplatnění. V současné době se v kampusu UJEP dokončuje nová budova FSI – Centrum materiálů, mechaniky a technologií (CEMMTECH).

Více o fakultě

Loading...