Loading...

Energetika

Anotace studijního programu

Bakalářský studijní program „Energetika“ je určen absolventům středních škol, kteří zakončili středoškolské studium maturitní zkouškou. Jedná se zejména o absolventy středních odborných a průmyslových škol strojního, nebo silnoproudého elektrotechnického zaměření, a také absolventy gymnázií.
Studijního program vychází z potřeby vysokoškolsky vzdělaných odborníků v energetice a zároveň reaguje na potřeby průmyslových a energetických podniků. Cílem studijního programu je připravovat vysokoškolsky vzdělané odborníky s patřičnými teoretickými i odbornými znalostmi, kteří se budou schopni po absolvování studia zařadit do odborných pracovních pozic. Tyto pozice jsou z oblasti provozu a řízení strojů, zařízení a jiných energetických jednotek, projektování energetických zařízení a jejich částí, modelování, měření a vyhodnocení energetických veličin.
Během studia absolvují studenti odbornou praxi v průmyslových a energetických firmách, která jim umožní snazší přechod do praxe a zajistí tak rychlejší a kvalitnější adaptaci ve vykonávaných pracovních činnostech.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studijního programu Energetika je připraven zastávat funkce na pozicích provozních úseků energetických jednotek a vykonávat funkce s tímto spojené. Získané znalosti a dovednosti může využít i v rámci jiných činností v průmyslových podnicích nebo na jiných úsecích v energetických firmách. Zároveň umí stanovovat požadavky na technická energetická zařízení nebo provádět energetická měření s patřičnou prezentací odborných zpráv.
Absolventi budou umět používat odbornou terminologii, zpracovávat technickou dokumentaci v oblasti energetiky, orientovat se v technických výkresech, navrhovat konstrukční řešení energetických strojů, zařízení a jejich celků. Absolventi zvládnou analyzovat praktický problém, navrhnout a realizovat jeho řešení, a dále dokážou realizovat technická měření a vyhodnocovat naměřená data.
Absolvent je připraven zastávat pracovní technické pozice po příslušném zaučení v elektrárnách, teplárnách, společnostech zabývajících se dopravou a měřením energetických médií a elektřiny, nebo také modelováním a výpočty tekutinových a tepelných procesů či projektováním strojních nebo silnoproudých elektrotechnických zařízení a jejich částí.
Absolventi mohou také pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském studijním programu Energetika na Fakultě strojního inženýrství.

Základní informace o studijním programu

Název programu Energetika Fakulta Fakulta strojního inženýrství
Místo Ústí nad Labem Typ bakalářské
Číslo oboru/kód B0713A070004 Forma kombinovaná
Udělovaný titul Bc. Jazyk Čeština
Termín přihlášek 30. 4. 2024 (I. kolo), 26. 8. 2024 (II. kolo) Délka studia 3

 

Často kladené dotazy

Jedná se o studium, ve kterém uchazeč volí závaznou kombinaci dvou programů. Program maior je tzv. hlavní program a program minor je vedlejší program. Studijní program maior a minor se liší pouze zařazením kvalifikační práce. Kvalifikační práci budete psát v programu, který zvolíte jako maior.

(Neplatí v případě jednooborových studijních programů)

Všechny předměty, které budete studovat na konkrétním studijním programu, jsou na tomto odkazu.

Nezapomeňte: zadat fakultu, rok, formu a typu studia k nalezení více informací.

Všechny potřebné kontakty na studijní oddělení naleznete v záložce fakulty na konci stránky.

V případě potíží nás kontaktujte zde.


Přijďte se k nám podívat

Kdy: 8. února 2024
Přijďte na Den otevřených dveří na UJEP a zjistěte více o studiu na univerzitě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost a univerzitu, kterou si zamilujete!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Fakultě strojního inženýrství a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Termíny pro podání přihlášek se liší dle programů.

Jak se přihlásit na tento studijní program?

Níže naleznete stručný návod jak postupovat při podání přihlášky. Vždy pečlivě sledujte aktuální a úplné podmínky přijímacího řízení!
1
Nezapomeňte na termíny přihlášek

Písemná nebo elektronická přihláška k bakalářskému či navazujícímu magisterskému studiu se podává do 30. 4. 2024 na adresu fakulty.

Fakulta strojního inženýrství
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3334/7
400 96 Ústí nad Labem

2
V rámci přihlášky dodejte tyto dokumenty
  • Písemnou nebo elektronickou Přihlášku ke studiu na VŠ se všemi náležitostmi.
  • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
  • Doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení.
  • V případě uchazečů o studium ze zahraničí je povinnou součástí přihlášky doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na akreditovaném pracovišti v ČR (nevztahuje se na občany Slovenské republiky).

Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami
UCP UJEP, Mgr. Vladimír Řáha, T: 702 202 477, E: vladimir.raha@ujep.cz, W: ujep.cz/cs/ucp/

3
Pošlete vyplněnou přihlášku s přílohami

Na písemnou "Přihlášku ke studiu na VŠ"  je nutné nalepit doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení, viz. Podmínky přijetí ke studium.

4
Zaplaťte poplatek za přijímací řízení
  • Poplatek činí 660 Kč za každý přihlášený studijní program a formu studia. Poplatek je stejný pro písemnou i elektronickou formu přihlášky.
  • Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem. Číslo účtu: 260112295/0300. Název banky: ČSOB, variabilní symbol: 480509.
  • Specifický symbol: pro písemnou přihlášku prvních 6 čísel rodného čísla. Specifický symbol pro e-přihlášku vám bude vygenerován elektronickým systémem.
  • Při podání písemné přihlášky se poplatek hradí poštovní poukázkou nebo převodem. Při podání e-přihlášky se poplatek hradí výhradně převodem.
  • Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu a je v jakékoli fázi přijímacího řízení nevratný.
  • V případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně prokázat.

Fakulta strojního inženýrství

Fakulta strojního inženýrství se zaměřuje na technické vzdělávání našeho regionu. Nabízí praktické studijní obory z oblasti průmyslové výroby a jejího řízení. V současné době lze studovat 5 bakalářských studijních programů, 4 navazující magisterské a 1 doktorský studijní program.

Fakultní laboratoře jsou neustále vybavovány nejmodernějšími technologiemi. Fakulta spolupracuje s průmyslovou sférou nejen v Ústeckém kraji. Orientuje se v poptávce po technických oborech a své studenty vede tak, aby po absolutoriu jednoduše a rychle našli uplatnění. V současné době se v kampusu UJEP dokončuje nová budova FSI – Centrum materiálů, mechaniky a technologií (CEMMTECH).

Více o fakultě

Loading...