Loading...

Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání

Anotace studijního programu

Tento studijní program je oborovou didaktikou, která vychází z průniku odborných přírodovědných disciplín, integrovaného přírodovědného vzdělávání, didaktiky primární školy a bloku pedagogicko-psychologických disciplín. Nadoborový a integrovaný charakter teorie primárního přírodovědného vzdělávání podtrhuje úzký vztah k výchovným disciplínám, zejména environmentální výchově a výchově ke zdraví a zdravému životnímu stylu. Hlavním cílem studia v tomto studijním programu je prohloubit dosavadní znalosti v oboru, specifikovat a zaměřit je do oblasti primárního přírodovědného vzdělávání a především vytvořit pojetí primárního přírodovědného vzdělávání jako integrované svébytné disciplíny vyžadující hluboké znalosti mnoha různých oborů vědecké činnosti. Dalším cílem studia je zprostředkovat nejnovější domácí a zahraniční poznatky, zahraniční zkušenosti s primárním přírodovědným vzděláváním, výsledky výzkumů a trendy ve vzdělávací politice. Velmi důležitým cílem je rovněž zkvalitnit a kultivovat kompetence doktorandů v oblasti metodologie pedagogického výzkumu. Odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti, které si absolventi studijního programu osvojují, jsou v souladu s daným typem a profilem studijního programu.

Profil absolventa

Absolventi naleznou uplatnění zejména v oblasti pedagogického a oborově didaktického výzkumu a vývoje. Je vybaven kompetencemi zejména pro výkon povolání vědeckého pracovníka na vysoké škole a v dalších institucích pedagogického nebo oborově didaktického zaměření. Uplatní se i jako experti inovačních postupů ve vzdělávání ve školské praxi, uplatňují se i jako autoři metodických a studijních materiálů nebo jako odborníci na realizaci kurikula na úrovni 1. stupně základní školy. Absolventi jsou rovněž schopni participovat v širších výzkumných týmech zabývajících se problematikou primárního přírodovědného vzdělávání. V neposlední řadě mohou působit i na školách jako vysoce kvalifikovaní učitelé-experti.

Základní informace o studijním programu

Název programu Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání Fakulta Pedagogická fakulta
Místo Ústí nad Labem Typ doktorské
Číslo oboru/kód P0111D300014 Forma prezenční
Udělovaný titul Ph.D. Jazyk Čeština
Termín přihlášek bude stanoven Délka studia 4

 

Často kladené dotazy

Jedná se o studium, ve kterém uchazeč volí závaznou kombinaci dvou programů. Program maior je tzv. hlavní program a program minor je vedlejší program. Studijní program maior a minor se liší pouze zařazením kvalifikační práce. Kvalifikační práci budete psát v programu, který zvolíte jako maior.

(Neplatí v případě jednooborových studijních programů)

Všechny předměty, které budete studovat na konkrétním studijním programu, jsou na tomto odkazu.

Nezapomeňte: zadat fakultu, rok, formu a typu studia k nalezení více informací.

Všechny potřebné kontakty na studijní oddělení naleznete v záložce fakulty na konci stránky.

V případě potíží nás kontaktujte zde.


Přijďte se k nám podívat

Kdy: 8. února 2024
Přijďte na Den otevřených dveří na UJEP a zjistěte více o studiu na univerzitě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost a univerzitu, kterou si zamilujete!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Jak se přihlásit na tento studijní program?

Níže naleznete stručný návod jak postupovat při podání přihlášky. Vždy pečlivě sledujte aktuální a úplné podmínky přijímacího řízení!
1
Nezapomeňte na termíny přihlášek

Písemná nebo elektronická přihláška ke studiu se podává na adresu fakulty:

Pedagogická fakulta
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

2
V rámci přihlášky dodejte tyto dokumenty
  • Písemnou nebo elektronickou Přihlášku ke studiu na VŠ se všemi náležitostmi.
  • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
  • Doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení.
  • V případě uchazečů o studium ze zahraničí je povinnou součástí přihlášky doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na akreditovaném pracovišti v ČR (nevztahuje se na občany Slovenské republiky).

Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami
UCP UJEP, Mgr. Vladimír Řáha, T: 702 202 477, E: vladimir.raha@ujep.cz, W: ujep.cz/cs/ucp/

3
Pošlete vyplněnou přihlášku s přílohami

Na písemnou „Přihlášku ke studiu na VŠ“ je nutné nalepit doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení (Podmínky přijetí ke studium).

4
Zaplaťte poplatek za přijímací řízení
  • Poplatek činí 660,- Kč za každý přihlášený studijní program a formu studia. Poplatek je stejný pro písemnou i elektronickou formu přihlášky.
  • Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem. Číslo účtu: 260112295/0300. Název banky: ČSOB, variabilní symbol: 430509.
  • Specifický symbol: pro písemnou přihlášku prvních 6 čísel rodného čísla. Specifický symbol: pro e-přihlášku vygenerován elektronickým systémem.
  • Při podání písemné přihlášky se poplatek hradí poštovní poukázkou nebo převodem. Při podání e-přihlášky se poplatek hradí výhradně převodem.
  • Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu a je v jakékoli fázi přijímacího řízení nevratný.
  • V případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně prokázat

Pedagogická fakulta

Pedagogická fakulta oslavila v roce 2019 65. výročí učitelského vzdělávání v Ústí nad Labem. Rozsahem svých činností a strukturou studijních programů tvoří již tradičně centrum vzdělávání, vědy a výzkumu na severu ČR.

Fakulta připravuje studenty nejen pro kariéru učitelů, sociálních a speciálních pedagogů, ale také sportovců a dalších odborníků.

Více o fakultě

Loading...