Loading...

Biologie – Experimentální a buněčná biologie

Anotace studijního programu

Navazující magisterský studijní program Biologie navazuje na bakalářský studijní program Biologie realizovaný na PřF UJEP a je rovněž otevřen pro studenty jiných vysokých škol s dokončeným bakalářským vzděláním ve studijním programu Biologie či v příbuzných studijních programech. Jedná se o tzv. akademicky zaměřený program a po jeho absolvování má student možnost pokračovat v Ph.D. studiu v programu Biologie či v programu jemu blízkém na UJEP či jiné vysoké škole, nebo najde uplatnění na trhu práce ve veřejné i soukromé sféře. Jedním z důležitých obecných cílů/poslání tohoto akademického studijního programu je přispět ke zvýšení počtu vysokoškolsky vzdělaných absolventů v ústeckém regionu, který je v tomto ohledu trvale nedostačující. Navazující magisterský studijní program Biologie je koncipován jako studijní program se dvěma specializacemi při zachování převažující společné části studia v obou studijních plánech/specializacích. Toto pojetí umožňuje dosáhnout vyšší míru specializace ve znalostech, dovednostech a kompetencích, které jsou nutné pro výkon typově odlišných pracovních činností a zaměstnání, a přitom není možné či účelné je dosáhnout v jednom studijním plánu prostou volbou povinně volitelných předmětů. Cíle studia je tedy možné rozdělit na obecné, resp. společné oběma specializacím, a specifické pro jednotlivé specializace.

Obecné cíle studia
Studium dále rozvíjí a navazuje na znalosti a dovednosti v obecně biologických oborech, získaných na bakalářském stupni studia. Jedná se zejména o znalosti a kompetence v oblasti zoologie, botaniky a mikrobiologie odpovídající magisterskému stupni vysokoškolského vzdělání. Studentům je poskytnut dostatečný prostor pro získání povědomí o současných trendech vývoje biologických oborů, zejména s ohledem na problematiku biotechnologií a jejich pronikání do různorodých oblastí. Jsou nastíněna pozitiva i rizika těchto přístupů a jejich možný dopad na společnost a ŽP. Důležitým cílem je rovněž získat dostatečnou erudici v metodologických postupech využívaných v moderní biologii. Studenti jsou vedeni ke schopnostem využívat cizojazyčných a zahraničních odborných textů, pracovat v mezinárodním prostředí, samostatně zpracovávat různé formy odborných výstupů, zpráv a prezentací, komunikovat s odborníky z různých oborů, využívat znalostí oboru ve vzdělávacích a osvětových akcích, být v kontaktu s praxí ve studovaném oboru. Jsou rozvíjeny znalosti a schopnosti plánování experimentů, jejich vyhodnocování, statistického zpracování a prezentace do různých forem odborných zpráv. V rámci studia absolvuje student třítýdenní praxi.

Specifické cíle studia ve specializaci „Experimentální a buněčná biologie“
Tato specializace je zaměřena na studenty, kteří se chtějí profesně orientovat zejména v oblasti buněčné a experimentální biologie a mají zájem působit zejména v laboratorních provozech zabývajících se analýzou biologických vzorků nejrůznější povahy. Nad rámec obecných cílů studia tato specializace dále rozvíjí specifické znalosti a kompetence z vybraných oblastí molekulární biologie, biochemie a fyziologie buňky (živočišné, rostlinné, bakteriální) a nebuněčných organismů. Velká pozornost je věnována problematice rozvoje biotechnologií a jejich aplikaci v široké škále oborů. Jedním z hlavních cílů studia v této specializaci je dále získání znalostí a praktických dovedností v pokročilých mikroskopických, biofyzikálních, analytických, molekulárně biologických a genetických metod analýzy biologických vzorků, a to jak na pracovišti PřF UJEP, tak na externích pracovištích (např. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, ústavy AVČR). Student bude rovněž schopen využívat ke své práci základní bioinformatické přístupy a databáze. Student získá znalosti a kompetence samostatně provádět a vyhodnocovat analýzu biologických vzorků, obsluhovat běžná i specializovaná laboratorní zařízení. Na základě studia odborné literatury bude schopen samostatně naplánovat způsob provedení analýzy, resp. experimentu, provede vyhodnocení a připraví odbornou zprávu. Bude schopen formulovat výzkumné hypotézy, navrhnout postup a provést jejich ověření s využitím dostupných laboratorních metod. Bude seznámen s problematikou řízení chodu laboratoře a dodržování stanovených norem a předpisů (včetně předpisů o nakládání s GMO, práce s pokusnými zvířaty atp.)

Profil absolventa

– jako technik, laborant nebo odborný pracovník v laboratořích při zpracování a analýze biologického materiálu (mikrobiologické laboratoře; diagnostické laboratoře; laboratoře zabývající se analýzou životního prostředí (voda, vzduch, půda) atd.)
– jako technik, laborant nebo odborný pracovník ve státní správě (resortní ústavy; hygienické stanice a zdravotní ústavy; analytické, kontrolní a referenční laboratoře; forenzní laboratoře)
– jako odborník v průmyslu (v potravinářském průmyslu při ověřování kvality potravin a surovin a jejich nezávadnosti, ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu, v biotechnologickém průmyslu atp.)
– v privátních společnostech zabývajících se prodejem a distribucí laboratorního vybavení a reagencií
– v kvartérní sféře (vysoké školství, věda a výzkum, ústavy AVČR)
– absolvent má dostatečné předpoklady se dále vzdělávat formou doktorského studia ve specializovaných biologických oborech

Základní informace o studijním programu

Název programu Biologie - Experimentální a buněčná biologie Fakulta Přírodovědecká fakulta
Místo Ústí nad Labem Typ navazující magisterské
Číslo oboru/kód N0511A030048 Forma prezenční
Udělovaný titul Mgr. Jazyk Čeština
Termín přihlášek 16. 8. 2024 Délka studia 2

 

Často kladené dotazy

Jedná se o studium, ve kterém uchazeč volí závaznou kombinaci dvou programů. Program maior je tzv. hlavní program a program minor je vedlejší program. Studijní program maior a minor se liší pouze zařazením kvalifikační práce. Kvalifikační práci budete psát v programu, který zvolíte jako maior.

(Neplatí v případě jednooborových studijních programů)

Všechny předměty, které budete studovat na konkrétním studijním programu, jsou na tomto odkazu.

Nezapomeňte: zadat fakultu, rok, formu a typu studia k nalezení více informací.

Všechny potřebné kontakty na studijní oddělení naleznete v záložce fakulty na konci stránky.

V případě potíží nás kontaktujte zde.


Přijďte se k nám podívat

Kdy: 8. února 2024
Přijďte na Den otevřených dveří na UJEP a zjistěte více o studiu na univerzitě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost a univerzitu, kterou si zamilujete!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Přihlášku ke studiu podávejte do 31. 3. 2024.

Jak se přihlásit na tento studijní program?

Níže naleznete stručný návod jak postupovat při podání přihlášky. Vždy pečlivě sledujte aktuální a úplné podmínky přijímacího řízení!
1
Nezapomeňte na termíny přihlášek

Písemná nebo elektronická přihláška ke studiu se podává do 31. 3. 2024 pro bakalářské a magisterské studijní programy, do 18. 2. 2024 pro doktorské studijní programy na adresu fakulty.

Přírodovědecká fakulta
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3632/15
400 96 Ústí nad Labem

2
V rámci přihlášky dodejte tyto dokumenty
  • Písemnou nebo elektronickou Přihlášku ke studiu na VŠ se všemi náležitostmi.
  • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
  • Doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení.
  • V případě uchazečů o studium ze zahraničí je povinnou součástí přihlášky doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na akreditovaném pracovišti v ČR (nevztahuje se na občany Slovenské republiky).

Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami
UCP UJEP, Mgr. Vladimír Řáha, T: 702 202 477, E: vladimir.raha@ujep.cz, W: ujep.cz/cs/ucp/

3
Pošlete vyplněnou přihlášku s přílohami

Na písemnou „Přihlášku ke studiu na VŠ“ je nutné nalepit doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení (Podmínky přijetí ke studium).

4
Zaplaťte poplatek za přijímací řízení
  • Poplatek činí 660,- Kč za každý přihlášený studijní program a formu studia. Poplatek je stejný pro písemnou i elektronickou formu přihlášky.
  • Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem. Číslo účtu: 260112295/0300. Název banky: ČSOB, variabilní symbol: 530509.
  • Specifický symbol: pro písemnou přihlášku prvních 6 čísel rodného čísla. Specifický symbol: pro e-přihlášku vygenerován elektronickým systémem.
  • Při podání písemné přihlášky se poplatek hradí poštovní poukázkou nebo převodem. Při podání e-přihlášky se poplatek hradí výhradně převodem.
  • Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu a je v jakékoli fázi přijímacího řízení nevratný.
  • V případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně prokázat.

Přírodovědecká fakulta

Posláním Přírodovědecké fakulty je pěstování výuky a rozvoj poznání v přírodovědných oborech. Hlavní pozornost je zaměřena na počítačovou fyziku, počítačové metody a simulace, problematiku metodologie molekulárních simulací a jejich aplikací na problémy fyziky, chemie a chemického inženýrství, modelování energetických procesů ve sluneční atmosféře se zaměřením na fyziku erupcí, dále na fyziku plazmatu, plazmochemii, fyziku tenkých vrstev a povrchů, výzkum elektrochemických biosenzorů pro evironmentální analýzu, mikrobiologii a biologii rostlin a živočichů, aplikovanou geografii, environmentální geografii, krajinnou ekologii, syntézy krajiny, krajinné plánování a instrumentální metody analytické chemie.

Více o fakultě

Loading...