Loading...

Aplikovaná informatika

Anotace studijního programu

Studijní program je koncipován jako navazující magisterský studijní program aplikované informatiky, jenž prohlubuje obecné a široké IT znalosti a dovednosti získané v bakalářském studiu. Stěžejní zaměření studia je datové inženýrství, které zahrnuje specifická témata z oblasti reprezentace a ukládání dat, metod a technik jejich zpracování a analýzy (včetně strojového učení) a jejich následné vizualizace a interpretace.
Pro tento profesně zaměřený studijní program je typické průběžné a intenzivní propojení s reálnými požadavky a problémy, které vznikají a řeší se v každodenní praxi ve firmách i veřejném sektoru, a to prostřednictvím
– účasti odborníků z praxe ve výuce,
– tematických exkurzí studentů ve firmách/institucích,
– řešení zadání pocházejících z praxe v rámci semestrálních projektů,
– zapojení do činnosti firem/institucí v rámci šestitýdenní odborné praxe,
– prezentací idejí a potenciálních inovací studentů před zástupci firem/institucí a jejich zpětná vazba,
– spolupráce s firmami/institucemi při zadání a řešení diplomových prací.
Absolvent během studia získá znalosti a dovednosti v následujících oblastech:
– zpracování datových souborů, explorační analýza dat a interaktivní vizualizace
– analýza signálů a obrazových dat
– zpracování a interpretace časových řad a sekvencí
– soft computing (fuzzy logika a modely strojového učení)
– praktické využití nástrojů pro big data
– simulace systémů
– programování pro paralelní systémy
– počítačová bezpečnost (se zaměřením na datovou a informační bezpečnost)
– aplikovaná matematika, numerické a optimalizační metody
– teorie konečných automatů a gramatik
– klasická algoritmizace, návrh a použití efektivních datových struktur

Profil absolventa

Absolvent studijního programu uplatní své znalosti a dovednosti v aplikační sféře a ve veřejné správě (včetně aplikovaného výzkumu), a to typicky na následujících pozicích:
– datový inženýr/analytik,
– návrhář jednoduchých datových systémů,
– poskytovatel/konzultant existujících datových řešení,
– provozovatel a správce datových úložišť,
– IT specialista v oblasti datové bezpečnosti,
– backend programátor ve vývojovém týmu,
– IT podpora vědeckých projektů,
– správce cloudových systémů.
Zaměření studia tedy umožňuje přímé uplatnění absolventů na většině IT pozic spojených se zpracováním a správou dat a také na pozici datových analytiků, u nichž se předpokládá samostatný návrh a implementace datových modelů a jejich interpretace.

Základní informace o studijním programu

Název programu Aplikovaná informatika Fakulta Přírodovědecká fakulta
Místo Ústí nad Labem Typ navazující magisterské
Číslo oboru/kód xxx Forma prezenční
Udělovaný titul Mgr. Jazyk Čeština
Termín přihlášek 31. 3. 2024 Délka studia 2

 

Často kladené dotazy

Jedná se o studium, ve kterém uchazeč volí závaznou kombinaci dvou programů. Program maior je tzv. hlavní program a program minor je vedlejší program. Studijní program maior a minor se liší pouze zařazením kvalifikační práce. Kvalifikační práci budete psát v programu, který zvolíte jako maior.

(Neplatí v případě jednooborových studijních programů)

Všechny předměty, které budete studovat na konkrétním studijním programu, jsou na tomto odkazu.

Nezapomeňte: zadat fakultu, rok, formu a typu studia k nalezení více informací.

Všechny potřebné kontakty na studijní oddělení naleznete v záložce fakulty na konci stránky.

V případě potíží nás kontaktujte zde.


Přijďte se k nám podívat

Kdy: 8. února 2024
Přijďte na Den otevřených dveří na UJEP a zjistěte více o studiu na univerzitě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost a univerzitu, kterou si zamilujete!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Přihlášku ke studiu podávejte do 31. 3. 2024.

Jak se přihlásit na tento studijní program?

Níže naleznete stručný návod jak postupovat při podání přihlášky. Vždy pečlivě sledujte aktuální a úplné podmínky přijímacího řízení!
1
Nezapomeňte na termíny přihlášek

Písemná nebo elektronická přihláška ke studiu se podává do 31. 3. 2024 pro bakalářské a magisterské studijní programy, do 18. 2. 2024 pro doktorské studijní programy na adresu fakulty.

Přírodovědecká fakulta
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3632/15
400 96 Ústí nad Labem

2
V rámci přihlášky dodejte tyto dokumenty
  • Písemnou nebo elektronickou Přihlášku ke studiu na VŠ se všemi náležitostmi.
  • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
  • Doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení.
  • V případě uchazečů o studium ze zahraničí je povinnou součástí přihlášky doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na akreditovaném pracovišti v ČR (nevztahuje se na občany Slovenské republiky).

Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami
UCP UJEP, Mgr. Vladimír Řáha, T: 702 202 477, E: vladimir.raha@ujep.cz, W: ujep.cz/cs/ucp/

3
Pošlete vyplněnou přihlášku s přílohami

Na písemnou „Přihlášku ke studiu na VŠ“ je nutné nalepit doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení (Podmínky přijetí ke studium).

4
Zaplaťte poplatek za přijímací řízení
  • Poplatek činí 660,- Kč za každý přihlášený studijní program a formu studia. Poplatek je stejný pro písemnou i elektronickou formu přihlášky.
  • Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem. Číslo účtu: 260112295/0300. Název banky: ČSOB, variabilní symbol: 530509.
  • Specifický symbol: pro písemnou přihlášku prvních 6 čísel rodného čísla. Specifický symbol: pro e-přihlášku vygenerován elektronickým systémem.
  • Při podání písemné přihlášky se poplatek hradí poštovní poukázkou nebo převodem. Při podání e-přihlášky se poplatek hradí výhradně převodem.
  • Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu a je v jakékoli fázi přijímacího řízení nevratný.
  • V případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně prokázat.

Přírodovědecká fakulta

Posláním Přírodovědecké fakulty je pěstování výuky a rozvoj poznání v přírodovědných oborech. Hlavní pozornost je zaměřena na počítačovou fyziku, počítačové metody a simulace, problematiku metodologie molekulárních simulací a jejich aplikací na problémy fyziky, chemie a chemického inženýrství, modelování energetických procesů ve sluneční atmosféře se zaměřením na fyziku erupcí, dále na fyziku plazmatu, plazmochemii, fyziku tenkých vrstev a povrchů, výzkum elektrochemických biosenzorů pro evironmentální analýzu, mikrobiologii a biologii rostlin a živočichů, aplikovanou geografii, environmentální geografii, krajinnou ekologii, syntézy krajiny, krajinné plánování a instrumentální metody analytické chemie.

Více o fakultě

Loading...