Loading...

Aplikovaná chemie

Anotace studijního programu

Studijní program Aplikovaná chemie je multidisciplinárním magisterským programem, který spojuje teoretické vědomosti a praktické dovednosti v oblasti chemie a chemického inženýrství. Program je rozdělen do dvou specializací, z nichž každá poskytuje studentům specifické znalosti a odborné dovednosti odpovídající nejnovějším trendům a výzkumu v daném oboru.

V rámci specializace Syntéza, technologie a analýza chemických látek a materiálů se studenti zaměřují na pokročilé aspekty chemické syntézy, technologie a analytické chemie. Program klade důraz na pochopení vztahů mezi chemickým složením, strukturou a vlastnostmi látek. Absolventi této specializace budou vybaveni dovednostmi potřebnými pro výzkum a vývoj v chemickém průmyslu, akademických institucích a v oblasti soukromého podnikání.

Specializace Modelování chemických procesů a zařízení se zaměřuje na výuku a výzkum v oblasti teoretického popisu a modelování chemických procesů. Studenti získají pokročilý teoretický základ v oblasti molekulární struktury a transportních jevů, což jim umožní vytvářet komplexní modely pro popis fyzikálně-chemických dějů v různých zařízeních. Absolventi budou schopni aplikovat tyto modely v praxi, což najde uplatnění v technologickém vývoji, optimalizaci procesů v průmyslovém měřítku a v akademickém výzkumu. Obě specializace zdůrazňují význam kritického myšlení, praktických dovedností a schopnosti efektivně prezentovat výsledky vědecké práce. Cílem programu je poskytnout studentům komplexní vzdělání, které je připraví na řešení náročných odborných úkolů a výzev v oblasti chemie a chemického inženýrství, a otevřít jim cestu k úspěšné profesní kariéře.

Profil absolventa

Absolventi magisterského programu Aplikovaná chemie jsou odborníci vybaveni znalostmi a praktickými dovednostmi, které zahrnují široký rozsah chemických a chemicko-inženýrských disciplín. Díky komplexnímu vzdělání, které spojuje teoretické principy s praktickou aplikací, jsou naši absolventi připraveni na řešení náročných odborných úkolů a výzev v různých oblastech chemie.

V rámci programu se studenti specializují buď na Syntézu, technologii a analýzu chemických látek a materiálů nebo na Modelování chemických procesů a zařízení. Absolventi první specializace mají pokročilé znalosti chemické syntézy a analýzy, zatímco absolventi druhé specializace jsou odborníky v oblasti modelování a teoretickém popisu chemických procesů. Absolventi jsou schopni aplikovat své znalosti v praxi, ať už v chemickém průmyslu, v oblasti technologického vývoje, v akademických institucích nebo ve výzkumných laboratořích. Jsou vybaveni pro samostatnou vědeckou práci, inovativní vývoj a schopni přispět k pokroku v oblasti chemie a souvisejících disciplín.

Důraz na kritické myšlení a schopnost efektivní komunikace a prezentace zajišťuje, že absolventi nejenže rozumí komplexním konceptům, ale jsou také schopni tyto myšlenky sdílet a aplikovat v širším profesním kontextu. Tímto způsobem přispívají k inovacím a rozvoji v oblastech, kde je chemické a chemicko-inženýrské porozumění klíčové. Výsledkem tohoto vzdělání je kvalifikovaný absolvent s širokými možnostmi uplatnění, schopný čelit výzvám současného i budoucího průmyslu a výzkumu v oblasti chemie.

Základní informace o studijním programu

Název programu Fakulta Přírodovědecká fakulta
Místo Ústí nad Labem Typ navazující magisterské
Číslo oboru/kód Forma prezenční
Udělovaný titul Ing. Jazyk Čeština
Termín přihlášek 31.3.2024 Délka studia 2

 

Často kladené dotazy

Jedná se o studium, ve kterém uchazeč volí závaznou kombinaci dvou programů. Program maior je tzv. hlavní program a program minor je vedlejší program. Studijní program maior a minor se liší pouze zařazením kvalifikační práce. Kvalifikační práci budete psát v programu, který zvolíte jako maior.

(Neplatí v případě jednooborových studijních programů)

Všechny předměty, které budete studovat na konkrétním studijním programu, jsou na tomto odkazu.

Nezapomeňte: zadat fakultu, rok, formu a typu studia k nalezení více informací.

Všechny potřebné kontakty na studijní oddělení naleznete v záložce fakulty na konci stránky.

V případě potíží nás kontaktujte zde.


Přijďte se k nám podívat

Kdy: 8. února 2024
Přijďte na Den otevřených dveří na UJEP a zjistěte více o studiu na univerzitě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost a univerzitu, kterou si zamilujete!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Přihlášku ke studiu podávejte do 31. 3. 2024.

Jak se přihlásit na tento studijní program?

Níže naleznete stručný návod jak postupovat při podání přihlášky. Vždy pečlivě sledujte aktuální a úplné podmínky přijímacího řízení!
1
Nezapomeňte na termíny přihlášek

Písemná nebo elektronická přihláška ke studiu se podává do 31. 3. 2024 pro bakalářské a magisterské studijní programy, do 18. 2. 2024 pro doktorské studijní programy na adresu fakulty.

Přírodovědecká fakulta
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3632/15
400 96 Ústí nad Labem

2
V rámci přihlášky dodejte tyto dokumenty
  • Písemnou nebo elektronickou Přihlášku ke studiu na VŠ se všemi náležitostmi.
  • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
  • Doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení.
  • V případě uchazečů o studium ze zahraničí je povinnou součástí přihlášky doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na akreditovaném pracovišti v ČR (nevztahuje se na občany Slovenské republiky).

Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami
UCP UJEP, Mgr. Vladimír Řáha, T: 702 202 477, E: vladimir.raha@ujep.cz, W: ujep.cz/cs/ucp/

3
Pošlete vyplněnou přihlášku s přílohami

Na písemnou „Přihlášku ke studiu na VŠ“ je nutné nalepit doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení (Podmínky přijetí ke studium).

4
Zaplaťte poplatek za přijímací řízení
  • Poplatek činí 660,- Kč za každý přihlášený studijní program a formu studia. Poplatek je stejný pro písemnou i elektronickou formu přihlášky.
  • Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem. Číslo účtu: 260112295/0300. Název banky: ČSOB, variabilní symbol: 530509.
  • Specifický symbol: pro písemnou přihlášku prvních 6 čísel rodného čísla. Specifický symbol: pro e-přihlášku vygenerován elektronickým systémem.
  • Při podání písemné přihlášky se poplatek hradí poštovní poukázkou nebo převodem. Při podání e-přihlášky se poplatek hradí výhradně převodem.
  • Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu a je v jakékoli fázi přijímacího řízení nevratný.
  • V případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně prokázat.

Přírodovědecká fakulta

Posláním Přírodovědecké fakulty je pěstování výuky a rozvoj poznání v přírodovědných oborech. Hlavní pozornost je zaměřena na počítačovou fyziku, počítačové metody a simulace, problematiku metodologie molekulárních simulací a jejich aplikací na problémy fyziky, chemie a chemického inženýrství, modelování energetických procesů ve sluneční atmosféře se zaměřením na fyziku erupcí, dále na fyziku plazmatu, plazmochemii, fyziku tenkých vrstev a povrchů, výzkum elektrochemických biosenzorů pro evironmentální analýzu, mikrobiologii a biologii rostlin a živočichů, aplikovanou geografii, environmentální geografii, krajinnou ekologii, syntézy krajiny, krajinné plánování a instrumentální metody analytické chemie.

Více o fakultě

Loading...