Loading...

Podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. se stanovují podmínky pro konání veřejných nebo soukromých akcí.

Podmínky pro vstup do budov UJEP v rámci Dne otevřených dveří 2022

Ve vnitřních prostorách budov univerzity je povinné nošení ochranných prostředků dýchacích cest, kterým je respirátor bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95).
Vstup osob je povolen při splnění následujících podmínek:

a) osoba nevykazuje žádné klinické příznaky onemocnění Covid-19,

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, včetně osob, které:

 • jsou mladší 18 let věku, nebo osoby, které se nemohou podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci; (doloženo záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN), nebo lékařským potvrzením, že se nemůže být ze zdravotních důvodů očkována proti onemocnění covid-19); nebo
 • jde-li o osoby očkované proti onemocnění covid-19, ale nesplňují podmínky uceleného schématu podle SPC ke dni konání akce,

c) osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený poskytovatelem zdravotních služeb s negativním výsledkem,

d) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení: za předpokladu, že očkování bylo provedeno:

 • léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo
 • léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití,

e) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Organizátor je povinen před vstupem do vnitřních prostorů konání akce splnění těchto podmínek kontrolovat a účastník je povinen jejich splnění prokázat; v případě, že splnění podmínek neprokáže, organizátor mu účast neumožní.
Další organizační opatření:
 • U vchodu do objektu jednotlivých fakult a jejich součástí bude kontrolovat dodržování výše uvedených požadavků (opatření) určený student dané fakulty či součásti.
 • U všech vstupů do vnitřních prostor objektů UJEP bude k dispozici dezinfekce na ruce (stánky s dezinfekcí).
 • Na viditelných místech u vstupů do objektu budou informační plakáty, jak se chovat ve vnitřních prostorech.
 • Návštěvník, který bude mít zájem obsluhovat nebo si osahat, popř. vyzkoušet naše vybavení (stroje, zařízení, přístroje…) je povinen si před tímto úkonem vydezinfikovat ruce (dezinfekce bude zajištěna na daném místě).
 • Ve výukových prostorech a učebnách bude dodržen požadavek na plochu a to: 1 osoba na 10 m2.
 • Určení studenti budou zabezpečovat dodržení předepsaných rozestupů mezi osobami a to 1,5 m a dále budou pověření řízením a eliminací front (informace a značky pro dodržení minimálního rozestupu budou vyvěšeny nebo nalepeny v daném prostoru). 
 • Do velkých poslucháren bude povolen vstup pro max. 100 lidí v jeden čas.
 • Vnitřní prostory budou průběžně větrány. 

Dle nařízení KHS Ústí nad Labem.

Loading...