Loading...

Výtvarná umění

Anotace studijního programu

Studium ve studijním programu VÝTVARNÁ UMĚNÍ je realizováno celkem v 6 ateliérech:

Aplikovaná a reklamní fotografie
Digitální média
Fotografie
Interaktivní média
Objekt – Prostor – Akce
Time-Based Media

Více informací k jednotlivým ateliérům naleznete zde: https://fud.ujep.cz/atelier/

Více informací k přijímacímu řízení naleznete zde: https://fud.ujep.cz/programy-a-e-prihlaska/

Navazující magisterský studijní program VÝTVARNÁ UMĚNÍ je zaměřen zejména na rozvíjení talentu a náročnou uměleckou přípravu k výkonu povolání, při nichž se uplatní schopnost realizovat, produkovat, odborně zhodnocovat, institucionalizovat, muzealizovat a socializovat výtvarný artefakt, koncipovat a formovat tvůrčí zásady teoretickou reflexí a také organizovat a řídit týmovou práci, vzdělávat se v oboru a případně i vzdělání předávat.

Navazující magisterský studijní program VÝTVARNÁ UMĚNÍ je orientován na přípravu samostatných autorů schopných ovlivňovat svou tvorbou širokou oblast současného vizuálního umění, a to v celém jeho širokém spektru v oblastech digitálních i klasických, dvojrozměrných i trojrozměrných médií. Jednotlivé ateliéry FUD se zaměřením na výtvarné umění poté akcentují konkrétní oblasti tohoto rozsáhlého spektra činností podle svého profilu i tvůrčí orientace svých vedoucích. Studium se soustředí především na rozvíjení osobnosti posluchače a jeho schopnosti vyjadřovat svou prací umělecké i občanské postoje k závažným tématům a působit tak mimo jiné na rozvoj vizuální kultury respektive vizuální gramotnosti soudobé společnosti.

Profil absolventa

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu VÝTVARNÁ UMĚNÍ bude mít předpoklady stát se samostatně tvořící uměleckou osobností schopnou svou tvorbou reagovat na závažné výzvy i společenská témata. V návaznosti na předchozí vzdělání bude rozvíjet dovednosti získané studiem v bakalářském stupni jak v oblasti digitálních technologií a intermediálních technologií, tak v oblasti médií klasických pro široké spektrum umělecké tvorby tak, aby byl schopen anticipovat neustále se rozvíjející technologie i finální prezentace. Neodmyslitelnou charakteristikou jeho odborného profilu bude rovněž rozvinuté kritické myšlení. Koncepce studia totiž pokládá důraz jak na posluchačovu připravenost k programované výtvarné činnosti opírající se o profesní dovednosti a znalosti z celého širokého spektra výtvarné tvorby i souvisejících oborů, tak i o bytostnou potřebu stavět svou práci na základu předchozího teoretického studia a kritické analýzy.

Absolvent programu VÝTVARNÁ UMĚNÍ bude disponován pro profesi samostatného umělce nebo fotografa, odborníka v oblasti kreativních oborů (např. média, televize, film, reklama, webdesign a webmastering, lightdesign, sounddesign), odborníka ve státních i privátních institucích, odborníka, který bude schopen vytvářet vizuální, resp. intermediální sdělení v rovině obecné sdělnosti a podílet se tak na rozvoji výtvarné kultury společnosti. Absolvent programu Výtvarná umění bude připravený také na profesi odborného pedagoga ve školství, např. na středních uměleckých školách, konzervatořích a středních odborných učilištích. Absolvent bude též připraven na další postgraduální studium ve stejných nebo příbuzných studijních programech.

Základní informace o studijním programu

Název programu Výtvarná umění Fakulta Fakulta umění a designu
Místo Ústí nad Labem Typ navazující magisterské
Číslo oboru/kód N0213A310001 Forma prezenční
Udělovaný titul MgA. Jazyk Čeština
Termín přihlášek 26. 4. 2024 Délka studia 2

 

Často kladené dotazy

Jedná se o studium, ve kterém uchazeč volí závaznou kombinaci dvou programů. Program maior je tzv. hlavní program a program minor je vedlejší program. Studijní program maior a minor se liší pouze zařazením kvalifikační práce. Kvalifikační práci budete psát v programu, který zvolíte jako maior.

(Neplatí v případě jednooborových studijních programů)

Všechny předměty, které budete studovat na konkrétním studijním programu, jsou na tomto odkazu.

Nezapomeňte: zadat fakultu, rok, formu a typu studia k nalezení více informací.

Všechny potřebné kontakty na studijní oddělení naleznete v záložce fakulty na konci stránky.

V případě potíží nás kontaktujte zde.


Přijďte se k nám podívat

Kdy: 8. 2. 2024
Přijďte na Den otevřených dveří na Fakultě umění a designu UJEP a zjistěte více o studiu na fakultě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Fakultě umění a designu a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Termíny pro podání přihlášek se liší dle programů.

Jak se přihlásit na tento studijní program?

Níže naleznete stručný návod jak postupovat při podání přihlášky. Vždy pečlivě sledujte aktuální a úplné podmínky přijímacího řízení!
1
Nezapomeňte na termíny přihlášek

Písemná nebo elektronická přihláška ke studiu se podává dle studijního programu, na adresu fakulty:

Fakulta umění a designu
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 9
400 96 Ústí nad Labem

Více informací k přihláškám zde: https://fud.ujep.cz/studium/prijimaci-rizeni/

2
V rámci přihlášky dodejte tyto dokumenty
  • Písemnou nebo elektronickou Přihlášku ke studiu na VŠ se všemi náležitostmi.
  • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
  • Doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení.
  • V případě uchazečů o studium ze zahraničí je povinnou součástí přihlášky doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na akreditovaném pracovišti v ČR (nevztahuje se na občany Slovenské republiky).

Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami
UCP UJEP, Mgr. Vladimír Řáha, T: 702 202 477, E: vladimir.raha@ujep.cz, W: ujep.cz/cs/ucp/

3
Pošlete vyplněnou přihlášku s přílohami

Na písemnou „Přihlášku ke studiu na VŠ“ je nutné nalepit doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení (Podmínky přijetí ke studium).

4
Zaplaťte poplatek za přijímací řízení.
  • Poplatek činí 660,- Kč za každý přihlášený studijní program a formu studia. Poplatek je stejný pro písemnou i elektronickou formu přihlášky.
  • Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem. Číslo účtu: 260112295/0300. Název banky: ČSOB, variabilní symbol:460509.
  • Specifický symbol: pro písemnou přihlášku prvních 6 čísel rodného čísla. Specifický symbol: pro e-přihlášku vygenerován elektronickým systémem.
  • Při podání písemné přihlášky se poplatek hradí poštovní poukázkou nebo převodem. Při podání e-přihlášky se poplatek hradí výhradně převodem.
  • Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu a je v jakékoli fázi přijímacího řízení nevratný.
  • V případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně prokázat.

Fakulta umění a designu

Fakultu umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem chápeme jako uměleckou a designérskou školu s respektem k dějinám umění, k filozofii a vědě jako tradičním akademickým hodnotám, které energicky rozvíjí a rámuje do nových výtvarných a teoretických názorů, přičemž se vyrovnává s aktuálními sociálními a kulturními výzvami.

Uchováváme a rozvíjíme tradiční umělecké řemeslné postupy i techniky, a zároveň hledáme cesty k prozkoumávání technologií nových, které využívají možnosti umělecké tvorby nejen k reflexi, ale i spoluurčování aktuálních trendů vycházejících z vědeckých poznatků a formujících soudobou, takzvanou kreativní společnost.

Více o fakultě

Loading...