Loading...

Výtvarná umění

Anotace studijního programu

Studium ve studijním programu VÝTVARNÁ UMĚNÍ je realizováno celkem v 6 ateliérech:

Aplikovaná a reklamní fotografie
Digitální média
Fotografie
Interaktivní média
Objekt – Prostor – Akce
Time-Based Media

Více informací k jednotlivým ateliérům naleznete zde: https://fud.ujep.cz/atelier/

Více informací k přijímacímu řízení naleznete zde: https://fud.ujep.cz/programy-a-e-prihlaska/

Bakalářský studijní program VÝTVARNÁ UMĚNÍ je orientován na přípravu samostatných profesionálů schopných uměleckou tvorbou reflektovat aktuální oborové vývojové trendy, dále je rozvíjet a ovlivňovat tak širokou oblast současného vizuálního umění a kultury. V rámci struktury programu je zodpovědně naplňována rovnováha proporcí výuky tradičního oborového základu s velmi viditelně akcentovanou aplikací digitálních technologií, spolu s rozvíjením obecného technologického, teoretického a umělecko-historického diskurzu i praktických uměleckých disciplin. Jednotlivé ateliéry FUD v rámci bakalářského programu Výtvarná umění akcentují konkrétní oblasti rozsáhlého spektra uměleckých činností podle svého profilu i tvůrčí orientace vedoucích ateliérů. Bakalářské studium se soustředí především na komplexní rozvoj osobnosti posluchače a jeho schopnosti reflektovat aktuální podobu zvoleného oboru ve 21. století a vyjadřovat vlastní prací tvůrčí i občanské postoje. Studium je chápáno jako proces vedoucí k pochopení funkce vizuálního jazyka a k získání schopnosti tento jazyk vhodně aplikovat v rámci oborového kontextu i širšího společenského diskurzu. Program rozvíjí zkušenosti získané v rámci samotné volné tvorby, ale i v oblasti jejího využití v aplikovaných rovinách reklamní komunikace, kreativního managementu a technologického vývoje tak, aby byl absolvent schopen nabyté znalosti uplatňovat v oborovém kontextu i ve společenské praxi.

Bakalářský studijní program VÝTVARNÁ UMĚNÍ je zaměřen zejména na rozvíjení talentu a náročnou komplexní přípravu k výkonu povolání, při nichž se uplatní schopnost realizovat, produkovat, odborně zhodnocovat, institucionalizovat, propagovat a socializovat uměleckou, technologicky aplikovanou či reklamní vizuální produkci, koncipovat a formovat tvůrčí zásady teoretickou reflexí a také organizovat a řídit týmovou práci.

Bakalářský studijní program VÝTVARNÁ UMĚNÍ je zaměřen na profesionální průpravu výtvarného transdisciplinárního a novomediálního umělce či fotografa s důrazem na důsledné a efektivní propojení tvůrčí originality a zdatnosti při využívání tradičních i nejnovějších technologických postupů. Posluchač je během čtyřletého bakalářského studia programu Výtvarná umění seznámen s dějinami a teorií výtvarného umění i nejaktuálnější uměleckou tvorbou, které jsou souběžně prověřovány v praktických zadáních v jednotlivých speciálních ateliérech. Formou zahraničních stáží a stáží v rámci fakulty student získává širší přehled nejen o svém oboru, ale i o oborech příbuzných. Je veden k cílevědomému rozvíjení svého talentu a formulování a obhajobě vlastních výtvarných názorů a cílů.

Charakteristika bakalářského studijního programu VÝTVARNÁ UMĚNÍ je tak určována přípravou samostatných autorů schopných ovlivňovat vlastní tvorbou oblast současného vizuálního umění, a to v celém jeho širokém spektru se zaměřením na oblasti klasických i digitálních, dvojrozměrných i trojrozměrných médií. Program vychází ze stále se rozšiřujícího teritoria činností odvíjejících se od tradičně vnímaných oborů výtvarného umění a fotografie směrem k dynamicky se proměňujícím digitálním obrazovým a komunikačním technologiím. V současné podobě tak automaticky nutně zahrnuje dovednosti spojené s analogovým i digitálním záznamem statického a dynamického obrazu a jeho postprodukční úpravy, ale i různorodými formáty obrazové informace generované či sdílené online, jakož i prezentaci obrazu v intermediálních podobách časoprostoru, interferenčních rozhraních či virtuální realitě. Jistý protipól k vědomé akcentaci moderních technologických postupů představuje programová linie performativních a objektových realizací, včetně výstupů založených na tradičních výtvarných technikách a technologiích. V obecné rovině program reflektuje vztahy mezi člověkem, společností, životním prostředím, a technologickým vývojem s cílem vytvářet tvůrčí projekty kreativně rozvíjející aktuální oborový a sociální diskurs.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studijního programu VÝTVARNÁ UMĚNÍ je predisponován pro profesi samostatného umělce nebo fotografa, odborníka v oblasti kreativních oborů (např. média, televize, film, reklama, webdesign a webmastering, lightdesign, sounddesign), týmového spolupracovníka ve výše uvedených oblastech, odborníka ve státních i privátních kulturních institucích, odborníka, který je schopen vytvářet vizuální, resp. intermediální sdělení v rovině obecné sdělnosti a podílet se tak na rozvoji výtvarné kultury společnosti. Absolvent disponuje schopnostmi své vzdělání uplatňovat v pracovních kolektivech, orientuje se v organizaci práce a technologických postupech. Absolvent je predisponován k pokračování studia v rámci umělecky orientovaných navazujících magisterských studijních programů akademického zaměření.

Základní informace o studijním programu

Název programu Výtvarná umění Fakulta Fakulta umění a designu
Místo Ústí nad Labem Typ bakalářské
Číslo oboru/kód B0213A310012 Forma prezenční
Udělovaný titul BcA. Jazyk Čeština
Termín přihlášek 29. 12. 2023 Délka studia 4

 

Často kladené dotazy

Jedná se o studium, ve kterém uchazeč volí závaznou kombinaci dvou programů. Program maior je tzv. hlavní program a program minor je vedlejší program. Studijní program maior a minor se liší pouze zařazením kvalifikační práce. Kvalifikační práci budete psát v programu, který zvolíte jako maior.

(Neplatí v případě jednooborových studijních programů)

Všechny předměty, které budete studovat na konkrétním studijním programu, jsou na tomto odkazu.

Nezapomeňte: zadat fakultu, rok, formu a typu studia k nalezení více informací.

Všechny potřebné kontakty na studijní oddělení naleznete v záložce fakulty na konci stránky.

V případě potíží nás kontaktujte zde.


Přijďte se k nám podívat

Kdy: 8. 2. 2024
Přijďte na Den otevřených dveří na Fakultě umění a designu UJEP a zjistěte více o studiu na fakultě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Fakultě umění a designu a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Termíny pro podání přihlášek se liší dle programů.

Jak se přihlásit na tento studijní program?

Níže naleznete stručný návod jak postupovat při podání přihlášky. Vždy pečlivě sledujte aktuální a úplné podmínky přijímacího řízení!
1
Nezapomeňte na termíny přihlášek

Písemná nebo elektronická přihláška ke studiu se podává dle studijního programu, na adresu fakulty:

Fakulta umění a designu
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 9
400 96 Ústí nad Labem

Více informací k přihláškám zde: https://fud.ujep.cz/studium/prijimaci-rizeni/

2
V rámci přihlášky dodejte tyto dokumenty
  • Písemnou nebo elektronickou Přihlášku ke studiu na VŠ se všemi náležitostmi.
  • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
  • Doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení.
  • V případě uchazečů o studium ze zahraničí je povinnou součástí přihlášky doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na akreditovaném pracovišti v ČR (nevztahuje se na občany Slovenské republiky).

Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami
UCP UJEP, Mgr. Vladimír Řáha, T: 702 202 477, E: vladimir.raha@ujep.cz, W: ujep.cz/cs/ucp/

3
Pošlete vyplněnou přihlášku s přílohami

Na písemnou „Přihlášku ke studiu na VŠ“ je nutné nalepit doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení (Podmínky přijetí ke studium).

4
Zaplaťte poplatek za přijímací řízení.
  • Poplatek činí 660,- Kč za každý přihlášený studijní program a formu studia. Poplatek je stejný pro písemnou i elektronickou formu přihlášky.
  • Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem. Číslo účtu: 260112295/0300. Název banky: ČSOB, variabilní symbol:460509.
  • Specifický symbol: pro písemnou přihlášku prvních 6 čísel rodného čísla. Specifický symbol: pro e-přihlášku vygenerován elektronickým systémem.
  • Při podání písemné přihlášky se poplatek hradí poštovní poukázkou nebo převodem. Při podání e-přihlášky se poplatek hradí výhradně převodem.
  • Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu a je v jakékoli fázi přijímacího řízení nevratný.
  • V případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně prokázat.

Fakulta umění a designu

Fakultu umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem chápeme jako uměleckou a designérskou školu s respektem k dějinám umění, k filozofii a vědě jako tradičním akademickým hodnotám, které energicky rozvíjí a rámuje do nových výtvarných a teoretických názorů, přičemž se vyrovnává s aktuálními sociálními a kulturními výzvami.

Uchováváme a rozvíjíme tradiční umělecké řemeslné postupy i techniky, a zároveň hledáme cesty k prozkoumávání technologií nových, které využívají možnosti umělecké tvorby nejen k reflexi, ale i spoluurčování aktuálních trendů vycházejících z vědeckých poznatků a formujících soudobou, takzvanou kreativní společnost.

Více o fakultě

Loading...