Loading...

Všeobecné ošetřovatelství

Anotace studijního programu

Cílem studia je získat vzdělání a profesní kvalifikaci k výkonu zdravotnického povolání,k poskytování přímé péče o individuální potřeby jednotlivců zdravých, nemocných, handicapovaných a umírajících, rodin a komunit v souladu se strategií „Zdraví pro všechny v 21. století“, která respektuje základní principy evropské strategie Světové zdravotnické organizace (SZO) pro vzdělávání sester a porodních asistentek (Evropská strategie péče o zdraví 1984, 51. Světové zdravotnické shromáždění 1998, Sestry a porodní asistentky pro zdraví 1998, program EUROHEALTH 2000-2005). K plnění základních funkcí ve společnosti: autonomní, kooperativní, rozvoj výzkumu a podpora vývoje v oblasti ošetřovatelství, plánování, koordinace a řízení ošetřovatelské péče a služeb, k výkonu povolání v různých oblastech systému péče o zdraví populace (primární, sekundární, terciární) v České republice tak, aby toto bylo v souladu s požadavky zemí EU.

Profil absolventa

Absolvent je způsobilý k plnění role a funkcí všeobecné sestry. Je schopen samostatného kvalifikovaného rozhodování v péči o zdraví, v prevenci vzniku onemocnění a jejich komplikací. Absolvent je schopen svá rozhodnutí obhájit a nést za ně odpovědnost. Zná práva nemocných, své kompetence a kompetence ostatních zdravotnických profesionálů v multidisciplinárním týmu. Absolvent umí posoudit sociální prostředí a poskytnout kvalifikovanou radu při řešení obtížných životních situací a je schopen efektivní komunikace s klienty v jednotlivých věkových obdobích. Absolvent dodržuje etické a morální požadavky, které vyžaduje profesní činnost všeobecné sestry a uplatňuje empatický profesionální přístup k nemocnému, jeho rodině a komunitě. Absolvent zná strukturu ošetřovatelské péče a možnosti svého uplatnění v systému péče o zdraví populace a je si vědom postavení všeobecné sestry ve společnosti. Je si vědom významu a důležitosti dalšího vzdělávání a podpory svého profesionálního růstu.

Základní informace o studijním programu

Název programu Všeobecné ošetřovatelství Fakulta Fakulta zdravotnických studií
Místo Ústí nad Labem Typ bakalářské
Číslo oboru/kód B0913P360018 Forma prezenční
Udělovaný titul Bc. Jazyk Čeština
Termín přihlášek 31. 3. 2024 Délka studia 3

 

Často kladené dotazy

Jedná se o studium, ve kterém uchazeč volí závaznou kombinaci dvou programů. Program maior je tzv. hlavní program a program minor je vedlejší program. Studijní program maior a minor se liší pouze zařazením kvalifikační práce. Kvalifikační práci budete psát v programu, který zvolíte jako maior.

(Neplatí v případě jednooborových studijních programů)

Všechny předměty, které budete studovat na konkrétním studijním programu, jsou na tomto odkazu.

Nezapomeňte: zadat fakultu, rok, formu a typu studia k nalezení více informací.

Všechny potřebné kontakty na studijní oddělení naleznete v záložce fakulty na konci stránky.

V případě potíží nás kontaktujte zde.


Přijďte se k nám podívat

Kdy: 8. února 2024
Přijďte na Den otevřených dveří na UJEP a zjistěte více o studiu na univerzitě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost a univerzitu, kterou si zamilujete!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Fakultě zdravotnických studií a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Termín pro podání přihlášek ke studiu je 31. 3. 2024.

Jak se přihlásit na tento studijní program?

Níže naleznete stručný návod jak postupovat při podání přihlášky. Vždy pečlivě sledujte aktuální a úplné podmínky přijímacího řízení!
1
Nezapomeňte na termíny přihlášek

Elektronická přihláška a písemná přihláška ke studiu se podává do 31. 3. 2024 na adresu fakulty:

Fakulta zdravotnických studií
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Sociální péče 3652/13
400 11 Ústí nad Labem.

2
V rámci přihlášky dodejte tyto dokumenty
 • Písemnou nebo elektronickou Přihlášku ke studiu na VŠ se všemi náležitostmi.
 • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení (bakalářské studium), úředně ověřenou kopii diplomu a diploma supplementu (navazující studium)
 • V případě uchazečů o studium ze zahraničí je povinnou součástí přihlášky doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na akreditovaném pracovišti v ČR (nevztahuje se na občany Slovenské republiky).
 • Další požadované dokumenty naleznete v Podmínkách přijímacího řízení: https://fzs.ujep.cz/cs/pro-uchazece-o-studium

Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami
UCP UJEP, Mgr. Vladimír Řáha, T: 702 202 477, E: vladimir.raha@ujep.cz, W: ujep.cz/cs/ucp/

3
Pošlete vyplněnou přihlášku s přílohami

Na písemnou „Přihlášku ke studiu na VŠ“ je nutné nalepit doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení (Podmínky přijetí ke studium).

4
Zaplaťte poplatek za přijímací řízení
 • Zaplaťte poplatek za přijímací řízení
 • Poplatek činí 660,- Kč za každý přihlášený studijní program a formu studia. Poplatek je stejný pro písemnou i elektronickou formu přihlášky.
 • Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem. Číslo účtu: 260112295/0300. Název banky: ČSOB, variabilní symbol: 720509.
 • Specifický symbol: pro e-přihlášku vygenerován elektronickým systémem.
 • Při podání písemné přihlášky se poplatek hradí poštovní poukázkou nebo převodem. Při podání e-přihlášky se poplatek hradí výhradně převodem.
 • Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu a je v jakékoli fázi přijímacího řízení nevratný.
 • V případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně prokázat

Fakulta zdravotnických studií

Fakulta zdravotnických studií (FZS) vám umožní získat odbornou způsobilost k poskytování zdravotní péče a k výkonu nelékařských zdravotnických povolání. Uplatníte se zejména v oblasti zdravotnictví jak ve státních, tak soukromých zařízeních.

Vedle studijních programů Fyzioterapie, Všeobecné ošetřovatelství, Porodní asistence, Pediatrické ošetřovatelství, Radiologickou asistenci, Zdravotní záchranářství, Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy (od června 2020), nabízíme také populární a žádaný studijní program Ergoterapie.

Více o fakultě

Loading...