Loading...

Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy, základní školy a základní umělecké školy

Anotace studijního programu

Dvouletý navazující magisterský studijní program je zaměřen na přípravu pedagogů pro obor výtvarná výchova. Obsahem a cílem studia je nabytí specifických oborových kompetencí učitelů v rámci vysokoškolského studia i v těsném kontaktu s pedagogickou a uměleckou praxí na základních, středních a základních uměleckých školách, ve spolupráci s galerijními zařízeními, muzei a dalšími oborovými institucemi. Studium zahrnuje předměty z oblasti teorie výtvarné výchovy, výtvarné, umělecké a pedagogické praxe, oborové didaktiky, dějin umění a pedagogického výzkumu. Kompletně tak připravuje absolventa na povolání učitele výtvarné výchovy, či výtvarného lektora v galerijních či volnočasových zařízeních:

– Oblast teorie výtvarné výchovy a oborové didaktiky poskytuje studentům přehled základních koncepcí oboru u nás i v zahraničí, základní informace o metodách zprostředkování umění v rámci školní i mimoškolní praxe, přehled vývoje dětského výtvarného projevu, metod, přístupů a pojetí výuky, vzdělávacích programů a kurikulárních dokumentů.
– Oblast dějin umění (kontextů vizuálních umění) poskytuje studentům základní orientaci v soudobé vizuální kultuře a možnostech jejího zprostředkování.
– Oblast tvůrčích disciplín z oblasti umělecké praxe poskytuje studentům zážitek autentické tvorby, který je důležitým předpokladem pro zvládnutí výtvarných prostředků, technik, postupů a jejich využití při výuce výtvarné výchovy.
– Oblast pedagogického výzkumu ve výtvarné výchově umožňuje studentům bližší poznání didaktických jevů a procesů i studium konkrétní pedagogické reality.
– Oblast reflektovaných pedagogických praxí a pedagogických praxí poskytuje prostor pro aktivní využití získaných znalostí a dovedností a rozvoj kompetencí budoucího pedagoga. V oblasti reflektovaných praxí je student bezprostředně provázen cvičným učitelem, který jeho činnosti upravuje a reflektuje. Oblast souvislých praxí poskytuje širší možnost seznámit se s reálním školním prostředím a výkonem učitelského povolání.

Profil absolventa

Absolvent tohoto studijního programu je schopen zrealizovat vlastní umělecký projekt (včetně jeho interpretace a zprostředkování), je schopen na profesionální úrovni zvládnout přednášku, či připravit projekt z oblasti zprostředkování výtvarné tvorby, animaci, výtvarný workshop, tvůrčí dílnu, kurz či exkurzi. Absolvent má dostatečné znalosti v oboru výtvarná výchova a je schopen samostatně vytvářet výtvarně pedagogické projekty pro konkrétní věkové skupiny i pro konkrétní sociální skupiny, ve kterých dokáže zúročit ve studiu nabyté dovednosti výtvarných technik a postupů a znalostí v oblasti kultury a umění.

Výtvarně pedagogická příprava spolu s dostatečně reflektovanou odbornou praxí vybavuje absolventa kompetencemi:
– k samostatnému rozhodování,
– plánování, provádění a reflexi výtvarně pedagogického programu,
– k erudované deskripci konkrétní pedagogické reality,
– k individualizaci přístupu ke konkrétním žákům a studentům,
– k podpoře a rozvíjení žákovské individuality,
– k podpoře a rozvoji technického myšlení,
– k podpoře a rozvoji kreativity (včetně možností jejího výtvarného ztvárnění),
– k projektování, popř. inovování kurikul a jejich realizací,
– kompetencemi komunikačními,
– kompetencemi k řešení problému,
– schopností týmové práce.

Absolvent disponuje znalostmi z oblasti výtvarné výchovy, vizuální kultury, metod zprostředkování výtvarné tvorby a umění, plánování a řízení projektů, teorie a didaktiky výtvarné výchovy, metodologie pedagogického výzkumu. Absolvent disponuje dovednostmi: vyučovat výtvarnou výchovu na ZŠ, SŠ a ZUŠ, vytvářet projekty a výtvarné řady pro školní i mimoškolní výtvarnou praxi. Zvládá používání výtvarných prostředků, postupů a materiálů, práci s grafickými editory. Používá reflexi a kritické myšlení. Komunikuje v cizím jazyce.

Základní informace o studijním programu

Název programu Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy, základní školy a základní umělecké školy Fakulta Pedagogická fakulta
Místo Ústí nad Labem Typ navazující magisterské
Číslo oboru/kód N0114A300129 Forma prezenční
Udělovaný titul Mgr. Jazyk Čeština
Termín přihlášek 29. 3. 2024 Délka studia 2

 

Často kladené dotazy

Jedná se o studium, ve kterém uchazeč volí závaznou kombinaci dvou programů. Program maior je tzv. hlavní program a program minor je vedlejší program. Studijní program maior a minor se liší pouze zařazením kvalifikační práce. Kvalifikační práci budete psát v programu, který zvolíte jako maior.

(Neplatí v případě jednooborových studijních programů)

Všechny předměty, které budete studovat na konkrétním studijním programu, jsou na tomto odkazu.

Nezapomeňte: zadat fakultu, rok, formu a typu studia k nalezení více informací.

Všechny potřebné kontakty na studijní oddělení naleznete v záložce fakulty na konci stránky.

V případě potíží nás kontaktujte zde.


Přijďte se k nám podívat

Kdy: 8. února 2024
Přijďte na Den otevřených dveří na UJEP a zjistěte více o studiu na univerzitě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost a univerzitu, kterou si zamilujete!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Jak se přihlásit na tento studijní program?

Níže naleznete stručný návod jak postupovat při podání přihlášky. Vždy pečlivě sledujte aktuální a úplné podmínky přijímacího řízení!
1
Nezapomeňte na termíny přihlášek

Písemná nebo elektronická přihláška ke studiu se podává na adresu fakulty:

Pedagogická fakulta
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

2
V rámci přihlášky dodejte tyto dokumenty
  • Písemnou nebo elektronickou Přihlášku ke studiu na VŠ se všemi náležitostmi.
  • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
  • Doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení.
  • V případě uchazečů o studium ze zahraničí je povinnou součástí přihlášky doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na akreditovaném pracovišti v ČR (nevztahuje se na občany Slovenské republiky).

Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami
UCP UJEP, Mgr. Vladimír Řáha, T: 702 202 477, E: vladimir.raha@ujep.cz, W: ujep.cz/cs/ucp/

3
Pošlete vyplněnou přihlášku s přílohami

Na písemnou „Přihlášku ke studiu na VŠ“ je nutné nalepit doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení (Podmínky přijetí ke studium).

4
Zaplaťte poplatek za přijímací řízení
  • Poplatek činí 660,- Kč za každý přihlášený studijní program a formu studia. Poplatek je stejný pro písemnou i elektronickou formu přihlášky.
  • Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem. Číslo účtu: 260112295/0300. Název banky: ČSOB, variabilní symbol: 430509.
  • Specifický symbol: pro písemnou přihlášku prvních 6 čísel rodného čísla. Specifický symbol: pro e-přihlášku vygenerován elektronickým systémem.
  • Při podání písemné přihlášky se poplatek hradí poštovní poukázkou nebo převodem. Při podání e-přihlášky se poplatek hradí výhradně převodem.
  • Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu a je v jakékoli fázi přijímacího řízení nevratný.
  • V případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně prokázat

Pedagogická fakulta

Pedagogická fakulta oslavila v roce 2019 65. výročí učitelského vzdělávání v Ústí nad Labem. Rozsahem svých činností a strukturou studijních programů tvoří již tradičně centrum vzdělávání, vědy a výzkumu na severu ČR.

Fakulta připravuje studenty nejen pro kariéru učitelů, sociálních a speciálních pedagogů, ale také sportovců a dalších odborníků.

Více o fakultě

Loading...