Loading...

Učitelství pro mateřské školy

Anotace studijního programu

Cílem studijního programu je poskytnout vysokoškolské vzdělávání budoucím pedagogickým pracovníkům v oblasti předškolního vzdělávání. Studijní program umožňuje studentům získat specifické odborné znalosti a hlubší profesionální dovednosti ze širšího spektra předmětů, vztahujících se k předškolní výchově a vzdělávání. Vybaví je profesními kompetencemi, které jim umožní kvalifikovaný výkon profese a které reagují na aktuální potřeby v souladu se záměry předškolního vzdělávání v zařízení státního i nestátního typu. Obsah studovaného programu tvoří pedagogické, psychologické a jim příbuzné vědní disciplíny a esteticko-výchovné předměty s didaktikou ve vazbě na dítě předškolního věku. Pedagogická praxe se prolíná všemi semestry a tvoří důležitou součást studia.

Profil absolventa

Tříleté bakalářské studium Učitelství pro mateřské školy je koncipováno tak, aby absolvent byl vybaven odbornými teoretickými i praktickými znalostmi a dovednostmi, nezbytnými pro plnění role učitele, učitelky mateřské školy. Během studia je kladen důraz na teoretickou
i praktickou přípravu na práci s dětmi předškolního věku.

Obecné způsobilosti profilu absolventa charakterizují vědomosti a dovednosti potřebné:
– k pohotovému a kultivovanému používání mateřského jazyka v různých komunikativních situacích, běžných i profesních,
– k samostatnému a přiměřeně jazykově správnému jednání ve vzniklé komunikativní situaci v některém z cizích jazyků, k porozumění odbornému textu v tomto jazyce,
– k uplatňování kulturního a společenského chování v kontaktu s dětmi, jejich rodiči
i veřejností,
– ke kvalifikované orientaci v právních otázkách, v právech dítěte a základních svobodách,
– k práci na počítači a k účelnému využívání programového vybavení počítače při přípravných činnostech pro pedagogickou práci v MŠ.

Odborná složka profilu absolventa je charakterizována schopností aplikovat získané vědomosti a dovednosti tak, aby mu umožnily kvalifikovaně vést a řídit výchovně vzdělávací proces v mateřské škole. Jedná se o komplex vědomostí a intelektuálních dovedností z oblasti předškolní pedagogiky a psychologie a speciální pedagogiky. Profil absolventa tvoří klíčové kompetence, které mu umožní kvalifikovaně vykonávat profesi učitele mateřské školy a dále podporují jeho profesní i osobnostní rozvoj.

Základní informace o studijním programu

Název programu Učitelství pro mateřské školy Fakulta Pedagogická fakulta
Místo Ústí nad Labem Typ bakalářské
Číslo oboru/kód B0112A300009 Forma prezenční
Udělovaný titul Bc. Jazyk Čeština
Termín přihlášek 29. 3. 2024 Délka studia 3

 

Často kladené dotazy

Jedná se o studium, ve kterém uchazeč volí závaznou kombinaci dvou programů. Program maior je tzv. hlavní program a program minor je vedlejší program. Studijní program maior a minor se liší pouze zařazením kvalifikační práce. Kvalifikační práci budete psát v programu, který zvolíte jako maior.

(Neplatí v případě jednooborových studijních programů)

Všechny předměty, které budete studovat na konkrétním studijním programu, jsou na tomto odkazu.

Nezapomeňte: zadat fakultu, rok, formu a typu studia k nalezení více informací.

Všechny potřebné kontakty na studijní oddělení naleznete v záložce fakulty na konci stránky.

V případě potíží nás kontaktujte zde.


Přijďte se k nám podívat

Kdy: 8. února 2024
Přijďte na Den otevřených dveří na UJEP a zjistěte více o studiu na univerzitě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost a univerzitu, kterou si zamilujete!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Jak se přihlásit na tento studijní program?

Níže naleznete stručný návod jak postupovat při podání přihlášky. Vždy pečlivě sledujte aktuální a úplné podmínky přijímacího řízení!
1
Nezapomeňte na termíny přihlášek

Písemná nebo elektronická přihláška ke studiu se podává na adresu fakulty:

Pedagogická fakulta
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

2
V rámci přihlášky dodejte tyto dokumenty
  • Písemnou nebo elektronickou Přihlášku ke studiu na VŠ se všemi náležitostmi.
  • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
  • Doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení.
  • V případě uchazečů o studium ze zahraničí je povinnou součástí přihlášky doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na akreditovaném pracovišti v ČR (nevztahuje se na občany Slovenské republiky).

Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami
UCP UJEP, Mgr. Vladimír Řáha, T: 702 202 477, E: vladimir.raha@ujep.cz, W: ujep.cz/cs/ucp/

3
Pošlete vyplněnou přihlášku s přílohami

Na písemnou „Přihlášku ke studiu na VŠ“ je nutné nalepit doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení (Podmínky přijetí ke studium).

4
Zaplaťte poplatek za přijímací řízení
  • Poplatek činí 660,- Kč za každý přihlášený studijní program a formu studia. Poplatek je stejný pro písemnou i elektronickou formu přihlášky.
  • Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem. Číslo účtu: 260112295/0300. Název banky: ČSOB, variabilní symbol: 430509.
  • Specifický symbol: pro písemnou přihlášku prvních 6 čísel rodného čísla. Specifický symbol: pro e-přihlášku vygenerován elektronickým systémem.
  • Při podání písemné přihlášky se poplatek hradí poštovní poukázkou nebo převodem. Při podání e-přihlášky se poplatek hradí výhradně převodem.
  • Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu a je v jakékoli fázi přijímacího řízení nevratný.
  • V případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně prokázat

Pedagogická fakulta

Pedagogická fakulta oslavila v roce 2019 65. výročí učitelského vzdělávání v Ústí nad Labem. Rozsahem svých činností a strukturou studijních programů tvoří již tradičně centrum vzdělávání, vědy a výzkumu na severu ČR.

Fakulta připravuje studenty nejen pro kariéru učitelů, sociálních a speciálních pedagogů, ale také sportovců a dalších odborníků.

Více o fakultě

Loading...