Loading...

Učitelství informatiky pro střední školy

Anotace studijního programu

Cílem studia je získat ucelenou teoreticko-praktickou kvalifikaci potřebnou pro výkon profese učitele všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy. Učitelství informatiky pro střední školy probíhá ve sdruženém studiu s druhým studijním programem (maior/minor) a navazuje na příslušné bakalářské studium Informatika pro vzdělávání.

Profil absolventa

Absolvent
– získá znalosti v klíčových oblastech teoretické informatiky (typicky z teorie automatů a formálních jazyků) včetně nezbytných základů z oblasti matematiky,
– získá znalosti a dovednosti v klíčových oblastech aplikované informatiky (programování, databáze, operační systémy, webové technologie, hardware a počítačové sítě, kyberbezpečnost, počítačová grafika),
– získá praktické znalosti a zkušenosti z algoritmizace a programování včetně příslušné didaktiky, které je schopen aplikovat při rozvíjení informatického myšlení u žáků a studentů,
– získá praktické zkušenosti z oblasti elektroniky, mechatroniky a robotiky, které je schopen aplikovat ve výuce (včetně vedení příslušně zaměřených kroužků),
– má praktické zkušenosti s využitím počítačové grafiky a multimediálních prostředků a dokáže je využít ve výuce
Rámcové uplatnění absolventů studijního programu
Absolvent se uplatní jako učitel všeobecně vzdělávacího předmětu informatiky (a dalšího vzdělávacího předmětu podle druhého studijního programu se studijním plánem pro sdružené studium ve variantě maior/minor) na střední, resp. základní škole podle § 9 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících.

Absolvent je alespoň částečně připraven na roli ICT koordinátora a to v těchto oblastech:
– metodicky pomáhat kolegům v integraci ICT do výuky většiny předmětů
– koordinovat užití ICT ve vzdělávání
– koordinovat nákupy a aktualizace software
– v souladu se školním vzdělávacím programem zpracovávat a realizovat ICT plán školy
– koordinovat provoz informačního systému školy

Dále se může uplatnit v orgánech státní správy zaměřených na vzdělávání a školství, např. ČŠI, CERMAT, správa místní samosprávy (kraje, obce).
Typické pracovní pozice, které může absolvent zastávat
Učitel všeobecně vzdělávacího předmětu informatika na střední škole
Učitel všeobecně vzdělávacího předmětu informatika na základní škole

Základní informace o studijním programu

Název programu Učitelství informatiky pro střední školy Fakulta Přírodovědecká fakulta
Místo Ústí nad Labem Typ navazující magisterské
Číslo oboru/kód xxx Forma kombinovaná
Udělovaný titul Mgr. Jazyk Čeština
Termín přihlášek 16. 8. 2024 Délka studia 2
Maior/Minor Učitelství fyziky pro střední školy, Učitelství matematiky pro střední školy

 

Často kladené dotazy

Jedná se o studium, ve kterém uchazeč volí závaznou kombinaci dvou programů. Program maior je tzv. hlavní program a program minor je vedlejší program. Studijní program maior a minor se liší pouze zařazením kvalifikační práce. Kvalifikační práci budete psát v programu, který zvolíte jako maior.

(Neplatí v případě jednooborových studijních programů)

Všechny předměty, které budete studovat na konkrétním studijním programu, jsou na tomto odkazu.

Nezapomeňte: zadat fakultu, rok, formu a typu studia k nalezení více informací.

Všechny potřebné kontakty na studijní oddělení naleznete v záložce fakulty na konci stránky.

V případě potíží nás kontaktujte zde.


Přijďte se k nám podívat

Kdy: 8. února 2024
Přijďte na Den otevřených dveří na UJEP a zjistěte více o studiu na univerzitě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost a univerzitu, kterou si zamilujete!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Přihlášku ke studiu podávejte do 31. 3. 2024.

Jak se přihlásit na tento studijní program?

Níže naleznete stručný návod jak postupovat při podání přihlášky. Vždy pečlivě sledujte aktuální a úplné podmínky přijímacího řízení!
1
Nezapomeňte na termíny přihlášek

Písemná nebo elektronická přihláška ke studiu se podává do 31. 3. 2024 pro bakalářské a magisterské studijní programy, do 18. 2. 2024 pro doktorské studijní programy na adresu fakulty.

Přírodovědecká fakulta
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3632/15
400 96 Ústí nad Labem

2
V rámci přihlášky dodejte tyto dokumenty
  • Písemnou nebo elektronickou Přihlášku ke studiu na VŠ se všemi náležitostmi.
  • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
  • Doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení.
  • V případě uchazečů o studium ze zahraničí je povinnou součástí přihlášky doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na akreditovaném pracovišti v ČR (nevztahuje se na občany Slovenské republiky).

Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami
UCP UJEP, Mgr. Vladimír Řáha, T: 702 202 477, E: vladimir.raha@ujep.cz, W: ujep.cz/cs/ucp/

3
Pošlete vyplněnou přihlášku s přílohami

Na písemnou „Přihlášku ke studiu na VŠ“ je nutné nalepit doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení (Podmínky přijetí ke studium).

4
Zaplaťte poplatek za přijímací řízení
  • Poplatek činí 660,- Kč za každý přihlášený studijní program a formu studia. Poplatek je stejný pro písemnou i elektronickou formu přihlášky.
  • Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem. Číslo účtu: 260112295/0300. Název banky: ČSOB, variabilní symbol: 530509.
  • Specifický symbol: pro písemnou přihlášku prvních 6 čísel rodného čísla. Specifický symbol: pro e-přihlášku vygenerován elektronickým systémem.
  • Při podání písemné přihlášky se poplatek hradí poštovní poukázkou nebo převodem. Při podání e-přihlášky se poplatek hradí výhradně převodem.
  • Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu a je v jakékoli fázi přijímacího řízení nevratný.
  • V případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně prokázat.

Přírodovědecká fakulta

Posláním Přírodovědecké fakulty je pěstování výuky a rozvoj poznání v přírodovědných oborech. Hlavní pozornost je zaměřena na počítačovou fyziku, počítačové metody a simulace, problematiku metodologie molekulárních simulací a jejich aplikací na problémy fyziky, chemie a chemického inženýrství, modelování energetických procesů ve sluneční atmosféře se zaměřením na fyziku erupcí, dále na fyziku plazmatu, plazmochemii, fyziku tenkých vrstev a povrchů, výzkum elektrochemických biosenzorů pro evironmentální analýzu, mikrobiologii a biologii rostlin a živočichů, aplikovanou geografii, environmentální geografii, krajinnou ekologii, syntézy krajiny, krajinné plánování a instrumentální metody analytické chemie.

Více o fakultě

Loading...