Loading...

Učitelství biologie pro střední školy

Anotace studijního programu

Cílem studia je získat ucelenou teoreticko-praktickou kvalifikaci potřebnou pro výkon profese učitele všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy.

Profil absolventa

Absolvent studia:
– prokazuje široké a hluboké znalosti a porozumění předmětu a rozsahu oboru odpovídajícímu soudobému stavu poznání, čímž získává ucelenou teoreticko-praktickou kvalifikaci potřebnou pro výkon profese učitele všeobecně vzdělávacích předmětů,
– prokazuje porozumění možnostem, podmínkám a omezením využití poznatků souvisejících oborů, je schopen sebereflexe a sebezdokonalování v pedagogické činnosti,
– získává široké a hluboké znalosti a porozumění teoriím, konceptům a metodám odpovídajícím soudobému stavu poznání v oboru, má vědomosti a dovednosti z oblasti organizace práce, jednání s lidmi, dovede uplatňovat pedagogický takt při jednání s rodiči a sociálními partnery školy a zejména při výchovně vzdělávací práci s žáky, čímž vytváří příznivé psychosociální prostředí pro učení,
– umí s využitím odborných znalostí samostatně vymezit a tvůrčím způsobem řešit teoretické a praktické problémy v rámci svého oboru, dokáže uplatňovat obecné didaktické i speciální pedagogické vědomosti a dovednosti umožňující pracovat s žáky odlišného sociokulturního prostředí a s žáky se specifickými vzdělávacími potřebami,
– umí zvolit vhodné metody hodnocení procesu výuky a výsledků učení, včetně sebehodnocení žáků,
– umí použít některé z výzkumných postupů v daném oboru způsobem umožňujícím získávat nové původní informace, díky čemuž je schopen implementovat do reálného edukačního procesu moderní vyučovací trendy a strategie,
– umí samostatně řešit náročné situace, je schopen řešit etické a legislativní problémy spojené se vzdělávacím procesem,
– umí jednat v rámci svých odborných znalostí, dovedností a způsobilostí v alespoň jednom cizím jazyce,
– je motivován k dalšímu vzdělávání ve svém oboru a prohlubování svých pedagogických kompetencí,
– umí diagnostikovat vědomosti a dovednosti žáků s ohledem na jejich individualitu a na vzdělávací a sociální kontext,
– má schopnost pedagogického myšlení, rozumí základním pedagogickým problémům a uskutečňuje výchovná rozhodnutí včetně pedagogické a psychologické intervence,
– dokáže rozvíjet kritické myšlení žáků a uplatňovat moderní metody ve výuce, je schopen se samostatně a odpovědně rozhodovat v nových nebo měnících se podmínkách,
– je schopen provést didaktickou analýzu učiva a je prakticky připraven k realizaci vhodných forem a metod výuky k zajištění výchovně vzdělávacích cílů všeobecně vzdělávacího předmětu,
– má dovednosti potřebné k ovládání nových technických prostředků, moderních výukových technologií a je schopen vyrovnat se s nároky informační společnosti.
Absolventi získávají kvalifikaci učitele biologie na střední škole podle § 9 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících.
Typické pracovní pozice, které může absolvent zastávat
Učitel všeobecně-vzdělávacího předmětu biologie na střední nebo základní škole.

Základní informace o studijním programu

Název programu Učitelství biologie pro střední školy Fakulta Přírodovědecká fakulta
Místo Ústí nad Labem Typ navazující magisterské
Číslo oboru/kód xxx Forma kombinovaná
Udělovaný titul Mgr. Jazyk Čeština
Termín přihlášek 31. 3. 2024 Délka studia 2
Maior/Minor Učitelství chemie pro střední školy

 

Často kladené dotazy

Jedná se o studium, ve kterém uchazeč volí závaznou kombinaci dvou programů. Program maior je tzv. hlavní program a program minor je vedlejší program. Studijní program maior a minor se liší pouze zařazením kvalifikační práce. Kvalifikační práci budete psát v programu, který zvolíte jako maior.

(Neplatí v případě jednooborových studijních programů)

Všechny předměty, které budete studovat na konkrétním studijním programu, jsou na tomto odkazu.

Nezapomeňte: zadat fakultu, rok, formu a typu studia k nalezení více informací.

Všechny potřebné kontakty na studijní oddělení naleznete v záložce fakulty na konci stránky.

V případě potíží nás kontaktujte zde.


Přijďte se k nám podívat

Kdy: 8. února 2024
Přijďte na Den otevřených dveří na UJEP a zjistěte více o studiu na univerzitě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost a univerzitu, kterou si zamilujete!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Přihlášku ke studiu podávejte do 31. 3. 2024.

Jak se přihlásit na tento studijní program?

Níže naleznete stručný návod jak postupovat při podání přihlášky. Vždy pečlivě sledujte aktuální a úplné podmínky přijímacího řízení!
1
Nezapomeňte na termíny přihlášek

Písemná nebo elektronická přihláška ke studiu se podává do 31. 3. 2024 pro bakalářské a magisterské studijní programy, do 18. 2. 2024 pro doktorské studijní programy na adresu fakulty.

Přírodovědecká fakulta
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3632/15
400 96 Ústí nad Labem

2
V rámci přihlášky dodejte tyto dokumenty
  • Písemnou nebo elektronickou Přihlášku ke studiu na VŠ se všemi náležitostmi.
  • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
  • Doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení.
  • V případě uchazečů o studium ze zahraničí je povinnou součástí přihlášky doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na akreditovaném pracovišti v ČR (nevztahuje se na občany Slovenské republiky).

Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami
UCP UJEP, Mgr. Vladimír Řáha, T: 702 202 477, E: vladimir.raha@ujep.cz, W: ujep.cz/cs/ucp/

3
Pošlete vyplněnou přihlášku s přílohami

Na písemnou „Přihlášku ke studiu na VŠ“ je nutné nalepit doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení (Podmínky přijetí ke studium).

4
Zaplaťte poplatek za přijímací řízení
  • Poplatek činí 660,- Kč za každý přihlášený studijní program a formu studia. Poplatek je stejný pro písemnou i elektronickou formu přihlášky.
  • Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem. Číslo účtu: 260112295/0300. Název banky: ČSOB, variabilní symbol: 530509.
  • Specifický symbol: pro písemnou přihlášku prvních 6 čísel rodného čísla. Specifický symbol: pro e-přihlášku vygenerován elektronickým systémem.
  • Při podání písemné přihlášky se poplatek hradí poštovní poukázkou nebo převodem. Při podání e-přihlášky se poplatek hradí výhradně převodem.
  • Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu a je v jakékoli fázi přijímacího řízení nevratný.
  • V případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně prokázat.

Přírodovědecká fakulta

Posláním Přírodovědecké fakulty je pěstování výuky a rozvoj poznání v přírodovědných oborech. Hlavní pozornost je zaměřena na počítačovou fyziku, počítačové metody a simulace, problematiku metodologie molekulárních simulací a jejich aplikací na problémy fyziky, chemie a chemického inženýrství, modelování energetických procesů ve sluneční atmosféře se zaměřením na fyziku erupcí, dále na fyziku plazmatu, plazmochemii, fyziku tenkých vrstev a povrchů, výzkum elektrochemických biosenzorů pro evironmentální analýzu, mikrobiologii a biologii rostlin a živočichů, aplikovanou geografii, environmentální geografii, krajinnou ekologii, syntézy krajiny, krajinné plánování a instrumentální metody analytické chemie.

Více o fakultě

Loading...