Loading...

Tělesná výchova a sport

Anotace studijního programu

Cílem studia studijního programu Tělesná výchova a sport je získat vzdělání a profesně orientovanou vysokoškolskou kvalifikaci a kompetence pro profesionální působení v širokém spektru vykonávání nebo řízení tělovýchovných a sportovních aktivit v celé řadě institucí, zařízení, orgánech státní správy, na úrovni komunální politiky i u soukromých zaměstnavatelů v širokém spektru profesí.
Studium by mělo zprostředkovat získání poznatků a osvojení dovedností, které umožní samostatně odborně, bezpečně a ekonomicky řídit provozování pohybových aktivit u širokých skupin populace v různých sférách společnosti. Upřednostňovány jsou zejména znalosti orientované do oblasti využití volného času dětí, mládeže, dospělých v širokém věkovém rozpětí, tvorby projektů tělovýchovné a sportovní činnosti, vedení jedince a skupiny při pohybových aktivitách, materiální, finanční a právní zajištění sportovní činnosti v různém prostředí.

Profil absolventa

Absolvent získá vzdělání v oblasti tělesné výchovy a sportu a řízení provozu pohybových aktivit, přičemž se opírá zejména o poznatky a dovednosti z předmětů kinantropologie, biomedicinských předmětů a psychologickou, pedagogickou, manažerskou, právní, sociologickou a jazykovou průpravu. Primární cestou pro absolventa je vstup do praxe, kde se bakalář může dobře uplatnit v oblastech, kde je nezbytné obecné vzdělání v tělesné výchově a sportu, nebo kde jsou požadovány zkušenosti z organizování a řízení provozu pohybových aktivit nebo aplikace dovedností a znalostí při praktické tělovýchovné, rekreační, rekondiční či sportovní činnosti na komerčním i nekomerčním základě. Vedle toho se předpokládá, že bude disponovat kompetencemi pro řešení teoreticky pojatých problémů oboru. Uplatnění najdou v zařízeních, pro která jsou pohybové aktivity součástí obsahu jejich práce – cestovní kanceláře, sportovní a reklamní agentury, média, sportovní publicistika, tělovýchovná centra, sportovní zařízení, neziskové organizace pro mládež, organizace pro práci s dospělými, pohybově zaměřenou činnost s osobami s postižením apod. Koncipované studium, které využívá specializací, umožní absolventům získat nebo zajistit si vhodné výchozí podmínky pro licence popř. cvičitelské a trenérské třídy vybraných sportovních odvětví. Uplatnění těchto absolventů by tedy mělo směřovat také do rolí trenérů a instruktorů školních a dalších sportovních klubů, organizátorů pohybových aktivit v domovech dětí a mládeže a dalších výchovných nebo výchovně vzdělávacích institucích.

Základní informace o studijním programu

Název programu Tělesná výchova a sport Fakulta Pedagogická fakulta
Místo Ústí nad Labem Typ bakalářské
Číslo oboru/kód B1014A280013 Forma prezenční
Udělovaný titul Bc. Jazyk Čeština
Termín přihlášek 29. 3. 2024 Délka studia 3

 

Často kladené dotazy

Jedná se o studium, ve kterém uchazeč volí závaznou kombinaci dvou programů. Program maior je tzv. hlavní program a program minor je vedlejší program. Studijní program maior a minor se liší pouze zařazením kvalifikační práce. Kvalifikační práci budete psát v programu, který zvolíte jako maior.

(Neplatí v případě jednooborových studijních programů)

Všechny předměty, které budete studovat na konkrétním studijním programu, jsou na tomto odkazu.

Nezapomeňte: zadat fakultu, rok, formu a typu studia k nalezení více informací.

Všechny potřebné kontakty na studijní oddělení naleznete v záložce fakulty na konci stránky.

V případě potíží nás kontaktujte zde.


Přijďte se k nám podívat

Kdy: 8. února 2024
Přijďte na Den otevřených dveří na UJEP a zjistěte více o studiu na univerzitě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost a univerzitu, kterou si zamilujete!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Jak se přihlásit na tento studijní program?

Níže naleznete stručný návod jak postupovat při podání přihlášky. Vždy pečlivě sledujte aktuální a úplné podmínky přijímacího řízení!
1
Nezapomeňte na termíny přihlášek

Písemná nebo elektronická přihláška ke studiu se podává na adresu fakulty:

Pedagogická fakulta
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

2
V rámci přihlášky dodejte tyto dokumenty
  • Písemnou nebo elektronickou Přihlášku ke studiu na VŠ se všemi náležitostmi.
  • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
  • Doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení.
  • V případě uchazečů o studium ze zahraničí je povinnou součástí přihlášky doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na akreditovaném pracovišti v ČR (nevztahuje se na občany Slovenské republiky).

Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami
UCP UJEP, Mgr. Vladimír Řáha, T: 702 202 477, E: vladimir.raha@ujep.cz, W: ujep.cz/cs/ucp/

3
Pošlete vyplněnou přihlášku s přílohami

Na písemnou „Přihlášku ke studiu na VŠ“ je nutné nalepit doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení (Podmínky přijetí ke studium).

4
Zaplaťte poplatek za přijímací řízení
  • Poplatek činí 660,- Kč za každý přihlášený studijní program a formu studia. Poplatek je stejný pro písemnou i elektronickou formu přihlášky.
  • Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem. Číslo účtu: 260112295/0300. Název banky: ČSOB, variabilní symbol: 430509.
  • Specifický symbol: pro písemnou přihlášku prvních 6 čísel rodného čísla. Specifický symbol: pro e-přihlášku vygenerován elektronickým systémem.
  • Při podání písemné přihlášky se poplatek hradí poštovní poukázkou nebo převodem. Při podání e-přihlášky se poplatek hradí výhradně převodem.
  • Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu a je v jakékoli fázi přijímacího řízení nevratný.
  • V případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně prokázat

Pedagogická fakulta

Pedagogická fakulta oslavila v roce 2019 65. výročí učitelského vzdělávání v Ústí nad Labem. Rozsahem svých činností a strukturou studijních programů tvoří již tradičně centrum vzdělávání, vědy a výzkumu na severu ČR.

Fakulta připravuje studenty nejen pro kariéru učitelů, sociálních a speciálních pedagogů, ale také sportovců a dalších odborníků.

Více o fakultě

Loading...