Loading...

Technologie pro ochranu životního prostředí

Anotace studijního programu

Cílem studia je příprava odborníků s hlubokými znalostmi chemie životního prostředí, environmentálních aspektů průmyslových výrob a technologií pro ochranu životního prostředí. V předmětech společného základu si studenti prohloubí své matematické znalosti, získají nové chemicko-inženýrské dovednosti, a naučí se je využívat při řešení problémů ochrany životního prostředí. Získají rovněž základní manažerské dovednosti a znalosti z oblasti ekonomie a řízení. Ve specializaci Environmentální technologie (ET) jsou dále prohlubovány znalosti metod a postupů pro zachycování a zneškodňování chemických polutantů a pro jejich odstraňování z různých složek životního prostředí. Všeobecný přehled v oblasti průmyslových technologií je předpokladem pro minimalizaci jejich negativních dopadů na životní prostředí. Ve výuce je kladen důraz na pochopení principů sanačních a dekontaminačních technologií, jejich výhod a omezení i vědomí širších environmentálních souvislostí. Studenti se rovněž seznámí s možnostmi využití nových materiálů (včetně nanomateriálů) a speciálních technologií při ochraně životního prostředí. Specializace Odpadové a oběhové hospodářství (OOH) rovněž využívá společného chemicko-inženýrského základu. V rámci specializace si studenti důkladně osvojí principy oběhového hospodářství a dokáží je aplikovat v podmínkách průmyslových podniků. Zároveň si studenti v této specializaci osvojí znalosti postupů a metod materiálového a energetického využití odpadů a dokáží navrhnout optimální zhodnocení surovinových zdrojů. Návrh optimální strategie využití surovin je založen na komplexním hodnocení zahrnujícím technicko-ekonomická hlediska i komplexní hodnocení dopadů na životní prostředí po celou dobu života produktu (Cradle to Grave).

Profil absolventa

Absolvent tohoto studijního programu má hluboké teoretické znalosti v oblasti chemie, je obeznámen s hlavními typy chemických polutantů a ovládá zákonitosti, jimiž se řídí jejich migrace, transformace či degradace v životním prostředí.
Je obeznámen s principy průmyslových výrob a dalších antropogenních aktivit (zemědělství, energetika aj.), zejména z hlediska možných dopadů na životní prostředí. Je schopen navrhovat účinná opatření k minimalizaci negativních vlivů antropogenních aktivit na životní prostředí a k prevenci negativních účinků chemických látek na lidské zdraví. Ovládá teoreticky i prakticky metody detekce a kvantifikace chemických polutantů v jednotlivých složkách životního prostředí a dokáže výsledky takových měření interpretovat z hlediska vlivů na životní prostředí a lidské zdraví. Je seznámen se zásadami bezpečnosti práce a ochrany zdraví při nakládání s látkami vykazujícími nebezpečné vlastnosti.

Absolvent specializace Environmentální technologie dokáže navrhovat postupy a metody odstraňování kontaminantů z jednotlivých složek životního prostředí včetně metod pro sledování účinnosti použitých postupů. Jde zejména o konvenční i specifické postupy čištění průmyslových a jiných odpadů a zásady pro nakládání s odpady a řízení odpadového hospodářství včetně základů legislativy v této oblasti.

Absolvent specializace Odpadové a oběhové hospodářství dokáže hodnotit průmyslové a jiné aktivity z hlediska využití surovin a vzniku odpadů a je schopen navrhovat opatření pro minimalizaci vzniku odpadů včetně aplikace principů oběhového hospodářství. Ovládá technologie pro recyklaci průmyslových a jiných odpadních vod, metody pro odstraňování polutantů z ovzduší a metody dekontaminace zemin a půd postižených průmyslovou činnosti včetně základů revitalizace postižených území.

Absolventi obou specializací jsou rovněž seznámeni s postupy hodnocení sociálně ekonomických dopadů průmyslových a jiných aktivit a s metodami komplexního hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA, LCA). Absolventi tohoto programu nacházejí uplatnění v průmyslových a jiných podnicích na místech ekologů, vodohospodářů apod., na vedoucích pozicích v sanačních firmách a firmách zabývajících se nakládáním s odpady, v poradenských a konzultantských firmách, ve speciálních útvarech v orgánech státní správy, případně v kontrolních a inspekčních orgánech. Absolventi studijního programu nacházejí dobré uplatnění ve výzkumných a vývojových laboratořích zaměřených na ochranu životního prostředí, na vývoj environmentálně šetrných technologií a na zpracování odpadů.

Základní informace o studijním programu

Název programu Technologie pro ochranu životního prostředí Fakulta Fakulta životního prostředí
Místo Ústí nad Labem Typ navazující magisterské
Číslo oboru/kód N0712A130007 Forma prezenční
Udělovaný titul Mgr. Jazyk Čeština
Termín přihlášek 30.4.2024 Délka studia 2

 

Často kladené dotazy

Jedná se o studium, ve kterém uchazeč volí závaznou kombinaci dvou programů. Program maior je tzv. hlavní program a program minor je vedlejší program. Studijní program maior a minor se liší pouze zařazením kvalifikační práce. Kvalifikační práci budete psát v programu, který zvolíte jako maior.

(Neplatí v případě jednooborových studijních programů)

Všechny předměty, které budete studovat na konkrétním studijním programu, jsou na tomto odkazu.

Nezapomeňte: zadat fakultu, rok, formu a typu studia k nalezení více informací.

Všechny potřebné kontakty na studijní oddělení naleznete v záložce fakulty na konci stránky.

V případě potíží nás kontaktujte zde.


Přijďte se k nám podívat

Kdy: 8. února 2024

Přijďte na Den otevřených dveří na UJEP a zjistěte více o studiu na univerzitě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost a univerzitu, kterou si zamilujete!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Fakultě životního prostředí a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Přihlášku ke studiu podávejte do data uvedeného u studijního programu. Vyplněnou přihlášku je nutné po vyplnění doručit na fakultu.

Přílohy k přihlášce lze podávat i elektronicky přímo v e-přihlášce. Výčet povinných příloh je defoniván podmínkami přijímacího řízení konkrétního studijního programu. Všchny podmínky jsou dostupné na adrese https://www.fzp.ujep.cz/studijniprogramypr.

Jak se přihlásit na tento studijní program?

Níže naleznete stručný návod jak postupovat při podání přihlášky. Vždy pečlivě sledujte aktuální a úplné podmínky přijímacího řízení!
1
Nezapomeňte na termíny přihlášek

Fakulta přijímá pouze elektronické přihlášky zadané v systému STAG, vytištěné a zaslané poštou  do termínu uvedeného u studijního programu na adresu fakulty:

Fakulta životního prostředí UJEP
Pasteurova 3632/15,
400 96 Ústí nad Labem

nebo na studijním oddělení fakulty v Ústí nad Labem.

2
V rámci přihlášky dodejte tyto dokumenty
  • Písemnou nebo elektronickou Přihlášku ke studiu na VŠ se všemi náležitostmi.
  • Povinné přílohy dle podmínek přijímacího řízení dostupných na drese: https://www.fzp.ujep.cz/studijniprogramypr
  • Doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení.
  • V případě uchazečů o studium ze zahraničí je povinnou součástí přihlášky doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na akreditovaném pracovišti v ČR (nevztahuje se na občany Slovenské republiky).

Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami
UCP UJEP, Mgr. Vladimír Řáha, T: 702 202 477, E: vladimir.raha@ujep.cz, W: ujep.cz/cs/ucp/

3
Pošlete vyplněnou přihlášku s přílohami

Na písemnou „Přihlášku ke studiu na VŠ“ je nutné nalepit doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení (Podmínky přijetí ke studium).

4
Zaplaťte poplatek za přijímací řízení
  • Poplatek činí 660,- Kč za každý přihlášený studijní program a formu studia. Poplatek je stejný pro písemnou i elektronickou formu přihlášky.
  • Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem. Číslo účtu: 260112295/0300. Název banky: ČSOB, variabilní symbol: 440509.
  • Specifický symbol: pro písemnou přihlášku prvních 6 čísel rodného čísla. Specifický symbol: pro e-přihlášku vygenerován elektronickým systémem.
  • Při podání písemné přihlášky se poplatek hradí poštovní poukázkou nebo převodem. Při podání e-přihlášky se poplatek hradí výhradně převodem.
  • Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu a je v jakékoli fázi přijímacího řízení nevratný.
  • V případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně prokázat.

Fakulta životního prostředí

Fakulta životního prostředí se zaměřuje na výzkum a vzdělávání v široké oblasti ekologie a životního prostředí. Studium na FŽP je tříleté v bakalářských studijních programech, dvouleté v navazujících magisterských studijních programech a tříleté v doktorském studijním programu.

Jako absolventi FŽP naleznete široké uplatnění například v orgánech státní správy a místní samosprávy, v kontrolních a inspekčních institucích, (na městských, obecních či krajských úřadech, ministerstvech, České inspekci ŽP, v Českém hydrometeorologickém ústavu atd.), v podnikové sféře, ve výzkumných a projektových ústavech, v orgánech ochrany přírody či správách chráněných krajinných oblastí a národních parků nebo nevládních organizacích a environmentálních startupech.

Více o fakultě

 

Loading...