Loading...

Strojírenská technologie

Anotace studijního programu

Hlavním cílem studijního programu je vychovat odborníky v oblasti strojírenských a výrobních technologií a materiálového inženýrství. Tito odborníci budou schopni nacházet inovativní řešení v rámci výzkumných a vývojových problémů v dané oblasti strojírenských technologií, materiálového inženýrství, výzkumu nových materiálů, nových postupů, v oblasti mikro- a nanopovlakování a materiálů pro konstrukce strojů a zařízení. Budou schopni analyzovat daný problém, navrhovat řešení a propojovat v něm oblasti strojírenských technologií, nových výrobních technologií, nových materiálů pro průmyslové využití, povrchových úprav a nových materiálů pro strojní zařízení.
S ohledem na své zaměření (na jednu ze dvou oblastí studijního programu) budou absolventi připraveni pro ony příslušné okruhy realizovat výzkumné a vývojové projekty, zavádět nové výrobky a postupy v průmyslové sféře, navrhovat materiály pro konstrukci strojů a zařízení, navrhovat použitelné technologie a materiály, ověřovat nové postupy výroby, stanovovat způsob kontroly jakosti nových produktů jakosti, nové postupy technických a technologických zkoušek, kompletování a povrchové úpravy, navrhovat nejefektivnější způsoby a postupy výroby a montáže atd.
Dalším cílem studia je propojit výzkumnou oblast v dané oblasti studia s praxí. V tomto směru je možné využít získané nové výsledky z řešených výzkumných prací a realizovat je v průmyslu v rámci aplikovaného výzkumu. Přínosná je rovněž přímá propojenost mezi studiem a průmyslem – část studentů v kombinovaném studiu je souběžně zaměstnána v průmyslu a řeší konkrétní výzkumnou, vývojovou a konstrukční problematiku v daném podniku s možností dalšího širšího uplatnění a aplikace. Toto propojení umožňuje také zapojení špičkových inženýrů a techniků z průmyslové sféry, kteří studují v rámci kombinované formy studia a ve své praxi řeší významné technologické nebo technické problémy nebo zavádí nové výrobní postupy ve společnostech jejich zaměstnavatele, kdy je následně možné tyto nové poznatky ve vědním oboru obecně aplikovat i v jiných podnicích. Rovněž je možné velkou část těchto specialistů využit v rámci pedagogické činnosti obdobných bakalářských a magisterských studijních programů nebo mohou působit na fakultě jako výzkumní a pedagogičtí pracovníci.

Profil absolventa

Absolvent bude schopen vědecké práce v jednom z následujících dvou okruhů patřících obecně do jedné z oblasti strojírenské technologie a materiálového inženýrství, a to:
• Strojírenské technologie – metalurgie kovů, tváření, svařování, obrábění, povrchová ochrana kovu mikro- a nanopovlakováním;
• Strojírenská technologie – nové postupy výroby, nové postupy technických a technologických zkoušek, konstrukce a odpružení vozidel, modelování v proudění a přestupu tepla atd.;
• Materiálové inženýrství – zkoušení a testování vlastností materiálů, odolnost vůči korozi, speciální zkoušky materiálů (tribologické zkoušky, tepelná vodivost a roztažnost materiálů, žárupevnost, adhezní vlastnosti atd.);
• Materiálové inženýrství – výzkum nových materiálů, nových postupů v materiálovém inženýrství, ovlivňování vlastností materiálů, nové kompozitní materiály, nanočástice a jejich využití v materiálech a povlacích, výzkum v oblasti mikro- a nanopovlakování, materiálů pro konstrukce strojů a zařízení atd.
Absolvent bude schopen vytvářet nové poznatky v dané oblasti výzkumu, používat speciální měřicí a diagnostickou techniku pro vlastní zkoumání a testování vlastností materiálů, provádět analýzy technologických a výrobních problémů a navrhovat jejich řešení v dané oblasti svého studia. Cílem studia je tedy příprava odborných specialistů a výzkumných pracovníků pro výzkumné instituce a průmysl se znalostmi v oblasti strojírenských technologií a materiálového inženýrství. V rámci studia si absolvent rovněž rozšíří znalosti odborného anglického jazyka.
Kompetence a schopnosti: Absolvent bude schopen tvůrčím způsobem aplikovat načerpané znalosti a praktické dovednosti v jednom ze dvou vybraných základních okruhů, které jsou obsaženy v oblasti strojírenských technologií a materiálového inženýrství. Bude schopen týmové práce při řešení výzkumných a vývojových problémů, analyzovat daný problém a navrhovat řešení. Bude schopen multidisciplinárního přístupu a komunikace s experty z příbuzných oborů při transferu technologií do praktického využití a získá zkušenosti se zapojením a vedením výzkumných projektů. Protože podstatná část absolventů bude přímo zapojena do výzkumné činnosti v průmyslové sféře, mohou tedy přímo realizovat a aplikovat výsledky své výzkumné práce do průmyslové nebo výrobní sféry.
Uplatnění: Student bude připraven na uplatnění ve výzkumných centrech (VŠ, AV ČR atd.), průmyslových podnicích a nadnárodních společností, v materiálovém výzkumu, v oblasti projektování výrobních systémů a zařízení, v akademické sféře a v dalších institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi. Dále se může uplatnit jako projektový a řídicí pracovník ve vědě a výzkumu či také jako manažer výzkumných a inovačních projektů.

Základní informace o studijním programu

Název programu Strojírenská technologie Fakulta Fakulta strojního inženýrství
Místo Ústí nad Labem Typ doktorské
Číslo oboru/kód P0715D270023 Forma kombinovaná
Udělovaný titul Ph.D. Jazyk Čeština
Termín přihlášek bude stanoven Délka studia 4

 

Často kladené dotazy

Jedná se o studium, ve kterém uchazeč volí závaznou kombinaci dvou programů. Program maior je tzv. hlavní program a program minor je vedlejší program. Studijní program maior a minor se liší pouze zařazením kvalifikační práce. Kvalifikační práci budete psát v programu, který zvolíte jako maior.

(Neplatí v případě jednooborových studijních programů)

Všechny předměty, které budete studovat na konkrétním studijním programu, jsou na tomto odkazu.

Nezapomeňte: zadat fakultu, rok, formu a typu studia k nalezení více informací.

Všechny potřebné kontakty na studijní oddělení naleznete v záložce fakulty na konci stránky.

V případě potíží nás kontaktujte zde.


Přijďte se k nám podívat

Kdy: 8. února 2024
Přijďte na Den otevřených dveří na UJEP a zjistěte více o studiu na univerzitě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost a univerzitu, kterou si zamilujete!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Fakultě strojního inženýrství a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Termíny pro podání přihlášek se liší dle programů.

Jak se přihlásit na tento studijní program?

Níže naleznete stručný návod jak postupovat při podání přihlášky. Vždy pečlivě sledujte aktuální a úplné podmínky přijímacího řízení!
1
Nezapomeňte na termíny přihlášek

Písemná nebo elektronická přihláška k bakalářskému či navazujícímu magisterskému studiu se podává do 30. 4. 2024 na adresu fakulty.

Fakulta strojního inženýrství
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3334/7
400 96 Ústí nad Labem

2
V rámci přihlášky dodejte tyto dokumenty
  • Písemnou nebo elektronickou Přihlášku ke studiu na VŠ se všemi náležitostmi.
  • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
  • Doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení.
  • V případě uchazečů o studium ze zahraničí je povinnou součástí přihlášky doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na akreditovaném pracovišti v ČR (nevztahuje se na občany Slovenské republiky).

Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami
UCP UJEP, Mgr. Vladimír Řáha, T: 702 202 477, E: vladimir.raha@ujep.cz, W: ujep.cz/cs/ucp/

3
Pošlete vyplněnou přihlášku s přílohami

Na písemnou "Přihlášku ke studiu na VŠ"  je nutné nalepit doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení, viz. Podmínky přijetí ke studium.

4
Zaplaťte poplatek za přijímací řízení
  • Poplatek činí 660 Kč za každý přihlášený studijní program a formu studia. Poplatek je stejný pro písemnou i elektronickou formu přihlášky.
  • Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem. Číslo účtu: 260112295/0300. Název banky: ČSOB, variabilní symbol: 480509.
  • Specifický symbol: pro písemnou přihlášku prvních 6 čísel rodného čísla. Specifický symbol pro e-přihlášku vám bude vygenerován elektronickým systémem.
  • Při podání písemné přihlášky se poplatek hradí poštovní poukázkou nebo převodem. Při podání e-přihlášky se poplatek hradí výhradně převodem.
  • Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu a je v jakékoli fázi přijímacího řízení nevratný.
  • V případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně prokázat.

Fakulta strojního inženýrství

Fakulta strojního inženýrství se zaměřuje na technické vzdělávání našeho regionu. Nabízí praktické studijní obory z oblasti průmyslové výroby a jejího řízení. V současné době lze studovat 5 bakalářských studijních programů, 4 navazující magisterské a 1 doktorský studijní program.

Fakultní laboratoře jsou neustále vybavovány nejmodernějšími technologiemi. Fakulta spolupracuje s průmyslovou sférou nejen v Ústeckém kraji. Orientuje se v poptávce po technických oborech a své studenty vede tak, aby po absolutoriu jednoduše a rychle našli uplatnění. V současné době se v kampusu UJEP dokončuje nová budova FSI – Centrum materiálů, mechaniky a technologií (CEMMTECH).

Více o fakultě

Loading...