Loading...

Speciální pedagogika – intervence

Anotace studijního programu

Bakalářský studijní program Speciální pedagogika reaguje na aktuální společenské požadavky v oblasti výkonu práce pomáhajících profesí. Cílem je připravit posluchače po stránce teoretické i praktické pro práci s jedinci, kteří potřebují speciálněpedagogickou podporu a pomoc v rámci edukace a společenského uplatnění.

Bakalářský studijní obor Speciální pedagogika připraví posluchače po stránce teoretické i praktické na budoucí výkon speciálněpedagogické profese v oblasti výchovy, vzdělávání a sociálního začleňování jedinců s potřebou podpůrných opatření ve školských a specializovaných institucích. Studijní program je v souladu se Standardy AK pro SP Speciální pedagogika.

Studijní bakalářský program Speciální pedagogika a jeho zaměření reagují na aktuální společenské požadavky a potřeby korespondující s potřebami a službami Ústeckého kraje v oblasti inkluzivního a speciálního školství. Cílem studia je vybavit speciální pedagogy potřebnými znalostmi, dovednostmi a kompetencemi pro výkon speciálně pedagogické profese v rámci profilu absolventa Speciální pedagogika – intervence.

Profil absolventa

Vymezení výstupních znalostí a dovedností:
Odborné kompetence jsou zaměřeny na všeobecné vědomosti a dovednosti speciální pedagogiky, na odborné speciální znalosti a dovednosti speciální pedagogiky, dále pak na oblast psychologie, psychopatologie, sociologie a vybraných lékařských disciplín. Absolvent ovládá edukační dovednosti, je schopen aplikovat přístupy ke vzdělávání a výchově dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do jejich výuky, ovládá práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na úrovni asistenta pedagoga, je schopen metodologický navrhnout a zpracovat případovou studii žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, má potřebnou orientaci v aktuální školské a sociálně právní problematice zaměřenou na legislativu v oblasti výchovy, vzdělávání a ústavní péče. Absolvent dokáže vnímat jedince se speciálními vzdělávacími potřebami a jeho rodinu v širším kontextu filozofických, sociologických, pedagogických a psychologických koncepcí vztahů člověka a společnosti i soudobého pojetí komplexní péče o jedince se speciálními vzdělávacími potřebami. Absolvent rozumí systému speciálně pedagogické péče a orientuje se v kompetencích jednotlivých subjektů participujících v péči o jedince se speciálními vzdělávacími potřebami.

Z hlediska sociálních kompetencí získá absolvent speciálněpedagogické znalosti a dovednosti potřebné pro účinnou komunikaci a práci s jedinci se specifickými vzdělávacími potřebami a znevýhodněnými skupinami populace. Získá také speciálněpedagogické znalosti a dovednosti potřebné pro práci se skupinami populace, u nichž lze předpokládat vznik sociokulturního handicapu a pro práci s jedinci, kteří mají potíže se sociální adaptací. Tyto kompetence budou využitelné v rámci edukace, podpory a rozvoje výše označených skupin populace.

Kvalifikační připravenost na podmínky a požadavky praxe:
Tříleté bakalářské studium programu Speciální pedagogika je koncipováno tak, aby absolventi během studia získali dostatečné teoretické i praktické speciálněpedagogické dovednosti potřebné pro výchovně vzdělávací činnosti s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a sociálně intervenční činnosti s populací, která je specificky znevýhodněná.

Základní informace o studijním programu

Název programu Speciální pedagogika – intervence Fakulta Pedagogická fakulta
Místo Ústí nad Labem Typ bakalářské
Číslo oboru/kód B0114A300132 Forma kombinovaná
Udělovaný titul Bc. Jazyk Čeština
Termín přihlášek 29. 3. 2024 Délka studia 3

 

Často kladené dotazy

Jedná se o studium, ve kterém uchazeč volí závaznou kombinaci dvou programů. Program maior je tzv. hlavní program a program minor je vedlejší program. Studijní program maior a minor se liší pouze zařazením kvalifikační práce. Kvalifikační práci budete psát v programu, který zvolíte jako maior.

(Neplatí v případě jednooborových studijních programů)

Všechny předměty, které budete studovat na konkrétním studijním programu, jsou na tomto odkazu.

Nezapomeňte: zadat fakultu, rok, formu a typu studia k nalezení více informací.

Všechny potřebné kontakty na studijní oddělení naleznete v záložce fakulty na konci stránky.

V případě potíží nás kontaktujte zde.


Přijďte se k nám podívat

Kdy: 8. února 2024
Přijďte na Den otevřených dveří na UJEP a zjistěte více o studiu na univerzitě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost a univerzitu, kterou si zamilujete!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Jak se přihlásit na tento studijní program?

Níže naleznete stručný návod jak postupovat při podání přihlášky. Vždy pečlivě sledujte aktuální a úplné podmínky přijímacího řízení!
1
Nezapomeňte na termíny přihlášek

Písemná nebo elektronická přihláška ke studiu se podává na adresu fakulty:

Pedagogická fakulta
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

2
V rámci přihlášky dodejte tyto dokumenty
  • Písemnou nebo elektronickou Přihlášku ke studiu na VŠ se všemi náležitostmi.
  • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
  • Doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení.
  • V případě uchazečů o studium ze zahraničí je povinnou součástí přihlášky doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na akreditovaném pracovišti v ČR (nevztahuje se na občany Slovenské republiky).

Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami
UCP UJEP, Mgr. Vladimír Řáha, T: 702 202 477, E: vladimir.raha@ujep.cz, W: ujep.cz/cs/ucp/

3
Pošlete vyplněnou přihlášku s přílohami

Na písemnou „Přihlášku ke studiu na VŠ“ je nutné nalepit doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení (Podmínky přijetí ke studium).

4
Zaplaťte poplatek za přijímací řízení
  • Poplatek činí 660,- Kč za každý přihlášený studijní program a formu studia. Poplatek je stejný pro písemnou i elektronickou formu přihlášky.
  • Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem. Číslo účtu: 260112295/0300. Název banky: ČSOB, variabilní symbol: 430509.
  • Specifický symbol: pro písemnou přihlášku prvních 6 čísel rodného čísla. Specifický symbol: pro e-přihlášku vygenerován elektronickým systémem.
  • Při podání písemné přihlášky se poplatek hradí poštovní poukázkou nebo převodem. Při podání e-přihlášky se poplatek hradí výhradně převodem.
  • Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu a je v jakékoli fázi přijímacího řízení nevratný.
  • V případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně prokázat

Pedagogická fakulta

Pedagogická fakulta oslavila v roce 2019 65. výročí učitelského vzdělávání v Ústí nad Labem. Rozsahem svých činností a strukturou studijních programů tvoří již tradičně centrum vzdělávání, vědy a výzkumu na severu ČR.

Fakulta připravuje studenty nejen pro kariéru učitelů, sociálních a speciálních pedagogů, ale také sportovců a dalších odborníků.

Více o fakultě

Loading...