Loading...

Regulation and Behavioural Studies

Anotace studijního programu

Cílem studia je připravit odborníky disponující znalostmi a kompetencí pro kritickou analýzu fungování hospodářské politiky a nástrojů pro regulaci ekonomiky a ochranu spotřebitele v souvislosti s aktuálními problémy společnosti i pro tvorbu veřejných politik.
Současná teorie a politická praxe věnuje v tomto kontextu velkou pozornost nejenom vztahu stát – trh, ale intenzivně se obrací ke vztahu stát – trh – chování člověka (s využitím poznatků behaviorální ekonomie). Takto chápaný regulatorní rámec staví na hledání instrumentů pro design veřejných politik účinněji směřujících k naplnění definovaných společenských cílů a představuje základnu pro formulování dílčích cílů studia:
– získání znalostí o teoretických východiscích, principech a nástrojích hospodářské politiky a regulace a fungování státu (governance) i schopnosti jejich kritické analýzy,
– získání znalostí v oblasti experimentálních metod využitelných pro poznání chování a rozhodování jedinců,
– rozšíření znalostí o datové základně využitelné pro interpretaci chování a měnících se preferencí individuálních aktérů,
– seznámení se se základními souvislostmi a tématy vybraných oblastí vývoje společnosti poskytujících prostor pro aplikaci teoretických poznatků,
– kritická reflexe a schopnost aplikace metodických instrumentů behaviorální ekonomie včetně experimentů pro pochopení chování člověka a organizací (behavioural insights),
– analýza právního a ekonomického rámce regulace ve vztahu veřejného sektoru, firem a spotřebitelů,
– získávání poznatků o chování člověka (o ultimátních i proximátních příčinách chování, o adaptivním významu chování a o tom, jak bylo formováno vnějším prostředím, sociálními a dalšími interakcemi) a včleňování těchto poznatků do praxe tak, aby přispívaly k zlepšení interakcí mezi osobami na úrovni
jednotlivce, rodin, skupin, společností i na úrovni mezi osobami a vnějším prostředím včetně jeho živých a neživých složek,
– získání (pokročilých) schopností statistické a ekonometrické analýzy dat (kvalitativních, observačních, experimentálních),
– získání schopností pro samostatnou i týmovou vědecko-výzkumnou činnost (návrh, realizace a publikace vědecké studie).

V souladu s volbou zaměření doktorské disertační práce mají studenti v rámci povinně volitelných předmětů i volitelných předmětů možnost získat ucelený přehled o aktuálních problémech a společenských cílech regulace vybraných odvětví a oblastí. Pro témata disertačních prací i zapojení studentů do vědeckých projektů lze navázat na dlouholeté výsledky a silné odborné zázemí pracoviště v ekonomické perspektivě politiky ochrany klimatu, environmentální a regionální politiky, které v současnosti patří k intenzivně diskutovaným tématům z hlediska utváření i efektivnosti regulatorních zásahů.

Během studia budou mít studenti možnost aktivně využívat stacionární a mobilní behaviorální laboratoř, matematicko-statistickou laboratoř a Laboratoř Smart veřejné správy na FSE UJEP, vybavenou z prostředků komplementárního projektu OP VVV CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002689.

Studijní program je postaven především na tvůrčích a aktivních metodách výuky a interakci mezi studenty, školiteli a vyučujícími. Studium bude realizováno ve formátu školy doktorských studií v návaznosti na zkušenosti akademických partnerů ze SRN i dalších zemí (projekt OP VVV CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002727). Cílem studia bude též rozvíjení schopnosti interakce ve vědeckém týmu, k čemuž budou sloužit kolokvia, workshopy a diskusní skupiny. Studenti zde budou vedeni k prezentaci a obhajobě získaných poznatků a výsledků své práce. Všichni studenti doktorského studia budou mít možnost zapojení do národních i mezinárodních vědeckých projektů, kde se seznámí nejenom s odbornými souvislostmi problematiky, ale i s principu managementu projektů a managementu znalostí.

Profil absolventa

Uplatnění absolventů
Absolventi budou připravováni pro působení
– v akademické sféře a dalších výzkumně orientovaných institucích; k této oblasti působení bude směřovat hlavní těžiště doktorského studijního programu;
v profesní oblasti – pro působení ve veřejné správě, národních i nadnárodních regulačních orgánech, v politice, v neziskovém sektoru i na exekutivních pozicích, které vyžadují znalost teorií a metod ekonomie, celostní pohled na řešené problémy s akcentem na ekonomickou perspektivu regulatorního rámce. Důraz bude kladen na možnost působení i v zahraničí.

Základní informace o studijním programu

Název programu Regulation and Behavioural Studies Fakulta Fakulta sociálně ekonomická
Místo Ústí nad Labem Typ doktorské
Číslo oboru/kód P0311D050024 Forma prezenční
Udělovaný titul Ph.D. Jazyk Angličtina
Termín přihlášek bude stanoven Délka studia 4

 

Často kladené dotazy

Jedná se o studium, ve kterém uchazeč volí závaznou kombinaci dvou programů. Program maior je tzv. hlavní program a program minor je vedlejší program. Studijní program maior a minor se liší pouze zařazením kvalifikační práce. Kvalifikační práci budete psát v programu, který zvolíte jako maior.

(Neplatí v případě jednooborových studijních programů)

Všechny předměty, které budete studovat na konkrétním studijním programu, jsou na tomto odkazu.

Nezapomeňte: zadat fakultu, rok, formu a typu studia k nalezení více informací.

Všechny potřebné kontakty na studijní oddělení naleznete v záložce fakulty na konci stránky.

V případě potíží nás kontaktujte zde.


Přijďte se k nám podívat

Kdy:  8. února 2024
Přijďte na Den otevřených dveří na UJEP a zjistěte více o studiu na univerzitě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost a univerzitu, kterou si zamilujete!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Fakultu sociálně ekonomickou a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Vyplnit a podat e-přihlášku ke studiu je možno do 30. 4. 2024.

Fakulta sociálně ekonomická

Od roku 1991 jsme jedinou veřejnoprávní VŠ poskytující v ústeckém regionu vzdělání v oblasti ekonomie a managementu, hospodářské politiky a veřejné správy a také v oblasti sociální práce. Vystudujete u nás v bakalářských, navazujících magisterských i doktorských programech, prezenční i kombinovanou formou studia.

Více o fakultě

Loading...