Loading...

Regulation and Behavioural Studies

Anotace studijního programu

Cílem studia je připravit odborníky disponující znalostmi a kompetencí pro kritickou analýzu fungování hospodářské politiky a nástrojů pro regulaci ekonomiky a ochranu spotřebitele v souvislosti s aktuálními problémy společnosti i pro tvorbu veřejných politik.
Současná teorie a politická praxe věnuje v tomto kontextu velkou pozornost nejenom vztahu stát – trh, ale intenzivně se obrací ke vztahu stát – trh – chování člověka (s využitím poznatků behaviorální ekonomie). Takto chápaný regulatorní rámec staví na hledání instrumentů pro design veřejných politik účinněji směřujících k naplnění definovaných společenských cílů a představuje základnu pro formulování dílčích cílů studia:
– získání znalostí o teoretických východiscích, principech a nástrojích hospodářské politiky a regulace a fungování státu (governance) i schopnosti jejich kritické analýzy,
– získání znalostí v oblasti experimentálních metod využitelných pro poznání chování a rozhodování jedinců,
– rozšíření znalostí o datové základně využitelné pro interpretaci chování a měnících se preferencí individuálních aktérů,
– seznámení se se základními souvislostmi a tématy vybraných oblastí vývoje společnosti poskytujících prostor pro aplikaci teoretických poznatků,
– kritická reflexe a schopnost aplikace metodických instrumentů behaviorální ekonomie včetně experimentů pro pochopení chování člověka a organizací (behavioural insights),
– analýza právního a ekonomického rámce regulace ve vztahu veřejného sektoru, firem a spotřebitelů,
– získávání poznatků o chování člověka (o ultimátních i proximátních příčinách chování, o adaptivním významu chování a o tom, jak bylo formováno vnějším prostředím, sociálními a dalšími interakcemi) a včleňování těchto poznatků do praxe tak, aby přispívaly k zlepšení interakcí mezi osobami na úrovni
jednotlivce, rodin, skupin, společností i na úrovni mezi osobami a vnějším prostředím včetně jeho živých a neživých složek,
– získání (pokročilých) schopností statistické a ekonometrické analýzy dat (kvalitativních, observačních, experimentálních),
– získání schopností pro samostatnou i týmovou vědecko-výzkumnou činnost (návrh, realizace a publikace vědecké studie).

V souladu s volbou zaměření doktorské disertační práce mají studenti v rámci povinně volitelných předmětů i volitelných předmětů možnost získat ucelený přehled o aktuálních problémech a společenských cílech regulace vybraných odvětví a oblastí. Pro témata disertačních prací i zapojení studentů do vědeckých projektů lze navázat na dlouholeté výsledky a silné odborné zázemí pracoviště v ekonomické perspektivě politiky ochrany klimatu, environmentální a regionální politiky, které v současnosti patří k intenzivně diskutovaným tématům z hlediska utváření i efektivnosti regulatorních zásahů.

Během studia budou mít studenti možnost aktivně využívat stacionární a mobilní behaviorální laboratoř, matematicko-statistickou laboratoř a Laboratoř Smart veřejné správy na FSE UJEP, vybavenou z prostředků komplementárního projektu OP VVV CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002689.

Studijní program je postaven především na tvůrčích a aktivních metodách výuky a interakci mezi studenty, školiteli a vyučujícími. Studium bude realizováno ve formátu školy doktorských studií v návaznosti na zkušenosti akademických partnerů ze SRN i dalších zemí (projekt OP VVV CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002727). Cílem studia bude též rozvíjení schopnosti interakce ve vědeckém týmu, k čemuž budou sloužit kolokvia, workshopy a diskusní skupiny. Studenti zde budou vedeni k prezentaci a obhajobě získaných poznatků a výsledků své práce. Všichni studenti doktorského studia budou mít možnost zapojení do národních i mezinárodních vědeckých projektů, kde se seznámí nejenom s odbornými souvislostmi problematiky, ale i s principu managementu projektů a managementu znalostí.

Profil absolventa

Uplatnění absolventů
Absolventi budou připravováni pro působení
– v akademické sféře a dalších výzkumně orientovaných institucích; k této oblasti působení bude směřovat hlavní těžiště doktorského studijního programu;
v profesní oblasti – pro působení ve veřejné správě, národních i nadnárodních regulačních orgánech, v politice, v neziskovém sektoru i na exekutivních pozicích, které vyžadují znalost teorií a metod ekonomie, celostní pohled na řešené problémy s akcentem na ekonomickou perspektivu regulatorního rámce. Důraz bude kladen na možnost působení i v zahraničí.

Základní informace o studijním programu

Název programu Regulation and Behavioural Studies Fakulta Fakulta sociálně ekonomická
Místo Ústí nad Labem Typ doktorské
Číslo oboru/kód P0311D050024 Forma kombinovaná
Udělovaný titul Ph.D. Jazyk Angličtina
Termín přihlášek bude stanoven Délka studia 4

 

Často kladené dotazy

Jedná se o studium, ve kterém uchazeč volí závaznou kombinaci dvou programů. Program maior je tzv. hlavní program a program minor je vedlejší program. Studijní program maior a minor se liší pouze zařazením kvalifikační práce. Kvalifikační práci budete psát v programu, který zvolíte jako maior.

(Neplatí v případě jednooborových studijních programů)

Všechny předměty, které budete studovat na konkrétním studijním programu, jsou na tomto odkazu.

Nezapomeňte: zadat fakultu, rok, formu a typu studia k nalezení více informací.

Všechny potřebné kontakty na studijní oddělení, naleznete v záložce fakulty na konci stránky.

V případě potíží nás kontaktujte zde.


Přijďte se k nám podívat

Kdy:  3. února 2022
Přijďte na Den otevřených dveří na UJEP a zjistěte více o studiu na univerzitě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost a univerzitu, kterou si zamilujete!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Fakultu sociálně ekonomickou a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Vyplnit a podat e-přihlášku ke studiu je možno do 30. 4. 2022.

Jak se přihlásit na tento studijní program?

Níže naleznete stručný návod jak postupovat při podání přihlášky. Vždy pečlivě sledujte aktuální a úplné podmínky přijímacího řízení!
1
Nezapomeňte na termíny přihlášek

Elektronická přihláška ke studiu se podává do 30. 4. 2022 na adresu fakulty:

Fakulta sociálně ekonomická UJEP
Studijní oddělení
Moskevská 54
400 96 Ústí nad Labem

2
V rámci přihlášky dodejte tyto dokumenty
  • Elektronickou Přihlášku ke studiu na VŠ se všemi náležitostmi.
  • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
  • Doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení.
  • V případě uchazečů o studium ze zahraničí je povinnou součástí přihlášky doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na akreditovaném pracovišti v ČR (nevztahuje se na občany Slovenské republiky).

Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami
UCP UJEP, Mgr. Vladimír Řáha, T: 702 202 477, E: vladimir.raha@ujep.cz, W: ujep.cz/cs/ucp/

3
Pošlete vyplněnou přihlášku s přílohami

Na písemnou „Přihlášku ke studiu na VŠ“ je nutné nalepit doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení (viz Podmínky přijetí ke studium).

4
Zaplaťte poplatek za přijímací řízení
  • Poplatek činí 500,- Kč za každý přihlášený studijní program a formu studia. Poplatek je stejný pro písemnou i elektronickou formu přihlášky.
  • Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem. Číslo účtu: 260112295/0300. Název banky: ČSOB, variabilní symbol: 450509.
  • Specifický symbol: pro písemnou přihlášku prvních 6 čísel rodného čísla. Specifický symbol: pro e-přihlášku vygenerován elektronickým systémem.
  • Při podání písemné přihlášky se poplatek hradí poštovní poukázkou nebo převodem. Při podání e-přihlášky se poplatek hradí výhradně převodem.
  • Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu a je v jakékoli fázi přijímacího řízení nevratný.
  • V případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně prokázat.

Fakulta sociálně ekonomická

Od roku 1991 jsme jedinou veřejnoprávní VŠ poskytující v ústeckém regionu vzdělání v oblasti ekonomie a managementu, hospodářské politiky a veřejné správy a také v oblasti sociální práce. Vystudujete u nás v bakalářských, navazujících magisterských i doktorských programech, prezenční i kombinovanou formou studia.

Více o fakultě

Loading...