Loading...

Regulace a behaviorální studia

Anotace studijního programu

Cílem studia je připravit odborníky disponující znalostmi a kompetencí pro kritickou analýzu fungování hospodářské politiky a nástrojů pro regulaci ekonomiky a ochranu spotřebitele v souvislosti s aktuálními problémy společnosti i pro tvorbu veřejných politik.
Současná teorie a politická praxe věnuje v tomto kontextu velkou pozornost nejenom vztahu stát – trh, ale intenzivně se obrací ke vztahu stát – trh – chování člověka (s využitím poznatků behaviorální ekonomie). Takto chápaný regulatorní rámec staví na hledání instrumentů pro design veřejných politik účinněji směřujících k naplnění definovaných společenských cílů a představuje základnu pro formulování dílčích cílů studia:
– získání znalostí o teoretických východiscích, principech a nástrojích hospodářské politiky a regulace a fungování státu (governance) i schopnosti jejich kritické analýzy,
– získání znalostí v oblasti experimentálních metod využitelných pro poznání chování a rozhodování jedinců,
– rozšíření znalostí o datové základně využitelné pro interpretaci chování a měnících se preferencí individuálních aktérů,
– seznámení se se základními souvislostmi a tématy vybraných oblastí vývoje společnosti poskytujících prostor pro aplikaci teoretických poznatků,
– kritická reflexe a schopnost aplikace metodických instrumentů behaviorální ekonomie včetně experimentů pro pochopení chování člověka a organizací (behavioural insights),
– analýza právního a ekonomického rámce regulace ve vztahu veřejného sektoru, firem a spotřebitelů,
– získávání poznatků o chování člověka (o ultimátních i proximátních příčinách chování, o adaptivním významu chování a o tom, jak bylo formováno vnějším prostředím, sociálními a dalšími interakcemi) a včleňování těchto poznatků do praxe tak, aby přispívaly k zlepšení interakcí mezi osobami na úrovni
jednotlivce, rodin, skupin, společností i na úrovni mezi osobami a vnějším prostředím včetně jeho živých a neživých složek,
– získání (pokročilých) schopností statistické a ekonometrické analýzy dat (kvalitativních, observačních, experimentálních),
– získání schopností pro samostatnou i týmovou vědecko-výzkumnou činnost (návrh, realizace a publikace vědecké studie).

V souladu s volbou zaměření doktorské disertační práce mají studenti v rámci povinně volitelných předmětů i volitelných předmětů možnost získat ucelený přehled o aktuálních problémech a společenských cílech regulace vybraných odvětví a oblastí. Pro témata disertačních prací i zapojení studentů do vědeckých projektů lze navázat na dlouholeté výsledky a silné odborné zázemí pracoviště v ekonomické perspektivě politiky ochrany klimatu, environmentální a regionální politiky, které v současnosti patří k intenzivně diskutovaným tématům z hlediska utváření i efektivnosti regulatorních zásahů.

Během studia budou mít studenti možnost aktivně využívat stacionární a mobilní behaviorální laboratoř, matematicko-statistickou laboratoř a Laboratoř Smart veřejné správy na FSE UJEP, vybavenou z prostředků komplementárního projektu OP VVV CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002689.

Studijní program je postaven především na tvůrčích a aktivních metodách výuky a interakci mezi studenty, školiteli a vyučujícími. Studium bude realizováno ve formátu školy doktorských studií v návaznosti na zkušenosti akademických partnerů ze SRN i dalších zemí (projekt OP VVV CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002727). Cílem studia bude též rozvíjení schopnosti interakce ve vědeckém týmu, k čemuž budou sloužit kolokvia, workshopy a diskusní skupiny. Studenti zde budou vedeni k prezentaci a obhajobě získaných poznatků a výsledků své práce. Všichni studenti doktorského studia budou mít možnost zapojení do národních i mezinárodních vědeckých projektů, kde se seznámí nejenom s odbornými souvislostmi problematiky, ale i s principu managementu projektů a managementu znalostí.

Profil absolventa

Uplatnění absolventů
Absolventi budou připravováni pro působení
– v akademické sféře a dalších výzkumně orientovaných institucích; k této oblasti působení bude směřovat hlavní těžiště doktorského studijního programu;
v profesní oblasti – pro působení ve veřejné správě, národních i nadnárodních regulačních orgánech, v politice, v neziskovém sektoru i na exekutivních pozicích, které vyžadují znalost teorií a metod ekonomie, celostní pohled na řešené problémy s akcentem na ekonomickou perspektivu regulatorního rámce. Důraz bude kladen na možnost působení i v zahraničí.

Základní informace o studijním programu

Název programu Regulace a behaviorální studia Fakulta Fakulta sociálně ekonomická
Místo Ústí nad Labem Typ doktorské
Číslo oboru/kód P0311D050023 Forma kombinovaná
Udělovaný titul Ph.D. Jazyk Čeština
Termín přihlášek bude stanoven Délka studia 4

 

Často kladené dotazy

Jedná se o studium, ve kterém uchazeč volí závaznou kombinaci dvou programů. Program maior je tzv. hlavní program a program minor je vedlejší program. Studijní program maior a minor se liší pouze zařazením kvalifikační práce. Kvalifikační práci budete psát v programu, který zvolíte jako maior.

(Neplatí v případě jednooborových studijních programů)

Všechny předměty, které budete studovat na konkrétním studijním programu, jsou na tomto odkazu.

Nezapomeňte: zadat fakultu, rok, formu a typu studia k nalezení více informací.

Všechny potřebné kontakty na studijní oddělení naleznete v záložce fakulty na konci stránky.

V případě potíží nás kontaktujte zde.


Přijďte se k nám podívat

Kdy:  9. února 2023
Přijďte na Den otevřených dveří na UJEP a zjistěte více o studiu na univerzitě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost a univerzitu, kterou si zamilujete!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Fakultu sociálně ekonomickou a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Vyplnit a podat e-přihlášku ke studiu je možno do 30. 4. 2023.

Jak se přihlásit na tento studijní program?

Níže naleznete stručný návod jak postupovat při podání přihlášky. Vždy pečlivě sledujte aktuální a úplné podmínky přijímacího řízení!
1
Včas si podejte přihlášku ke studiu

Konečný termín pro podání přihlášky je stanoven na neděli 30. 4. 2023. Přihláška se podává výhradně elektronicky (tzv. e-přihláška).

Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami (UCP UJEP). Kontakní osoba: Mgr. Vladimír Řáha, T: 702 202 477, E: vladimir.raha@ujep.cz, W: ujep.cz/cs/ucp/

 

2
Zaplaťte poplatek za přijímací řízení

Nejpozději do středy 3. 5. 2023 je nutné uhradit poplatek ve výši 500 Kč.

  • Poplatek se hradí výhradně převodem a  hradí se za každý přihlášený studijní program a formu studia.
  • Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem. Číslo účtu: 260112295/0300. Název banky: ČSOB, variabilní symbol: 450509, specifický symbol: vygenerován elektronickým systémem (oborové číslo).
  • Poplatek je v jakékoli fázi přijímacího řízení nevratný, v případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně prokázat.
3
V rámci přihlášky dodejte tyto dokumenty

Do pátku 16. 6. 2023 je nutné elektronicky, osobně, příp. poštou, na studijní oddělení fakulty doložit:

  • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení (pro bakalářské studijní programy).
  • Portfolio uchazeče dle předepsaného vzoru (pro bakalářské studijní programy).
  • Úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu (pro navazující magisterské studijní programy).
  • Motivační dopis uchazeče (pro navazující magisterské studijní programy).

Korespondenční adresa:

Fakulta sociálně ekonomická UJEP
Studijní oddělení
Moskevská 1533/54
400 96 Ústí nad Labem

4
Pokud jste cizinec

Uchazeč, který získal předchozí vzdělání na zahraniční škole, prokáže dosažení požadovaného vzdělání způsobem uvedeným na webové stránce  https://www.ujep.cz/cs/nostrifikace. Uchazeč, který své vzdělání doloží zahraničním dokladem o zahraničním vzdělání za účelem jeho posouzení na UJEP, je současně povinen za toto posouzení uhradit poplatek ve výši 880 Kč, přičemž platí, že pokud si podá na UJEP více přihlášek k bakalářskému nebo magisterskému studiu, které nenavazuje na bakalářský studijní program, uhradí poplatek za posouzení zahraničního vzdělání pouze jednou. Pokyny k platbě poplatku jsou uvedeny na stránce https://www.ujep.cz/cs/nostrifikace. Uchazeč potřebné podklady doručí na studijní oddělení fakulty do 31. 5. 2023.

V případě uchazečů o studium ze zahraničí je povinnou součástí přihlášky doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na minimální úrovni B1 (nevztahuje se na občany Slovenska). Doklad je nutné doložit do 16. 6. 2023.

5
Další průběh

Ve středu 21. 6. 2023 bude zasedat přijímací komise, v tento den se dozvíte výsledek přijímacího řízení (zdali došlo k Vašemu přijetí ke studiu).

Ve čtvrtek 29. 6. 2023 se budou konat zápisy přijatých uchazečů.

Fakulta sociálně ekonomická

Od roku 1991 jsme jedinou veřejnoprávní VŠ poskytující v ústeckém regionu vzdělání v oblasti ekonomie a managementu, hospodářské politiky a veřejné správy a také v oblasti sociální práce. Vystudujete u nás v bakalářských, navazujících magisterských i doktorských programech, prezenční i kombinovanou formou studia.

Více o fakultě

Loading...