Loading...

Regionální rozvoj a veřejná správa

Anotace studijního programu

Cílem studia je připravit kvalitní odborníky v oblasti regionálních a správních věd, kteří se mohou po skončení studia realizovat zejména v manažerských pozicích ve veřejných institucích zaměřených na management obcí a regionů, ale i rozličných postech celé šíři institucí veřejné správy či v rámci privátní sféry. Zároveň je cílem připravit každoročně několik jedinců pro další doktorské studium a vědecko-výzkumné působení. Z hlediska koncepce studijního programu je cílem navázat na bakalářský studijní program a prohloubit studium teoreticko metodologických přístupů. Stejně jako bakalářské studium, tak i zde je na jedné straně záměrem nabídnout konzervativně pojaté a obsahově ustálené vzdělávací schéma v oblasti regionálních a správních věd, tak jak je vyučováno i na jiných školách v ČR a v Evropě. Zároveň je dílčím cílem zapracovat soudobá (inovativní) témata spojená s praktickým rozvojem územních jednotek a životem lidí v území (např. nové trendy v oblasti fungování správních institucí, podpory podnikatelského prostředí či mobility a inovací v rozvoji měst). Tato témata je třeba reflektovat, kriticky hodnotit a hledat možnosti jejich uplatnění v konkrétních podmínkách ČR a Ústeckého kraje

Profil absolventa

Absolvent oboru Regionální rozvoj a veřejná správa získá nezbytné odborné vědomosti, které mu umožní orientovat se v problematice řízení procesů regionálního rozvoje na všech úrovních veřejné správy i z pohledu podnikatelského sektoru. Absolvent bude rozumět teoretickým principům a obecnějším souvislostem regionálních procesů a trendů a bude schopen uvažovat možnosti jejich aplikací v různorodých geografických podmínkách a souvislostech. Student získá komplexní přehled o soudobých tématech regionálního rozvoje, který mu v praxi umožní řešit problematiku rozvojových procesů v území. Na velmi dobré úrovni bude schopen používat metody a techniky regionální ekonomické analýzy, založené na zpracování, interpretaci a prezentaci dat o území. Součástí studia je rovněž seznámení s obecnější ekonomickou problematikou, s akcentem především na veřejné instituce, politiky a finance. Absolvent bude schopen kriticky porovnat pohledy standardních ekonomických modelů na klíčové ekonomické kategorie a mechanismy a zhodnotit jejich aplikace na aktuální hospodářsko politické problémy.

Absolvent může po ukončení oboru nastoupit do vysokých rozhodovacích funkcí na úrovni obcí, krajů, ústředních orgánů státní správy, ve specializovaných odborných a konzultačních organizacích i ve velkých soukromých organizacích. Student bude moci své znalosti uplatnit také v mezinárodních organizacích, např. v institucích Evropské unie, OECD, OSN a dalších orgánech. Absolventi oboru Regionální rozvoj a veřejná správa najdou uplatnění rovněž v bankovnictví, investičních společnostech i finančních poradenských firmách. Student během studia si studenty prohloubí kompetence a schopnosti využívat informační technologie a softwarové podpory pro organizační, prezentační a analytické práce.

Doporučený studijní plán

Prezenční studium 

Základní informace o studijním programu

Název programu Regionální rozvoj a veřejná správa Fakulta Fakulta sociálně ekonomická
Místo Ústí nad Labem Typ navazující magisterské
Číslo oboru/kód N0413A050026 Forma prezenční
Udělovaný titul Ing. Jazyk Čeština
Termín přihlášek 30. 4. 2023 Délka studia 2

 

Často kladené dotazy

Jedná se o studium, ve kterém uchazeč volí závaznou kombinaci dvou programů. Program maior je tzv. hlavní program a program minor je vedlejší program. Studijní program maior a minor se liší pouze zařazením kvalifikační práce. Kvalifikační práci budete psát v programu, který zvolíte jako maior.

(Neplatí v případě jednooborových studijních programů)

Všechny předměty, které budete studovat na konkrétním studijním programu, jsou na tomto odkazu.

Nezapomeňte: zadat fakultu, rok, formu a typu studia k nalezení více informací.

Všechny potřebné kontakty na studijní oddělení naleznete v záložce fakulty na konci stránky.

V případě potíží nás kontaktujte zde.


Přijďte se k nám podívat

Kdy:  9. února 2023
Přijďte na Den otevřených dveří na UJEP a zjistěte více o studiu na univerzitě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost a univerzitu, kterou si zamilujete!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Fakultu sociálně ekonomickou a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Vyplnit a podat e-přihlášku ke studiu je možno do 30. 4. 2023.

Jak se přihlásit na tento studijní program?

Níže naleznete stručný návod jak postupovat při podání přihlášky. Vždy pečlivě sledujte aktuální a úplné podmínky přijímacího řízení!
1
Včas si podejte přihlášku ke studiu

Konečný termín pro podání přihlášky je stanoven na neděli 30. 4. 2023. Přihláška se podává výhradně elektronicky (tzv. e-přihláška).

Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami (UCP UJEP). Kontakní osoba: Mgr. Vladimír Řáha, T: 702 202 477, E: vladimir.raha@ujep.cz, W: ujep.cz/cs/ucp/

 

2
Zaplaťte poplatek za přijímací řízení

Nejpozději do středy 3. 5. 2023 je nutné uhradit poplatek ve výši 500 Kč.

  • Poplatek se hradí výhradně převodem a  hradí se za každý přihlášený studijní program a formu studia.
  • Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem. Číslo účtu: 260112295/0300. Název banky: ČSOB, variabilní symbol: 450509, specifický symbol: vygenerován elektronickým systémem (oborové číslo).
  • Poplatek je v jakékoli fázi přijímacího řízení nevratný, v případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně prokázat.
3
V rámci přihlášky dodejte tyto dokumenty

Do pátku 16. 6. 2023 je nutné elektronicky, osobně, příp. poštou, na studijní oddělení fakulty doložit:

  • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení (pro bakalářské studijní programy).
  • Portfolio uchazeče dle předepsaného vzoru (pro bakalářské studijní programy).
  • Úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu (pro navazující magisterské studijní programy).
  • Motivační dopis uchazeče (pro navazující magisterské studijní programy).

Korespondenční adresa:

Fakulta sociálně ekonomická UJEP
Studijní oddělení
Moskevská 1533/54
400 96 Ústí nad Labem

4
Pokud jste cizinec

Uchazeč, který získal předchozí vzdělání na zahraniční škole, prokáže dosažení požadovaného vzdělání způsobem uvedeným na webové stránce  https://www.ujep.cz/cs/nostrifikace. Uchazeč, který své vzdělání doloží zahraničním dokladem o zahraničním vzdělání za účelem jeho posouzení na UJEP, je současně povinen za toto posouzení uhradit poplatek ve výši 880 Kč, přičemž platí, že pokud si podá na UJEP více přihlášek k bakalářskému nebo magisterskému studiu, které nenavazuje na bakalářský studijní program, uhradí poplatek za posouzení zahraničního vzdělání pouze jednou. Pokyny k platbě poplatku jsou uvedeny na stránce https://www.ujep.cz/cs/nostrifikace. Uchazeč potřebné podklady doručí na studijní oddělení fakulty do 31. 5. 2023.

V případě uchazečů o studium ze zahraničí je povinnou součástí přihlášky doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na minimální úrovni B1 (nevztahuje se na občany Slovenska). Doklad je nutné doložit do 16. 6. 2023.

5
Další průběh

Ve středu 21. 6. 2023 bude zasedat přijímací komise, v tento den se dozvíte výsledek přijímacího řízení (zdali došlo k Vašemu přijetí ke studiu).

Ve čtvrtek 29. 6. 2023 se budou konat zápisy přijatých uchazečů.

Fakulta sociálně ekonomická

Od roku 1991 jsme jedinou veřejnoprávní VŠ poskytující v ústeckém regionu vzdělání v oblasti ekonomie a managementu, hospodářské politiky a veřejné správy a také v oblasti sociální práce. Vystudujete u nás v bakalářských, navazujících magisterských i doktorských programech, prezenční i kombinovanou formou studia.

Více o fakultě

Loading...