Loading...

Regionální rozvoj a veřejná správa

Anotace studijního programu

Cílem studia je připravit kvalitní odborníky v oblasti regionálních a správních věd, kteří se mohou po skončení studia realizovat zejména v manažerských pozicích ve veřejných institucích zaměřených na management obcí a regionů, ale i rozličných postech celé šíři institucí veřejné správy či v rámci privátní sféry. Zároveň je cílem připravit každoročně několik jedinců pro další doktorské studium a vědecko-výzkumné působení. Z hlediska koncepce studijního programu je cílem navázat na bakalářský studijní program a prohloubit studium teoreticko metodologických přístupů. Stejně jako bakalářské studium, tak i zde je na jedné straně záměrem nabídnout konzervativně pojaté a obsahově ustálené vzdělávací schéma v oblasti regionálních a správních věd, tak jak je vyučováno i na jiných školách v ČR a v Evropě. Zároveň je dílčím cílem zapracovat soudobá (inovativní) témata spojená s praktickým rozvojem územních jednotek a životem lidí v území (např. nové trendy v oblasti fungování správních institucí, podpory podnikatelského prostředí či mobility a inovací v rozvoji měst). Tato témata je třeba reflektovat, kriticky hodnotit a hledat možnosti jejich uplatnění v konkrétních podmínkách ČR a Ústeckého kraje

Profil absolventa

Absolvent oboru Regionální rozvoj a veřejná správa získá nezbytné odborné vědomosti, které mu umožní orientovat se v problematice řízení procesů regionálního rozvoje na všech úrovních veřejné správy i z pohledu podnikatelského sektoru. Absolvent bude rozumět teoretickým principům a obecnějším souvislostem regionálních procesů a trendů a bude schopen uvažovat možnosti jejich aplikací v různorodých geografických podmínkách a souvislostech. Student získá komplexní přehled o soudobých tématech regionálního rozvoje, který mu v praxi umožní řešit problematiku rozvojových procesů v území. Na velmi dobré úrovni bude schopen používat metody a techniky regionální ekonomické analýzy, založené na zpracování, interpretaci a prezentaci dat o území. Součástí studia je rovněž seznámení s obecnější ekonomickou problematikou, s akcentem především na veřejné instituce, politiky a finance. Absolvent bude schopen kriticky porovnat pohledy standardních ekonomických modelů na klíčové ekonomické kategorie a mechanismy a zhodnotit jejich aplikace na aktuální hospodářsko politické problémy.

Absolvent může po ukončení oboru nastoupit do vysokých rozhodovacích funkcí na úrovni obcí, krajů, ústředních orgánů státní správy, ve specializovaných odborných a konzultačních organizacích i ve velkých soukromých organizacích. Student bude moci své znalosti uplatnit také v mezinárodních organizacích, např. v institucích Evropské unie, OECD, OSN a dalších orgánech. Absolventi oboru Regionální rozvoj a veřejná správa najdou uplatnění rovněž v bankovnictví, investičních společnostech i finančních poradenských firmách. Student během studia si studenty prohloubí kompetence a schopnosti využívat informační technologie a softwarové podpory pro organizační, prezentační a analytické práce.

Doporučený studijní plán

Prezenční studium 

Základní informace o studijním programu

Název programu Regionální rozvoj a veřejná správa Fakulta Fakulta sociálně ekonomická
Místo Ústí nad Labem Typ navazující magisterské
Číslo oboru/kód N0413A050026 Forma prezenční
Udělovaný titul Ing. Jazyk Čeština
Termín přihlášek 30. 4. 2022 Délka studia 2

 

Často kladené dotazy

Jedná se o studium, ve kterém uchazeč volí závaznou kombinaci dvou programů. Program maior je tzv. hlavní program a program minor je vedlejší program. Studijní program maior a minor se liší pouze zařazením kvalifikační práce. Kvalifikační práci budete psát v programu, který zvolíte jako maior.

(Neplatí v případě jednooborových studijních programů)

Všechny předměty, které budete studovat na konkrétním studijním programu, jsou na tomto odkazu.

Nezapomeňte: zadat fakultu, rok, formu a typu studia k nalezení více informací.

Všechny potřebné kontakty na studijní oddělení, naleznete v záložce fakulty na konci stránky.

V případě potíží nás kontaktujte zde.


Přijďte se k nám podívat

Kdy:  3. února 2022
Přijďte na Den otevřených dveří na UJEP a zjistěte více o studiu na univerzitě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost a univerzitu, kterou si zamilujete!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Fakultu sociálně ekonomickou a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Vyplnit a podat e-přihlášku ke studiu je možno do 30. 4. 2022.

Jak se přihlásit na tento studijní program?

Níže naleznete stručný návod jak postupovat při podání přihlášky. Vždy pečlivě sledujte aktuální a úplné podmínky přijímacího řízení!
1
Nezapomeňte na termíny přihlášek

Elektronická přihláška ke studiu se podává do 30. 4. 2022 na adresu fakulty:

Fakulta sociálně ekonomická UJEP
Studijní oddělení
Moskevská 54
400 96 Ústí nad Labem

2
V rámci přihlášky dodejte tyto dokumenty
  • Elektronickou Přihlášku ke studiu na VŠ se všemi náležitostmi.
  • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
  • Doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení.
  • V případě uchazečů o studium ze zahraničí je povinnou součástí přihlášky doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na akreditovaném pracovišti v ČR (nevztahuje se na občany Slovenské republiky).

Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami
UCP UJEP, Mgr. Vladimír Řáha, T: 702 202 477, E: vladimir.raha@ujep.cz, W: ujep.cz/cs/ucp/

3
Pošlete vyplněnou přihlášku s přílohami

Na písemnou „Přihlášku ke studiu na VŠ“ je nutné nalepit doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení (viz Podmínky přijetí ke studium).

4
Zaplaťte poplatek za přijímací řízení
  • Poplatek činí 500,- Kč za každý přihlášený studijní program a formu studia. Poplatek je stejný pro písemnou i elektronickou formu přihlášky.
  • Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem. Číslo účtu: 260112295/0300. Název banky: ČSOB, variabilní symbol: 450509.
  • Specifický symbol: pro písemnou přihlášku prvních 6 čísel rodného čísla. Specifický symbol: pro e-přihlášku vygenerován elektronickým systémem.
  • Při podání písemné přihlášky se poplatek hradí poštovní poukázkou nebo převodem. Při podání e-přihlášky se poplatek hradí výhradně převodem.
  • Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu a je v jakékoli fázi přijímacího řízení nevratný.
  • V případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně prokázat.

Fakulta sociálně ekonomická

Od roku 1991 jsme jedinou veřejnoprávní VŠ poskytující v ústeckém regionu vzdělání v oblasti ekonomie a managementu, hospodářské politiky a veřejné správy a také v oblasti sociální práce. Vystudujete u nás v bakalářských, navazujících magisterských i doktorských programech, prezenční i kombinovanou formou studia.

Více o fakultě

Loading...