Loading...

Politologie

Anotace studijního programu

Hlavním cílem studijního programu je rozšíření a prohloubení znalostí studentů v oblastech politické teorie, metodologie sociálních věd a komparativní politologie. Zvláštní důraz je kladen na tematické oblasti, jimž se věnuje současný srovnávací politologický výzkum (např. analýze proměn politického stranictví a volební a stranické soutěže, kvalitě demokracie a demokratického vládnutí ve víceúrovňové perspektivě, politickému chování, politické komunikaci a politickému marketingu apod.), a sice tak, aby absolventi studijního programu byli schopni analyzovat, kontextualizovat a interpretovat současné společenské a veřejně-politické problémy a výzvy, jimž čelí liberálně-demokratický model vládnutí a současné společnosti, a to na různých úrovních vládnutí.

Aby studenti byli schopni studované fenomény uchopit v souvislostech a dokázali získané znalosti adekvátně propojit, zahrnuje koncept studia kombinaci několika přístupů k výzkumu politiky, jež na sebe logicky navazují, vzájemně se propojují a vytvářejí vzájemně provázaný systém. Ve snaze nabídnout komplexní pohled na politický proces a jeho jednotlivé aktéry tak studenti v každém semestru získávají znalosti jak z předmětů, jež jsou zaměřeny více teoreticky, tak z předmětů, pomocí nichž získávají schopnost výběru vhodného metodologického aparátu, s nímž mohou následně přistupovat ke konkrétnímu empirickému materiálu (viz blok praktičtěji zaměřených předmětů orientovaných na vysvětlení politických procesů na různých úrovních vládnutí) ve výše vymezených tematických oblastech politické vědy.

Velký důraz je kladen rovněž na rozvíjení samostatných analytických schopností studentů využitelných na pracovním trhu, a to jak ve veřejném, tak i soukromém sektoru. Studenti se v rámci studia seznámí s významnými badatelskými postupy, vyzkouší si různé techniky zpracování dat a jejich interpretace, nebo mohou v rámci vybraných kurzů absolvovat odbornou praxi na vybraných institucích v České republice nebo v zahraniční. Nedílnou součástí studia je důraz na rozvíjení a prohlubování prezentačních a komunikačních dovedností studentů a jejich jazykovou připravenost, která je nezbytná jak v rámci odborného studia (při samostatné práci se zahraniční odbornou literaturou), tak zejména pro budoucí uplatnitelnost absolventů na trhu práce.

Profil absolventa

Díky získaným odborným znalostem, dovednostem a způsobilostem bude moci absolvent najít uplatnění v rozličných oblastech pracovního trhu: ve státní službě či veřejné správě na mezinárodní, národní, regionální či lokální úrovni, v neziskovém sektoru a institucích občanské společnosti (nadace, spolky, vzdělávací instituce, nevládní organizace), v médiích, think-tancích, soukromých společnostech v oblastech public relations, marketingu nebo projektového řízení, v zahraniční a diplomatické službě, v institucích EU, NATO, OSN a dalších nadnárodních politických organizacích, v analytických útvarech politických stran (na všech úrovních vnitrostranických struktur), v politickém poradenství a poskytování konzultačních a administrativních služeb, v zahraničních firmách, v soukromém sektoru, až po pozice na univerzitách a ve výzkumných institucích. Díky získaným odborným znalostem, dovednostem a způsobilostem bude absolvent navazujícího magisterského studijního programu Politologie rovněž dobře připraven pro doktorské studium politologie, politické teorie, ale také v oborech příbuzných, a to jak na UJEP, tak na jiných českých i zahraničních univerzitách.

Základní informace o studijním programu

Název programu Fakulta Filozofická fakulta
Místo Ústí nad Labem Typ navazující magisterské
Číslo oboru/kód N Forma prezenční
Udělovaný titul Mgr. Jazyk Čeština
Termín přihlášek 29. 3. 2024 Délka studia 2
Maior/Minor Historie, Humanitní studia krize lidství

 

Často kladené dotazy

Jedná se o studium, ve kterém uchazeč volí závaznou kombinaci dvou programů. Program maior je tzv. hlavní program a program minor je vedlejší program. Studijní program maior a minor se liší pouze zařazením kvalifikační práce. Kvalifikační práci budete psát v programu, který zvolíte jako maior.

(Neplatí v případě jednooborových studijních programů)

Všechny předměty, které budete studovat na konkrétním studijním programu, jsou na tomto odkazu.

Nezapomeňte: zadat fakultu, rok, formu a typu studia k nalezení více informací.

Všechny potřebné kontakty na studijní oddělení naleznete v záložce fakulty na konci stránky.

V případě potíží nás kontaktujte zde.


Přijďte se k nám podívat

Kdy: 8. února 2024
Přijďte na Den otevřených dveří na UJEP a zjistěte více o studiu na univerzitě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost a univerzitu, kterou si zamilujete!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Filozofické fakultě a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Termíny pro podání přihlášek se liší dle programů.

Jak se přihlásit na tento studijní program?

Níže naleznete stručný návod jak postupovat při podání přihlášky. Vždy pečlivě sledujte aktuální a úplné podmínky přijímacího řízení!
1
Nezapomeňte na termíny přihlášek

Elektronická přihláška ke studiu se podává do 29. 3.  2024 v případě bakalářského a magisterského studia, do 30. 4. 2024 v případě doktorského studia.

Adresa fakulty pro zaslání náležitých dokumentů:

Filozofická fakulta
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3571/13
400 96 Ústí nad Labem

2
V rámci přihlášky dodejte tyto dokumenty
 • Elektronickou Přihlášku ke studiu na VŠ se všemi náležitostmi.
 • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
 • Doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení.
 • V případě uchazečů o studium ze zahraničí je povinnou součástí přihlášky doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na akreditovaném pracovišti v ČR (nevztahuje se na občany Slovenské republiky).

Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami
UCP UJEP, Mgr. Vladimír Řáha, T: 702 202 477, E: vladimir.raha@ujep.cz, W: ujep.cz/cs/ucp/

3
Pošlete vyplněnou přihlášku s přílohami
4
Zaplaťte poplatek za přijímací řízení.
 • Zaplaťte poplatek za přijímací řízení
 • Poplatek činí 660,- Kč za každý přihlášený studijní program a formu studia. Poplatek je stejný pro písemnou i elektronickou formu přihlášky.
 • Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem. Číslo účtu: 260112295/0300. Název banky: ČSOB, variabilní symbol: 630509.
 • Specifický symbol: pro písemnou přihlášku prvních 6 čísel rodného čísla. Specifický symbol: pro e-přihlášku vygenerován elektronickým systémem.
 • Při podání písemné přihlášky se poplatek hradí poštovní poukázkou nebo převodem. Při podání e-přihlášky se poplatek hradí výhradně převodem.
 • Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu a je v jakékoli fázi přijímacího řízení nevratný.
 • V případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně prokázat.

Filozofická fakulta

V Ústeckém kraji jsme jediná humanitní fakulta. Našemu regionu vracíme paměť, učíme ho řeči sousedů a věnujeme se jeho sociálním, kulturním i politickým problémům.

Nabízíme unikátní bakalářské a magisterské obory, včetně postgraduálních programů v historických vědách a germanistice, nebo obory zaměřené na učitelství. Studium lze realizovat v prezenční i kombinované formě.

Více o fakultě

Loading...