Loading...

Obnova krajiny

Anotace studijního programu

Magisterský studijní program navazuje na nově akreditovaný tříletý bakalářský studijní program FŽP „Ochrana životního prostředí“.

Cílem studijního programu „Obnova krajiny“ je výchova odborníka znalého problematiky metod obnovy a managementu krajiny, ekologie prostředí včetně znalosti agroekosystémů, krajinného plánování, hospodaření s vodou v krajině, včetně problematiky sucha a klimatických změn, dále se znalostmi z pozemkových úprav, rekultivačních postupů a technologií, v souladu s příslušnými legislativními nástroji. Znalosti absolventa jsou propojeny v návaznosti na nové technologie sběru a tvorby prostorových a ekologických dat včetně jejich vyhodnocení pomocí nástrojů GIS. Navazující magisterské studium prohlubuje odbornost v jednotlivých oblastech revitalizace krajiny zařazením specializovaných předmětů v rámci výběru ze tří skupin povinně volitelných předmětů. Povinně volitelné předměty si student vybírá dle zaměření diplomové práce, dle svých preferencí a možného budoucího zaměření do praxe.

Náplň studijního programu byla konzultována s odbornými pracovišti zabývajícími se obnovou krajiny, se zástupci státní správy, samosprávy a vybraných podniků.

Profil absolventa

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu bude odborně připraven na řešení teoretických, projekčních a praktických problémů obnovy krajiny – důsledku její zátěže aktivitami člověka. Uplatní se při řešení konkrétních problémů z oblastí: 

 • obnovy ekologické stability území, vznik a vývoj kulturní krajiny,
 • ochrany, tvorby a úpravy krajiny spojeného s obnovou přírodního prostředí,
 • ekologie rostlin, živočichů a krajiny,
 • krajinného plánování včetně použití metod GIS,
 • rekultivací území s úpravou vodního režimu půdy,
 • udržitelných systémů a principů zemědělského hospodaření v krajině, technologie v zemědělské produkci,
 •  hospodaření s vodou v krajině,
 • práce na projektech pozemkových úprav včetně plánu společných zařízení,
 • ochrany a změny klimatu v souvislosti s antropogenní činností,
 • posuzování pozemků a jejich ekonomického vyhodnocení,
 • analýzy územních a rozvojových studií,
 • metod vyhodnocování změn v krajině.

Absolvent má možnost se profilovat v tomto studijním programu v rámci povinně volitelných předmětů, a to se zaměřením na:

 • geoinformatiku a nástroje GIS v rámci obnovy krajiny,
 • problematiku územního a prostorového plánování a managementu chráněných územích pro veřejnou správu,
 • prohloubení znalosti ekologie v jednotlivých složkách životního prostředí.

V rámci druhé skupiny povinně volitelných předmětů se může student postupně připravovat na zaměstnání ve státní správě a samosprávě volbou dalších vhodně zaměřených povinně volitelných předmětů – například přípravou na zvláštní odbornou způsobilost v rámci ochrany životního prostředí a procesů EIA.

Uplatní se v odborných projekčních, plánovacích, řídících, provozních a výchovně vzdělávacích organizacích, orgánech ochrany přírody, krajiny a životního prostředí, veřejných institucích (jako jsou např. Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo zemědělství ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbory životního prostředí na krajských a městských úřadech, obcích s rozšířenou působností, pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny, správy národních parků a CHKO, Česká inspekce životního prostředí, organizace jednotlivých povodí, atd.), resortních ústavech zemědělského a vodohospodářského výzkumu a soukromé sféře.

V rámci studijního programu bude sedm předmětů přednášeno v anglickém jazyce. S využitím programu Erasmus+ mají studenti možnost navštívit řadu zahraničních univerzit a prohloubit znalosti především anglického jazyka. Díky lepší znalosti cizího jazyka pak mají lepší uplatnění na pracovním trhu, a to nejen v tuzemských institucích.

Základní informace o studijním programu

Název programu Fakulta Fakulta životního prostředí
Místo Ústí nad Labem Typ navazující magisterské
Číslo oboru/kód N0588A030005 Forma kombinovaná
Udělovaný titul Ing. Jazyk Čeština
Termín přihlášek 30.4.2024 Délka studia 2

 

Často kladené dotazy

Jedná se o studium, ve kterém uchazeč volí závaznou kombinaci dvou programů. Program maior je tzv. hlavní program a program minor je vedlejší program. Studijní program maior a minor se liší pouze zařazením kvalifikační práce. Kvalifikační práci budete psát v programu, který zvolíte jako maior.

(Neplatí v případě jednooborových studijních programů)

Všechny předměty, které budete studovat na konkrétním studijním programu, jsou na tomto odkazu.

Nezapomeňte: zadat fakultu, rok, formu a typu studia k nalezení více informací.

Všechny potřebné kontakty na studijní oddělení naleznete v záložce fakulty na konci stránky.

V případě potíží nás kontaktujte zde.


Přijďte se k nám podívat

Kdy: 8. února 2024

Přijďte na Den otevřených dveří na UJEP a zjistěte více o studiu na univerzitě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost a univerzitu, kterou si zamilujete!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Fakultě životního prostředí a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Přihlášku ke studiu podávejte do data uvedeného u studijního programu. Vyplněnou přihlášku je nutné po vyplnění doručit na fakultu.

Přílohy k přihlášce lze podávat i elektronicky přímo v e-přihlášce. Výčet povinných příloh je defoniván podmínkami přijímacího řízení konkrétního studijního programu. Všchny podmínky jsou dostupné na adrese https://www.fzp.ujep.cz/studijniprogramypr.

Jak se přihlásit na tento studijní program?

Níže naleznete stručný návod jak postupovat při podání přihlášky. Vždy pečlivě sledujte aktuální a úplné podmínky přijímacího řízení!
1
Nezapomeňte na termíny přihlášek

Fakulta přijímá pouze elektronické přihlášky zadané v systému STAG, vytištěné a zaslané poštou  do termínu uvedeného u studijního programu na adresu fakulty:

Fakulta životního prostředí UJEP
Pasteurova 3632/15,
400 96 Ústí nad Labem

nebo na studijním oddělení fakulty v Ústí nad Labem.

2
V rámci přihlášky dodejte tyto dokumenty
 • Písemnou nebo elektronickou Přihlášku ke studiu na VŠ se všemi náležitostmi.
 • Povinné přílohy dle podmínek přijímacího řízení dostupných na drese: https://www.fzp.ujep.cz/studijniprogramypr
 • Doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení.
 • V případě uchazečů o studium ze zahraničí je povinnou součástí přihlášky doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na akreditovaném pracovišti v ČR (nevztahuje se na občany Slovenské republiky).

Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami
UCP UJEP, Mgr. Vladimír Řáha, T: 702 202 477, E: vladimir.raha@ujep.cz, W: ujep.cz/cs/ucp/

3
Pošlete vyplněnou přihlášku s přílohami

Na písemnou „Přihlášku ke studiu na VŠ“ je nutné nalepit doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení (Podmínky přijetí ke studium).

4
Zaplaťte poplatek za přijímací řízení
 • Poplatek činí 660,- Kč za každý přihlášený studijní program a formu studia. Poplatek je stejný pro písemnou i elektronickou formu přihlášky.
 • Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem. Číslo účtu: 260112295/0300. Název banky: ČSOB, variabilní symbol: 440509.
 • Specifický symbol: pro písemnou přihlášku prvních 6 čísel rodného čísla. Specifický symbol: pro e-přihlášku vygenerován elektronickým systémem.
 • Při podání písemné přihlášky se poplatek hradí poštovní poukázkou nebo převodem. Při podání e-přihlášky se poplatek hradí výhradně převodem.
 • Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu a je v jakékoli fázi přijímacího řízení nevratný.
 • V případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně prokázat.

Fakulta životního prostředí

Fakulta životního prostředí se zaměřuje na výzkum a vzdělávání v široké oblasti ekologie a životního prostředí. Studium na FŽP je tříleté v bakalářských studijních programech, dvouleté v navazujících magisterských studijních programech a tříleté v doktorském studijním programu.

Jako absolventi FŽP naleznete široké uplatnění například v orgánech státní správy a místní samosprávy, v kontrolních a inspekčních institucích, (na městských, obecních či krajských úřadech, ministerstvech, České inspekci ŽP, v Českém hydrometeorologickém ústavu atd.), v podnikové sféře, ve výzkumných a projektových ústavech, v orgánech ochrany přírody či správách chráněných krajinných oblastí a národních parků nebo nevládních organizacích a environmentálních startupech.

Více o fakultě

 

Loading...