Loading...

Materiály a technologie v dopravě

Anotace studijního programu

Bakalářské studium si klade za cíl vychovávat absolventy, v oblasti středních a vyšších výrobních kádrů, kteří mají znalosti v oblastech kovových i nekovových materiálů, výrobních technologií a hodnocení vlastností materiálů a výrobků. Jako pracovníci najdou uplatnění zejména ve firmách orientovaných na automobilový a dopravní průmysl, které jsou charakteristické pro Ústecký a Karlovarský kraj. S ohledem na široký rozsah znalostí a dovedností absolventi mohou najít uplatnění i v dalších odvětvích průmyslu dle potřeby pracovního trhu.

Absolventi studia získají znalosti a dovednosti zejména z oblasti materiálů a technologií, které jsou charakteristické pro automobilový a dopravní průmysl.
Cílem studia je předat studentům nejen portfolio teoretických informací a znalostí, ale také jim umožnit získat praktické dovedností zejména v předmětech orientovaných na kovové a nekovové materiály, výrobní technologie a metody hodnocení vlastností kovů, polotovarů a hotových výrobků.

Studenti se seznámí se základními teoretickými předměty, které jsou východiskem pro úspěšné zvládnutí profilových předmětů programu. Z teoretických předmětů se jedná zejména o získání potřebných znalostí a dovedností z oblasti matematiky, fyziky, mechaniky, mechaniky tekutin, nauky o materiálech, technického kreslení atd. Získané kompetence z těchto předmětů student využije při studiu profilových předmětů programu, kterými například jsou: materiálové předměty – Nauka o materiálech II, Tepelné zpracování kovů, Kompozitní materiály, atd; výrobní technologie – Slévárenství, Svařování, Tváření, Numerické simulace, Programování NC strojů, atd; hodnocení vlastností materiálů a výrobků – Metrologie a měření, Řízení jakosti, Zkoušení materiálů, Optické a bezdotykové měření. Nebude pominuta ani oblast CAx.

Komplexní znalosti a dovednosti absolvent uplatní v praxi při zpracování kovových materiálů, tvorbě technologických postupů, hodnocení vlastností polotovarů a výrobků, řízení projektů a při organizaci a řízení výroby.

Předkládaný studijní program je sice akademicky zaměřený, ale pro studenty je předepsána povinná výrobní praxe ve výrobních podnicích. Toto opatření jim umožní ověřit si získané znalosti a dovednosti přímo v technické praxi a tím zvýší možnost uplatnit se na pracovním trhu.

Program je koncipován také tak, aby absolventi bakalářského studia mohli pokračovat v navazujícím magisterském studiu v některém z následujících studijních programů na FSI: Materiály a technologie v dopravě, Produktové inženýrství, Materiálové vědy a analýza materiálů.

Absolventi bakalářského studijního programu Materiály a technologie mohou dále pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu FSI s názvem „Materiály a technologie v dopravě“ nebo v ostatních magisterských studijních programech na FSI.

Profil absolventa

Profil absolventa
a) Absolvent prokáže v odpovídající šíři a míře:
• znalosti a široký přehled z oblasti kovových materiálů – železných i neželezných, keramiky, kompozitů z hlediska jejich vlastností a možností využití v automobilovém průmyslu a strojírenství,
• znalosti o výrobě kovů, kovových a nekovových konstrukčních materiálů, jejich chemickém složení, struktuře, zpracování, zkoušení a možnostech jejich využití použití,
• znalosti o struktuře materiálů a o možnostech jejího ovlivnění s cílem dosáhnout dosažení vyšších požadovaných mechanických, technologických a užitných vlastností vyráběných polotovarů a výrobků pro automobilový průmysl,
• znalosti o základních i perspektivních výrobních technologiích a metodách z oblasti slévárenství, svařování, tváření, obrábění s důrazem na jejich využití v automobilovém průmyslu,
• schopnosti provádět technická měření, statisticky zpracovávat výsledky měření a provozních zkoušek a osvojení základních principů práce s SW počítačem ve vztahu k aktivnímu řízení procesů.

b) Absolvent umí v odpovídající šíři a míře:
• navrhovat materiál a technologie,
• navrhovat efektivní způsoby a postupy výroby; hodnotit, zlepšovat a projektovat výrobní procesy v automobilovém průmyslu,
• ověřovat a zavádět nové postupy výroby,
• zajišťovat a organizovat technologickou přípravu výroby, toku materiálu, technické podmínky,
• kontrolovat dodržování technologických postupů,
• stanovovat způsob kontroly jakosti a technických zkoušek a spolupracovat na řízení jakosti výrobků,
• číst a tvořit výkresovou a technickou dokumentaci pomoci software,
• umí aplikovat a uplatňovat základné metody manažerského rozhodování.

c) Absolvent studijního programu se uplatní jako např.:
• výrobní technolog, metalograf, provozní technik,
• v oblasti kontroly kvality výrobků, specialista pro kontrolu jakosti výrobků,
• v oblasti řízení a přípravy projektů a výroby,
• projektový manažer a řídící pracovník,
• výzkumný pracovník v institucích zabývajících se výzkumem, vývojem a inovacemi.

Základní informace o studijním programu

Název programu Materiály a technologie v dopravě Fakulta Fakulta strojního inženýrství
Místo Ústí nad Labem Typ bakalářské
Číslo oboru/kód B0715A270019 Forma kombinovaná
Udělovaný titul Bc. Jazyk Čeština
Termín přihlášek 30. 4. 2024 (I. kolo), 26. 8. 2024 (II. kolo) Délka studia 3

 

Často kladené dotazy

Jedná se o studium, ve kterém uchazeč volí závaznou kombinaci dvou programů. Program maior je tzv. hlavní program a program minor je vedlejší program. Studijní program maior a minor se liší pouze zařazením kvalifikační práce. Kvalifikační práci budete psát v programu, který zvolíte jako maior.

(Neplatí v případě jednooborových studijních programů)

Všechny předměty, které budete studovat na konkrétním studijním programu, jsou na tomto odkazu.

Nezapomeňte: zadat fakultu, rok, formu a typu studia k nalezení více informací.

Všechny potřebné kontakty na studijní oddělení naleznete v záložce fakulty na konci stránky.

V případě potíží nás kontaktujte zde.


Přijďte se k nám podívat

Kdy: 8. února 2024
Přijďte na Den otevřených dveří na UJEP a zjistěte více o studiu na univerzitě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost a univerzitu, kterou si zamilujete!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Fakultě strojního inženýrství a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Termíny pro podání přihlášek se liší dle programů.

Jak se přihlásit na tento studijní program?

Níže naleznete stručný návod jak postupovat při podání přihlášky. Vždy pečlivě sledujte aktuální a úplné podmínky přijímacího řízení!
1
Nezapomeňte na termíny přihlášek

Písemná nebo elektronická přihláška k bakalářskému či navazujícímu magisterskému studiu se podává do 30. 4. 2024 na adresu fakulty.

Fakulta strojního inženýrství
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3334/7
400 96 Ústí nad Labem

2
V rámci přihlášky dodejte tyto dokumenty
  • Písemnou nebo elektronickou Přihlášku ke studiu na VŠ se všemi náležitostmi.
  • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
  • Doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení.
  • V případě uchazečů o studium ze zahraničí je povinnou součástí přihlášky doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na akreditovaném pracovišti v ČR (nevztahuje se na občany Slovenské republiky).

Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami
UCP UJEP, Mgr. Vladimír Řáha, T: 702 202 477, E: vladimir.raha@ujep.cz, W: ujep.cz/cs/ucp/

3
Pošlete vyplněnou přihlášku s přílohami

Na písemnou "Přihlášku ke studiu na VŠ"  je nutné nalepit doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení, viz. Podmínky přijetí ke studium.

4
Zaplaťte poplatek za přijímací řízení
  • Poplatek činí 660 Kč za každý přihlášený studijní program a formu studia. Poplatek je stejný pro písemnou i elektronickou formu přihlášky.
  • Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem. Číslo účtu: 260112295/0300. Název banky: ČSOB, variabilní symbol: 480509.
  • Specifický symbol: pro písemnou přihlášku prvních 6 čísel rodného čísla. Specifický symbol pro e-přihlášku vám bude vygenerován elektronickým systémem.
  • Při podání písemné přihlášky se poplatek hradí poštovní poukázkou nebo převodem. Při podání e-přihlášky se poplatek hradí výhradně převodem.
  • Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu a je v jakékoli fázi přijímacího řízení nevratný.
  • V případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně prokázat.

Fakulta strojního inženýrství

Fakulta strojního inženýrství se zaměřuje na technické vzdělávání našeho regionu. Nabízí praktické studijní obory z oblasti průmyslové výroby a jejího řízení. V současné době lze studovat 5 bakalářských studijních programů, 4 navazující magisterské a 1 doktorský studijní program.

Fakultní laboratoře jsou neustále vybavovány nejmodernějšími technologiemi. Fakulta spolupracuje s průmyslovou sférou nejen v Ústeckém kraji. Orientuje se v poptávce po technických oborech a své studenty vede tak, aby po absolutoriu jednoduše a rychle našli uplatnění. V současné době se v kampusu UJEP dokončuje nová budova FSI – Centrum materiálů, mechaniky a technologií (CEMMTECH).

Více o fakultě

Loading...